Звіт вчителів початкових класів

План роботи на 2022-2023 навчальний рік

І. Вступ

Члени п/с вчителів початкових класів у 2021-2022 н.р. працювали над методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів початкової школи з метою становлення їх успішної особистості».

1-4 класів навчалися за дистанційною формою навчання. Освітній процес під час карантину здійснювався відповідно до листа МОН від 23.03.2020 року №1/9- 173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах середньої освіти під час карантину».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів у початковій школі, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять нетрадиційні уроки, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання, зокрема, технології дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

В минулому навчальному році члени п/с подали відкриті уроки з читання та підготували виступи згідно плану роботи п/с на 2021 - 2022 н.р.

Члени п/с постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільній п/с, районних семінарах, майстер - класах (онлайн).

В 2021 - 2022 н.р. адміністрацією закладу вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1- 4 класів з ЯДС, дизайну і технологій, образотворчого мистецтва. Результати вивчення підтверджують, що учні засвоїли програмовий матеріал з цих предметів згідно діючих програм та методичних рекомендацій КОІПОПК щодо їх викладання в 2021 - 2022 н.р.

В минулому навчальному році в 1-2, 4 класах за рахунок варіативної складової проводилися індивідуально - групові заняття з предметів інваріантної складової. Одна година була відведена для підсилення вивчення української мови (1- 2, 4 класи).

Навчальний матеріал, який викладався з предметів варіативної складової, сприяв глибшому засвоєнню знань з предметів інваріантної складової.

Значну увагу члени п/с приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми.

Основною метою своєї роботи члени ПС вважають підвищення рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів.

Якість навчальних досягнень учнів з основних предметів за 2021 - 2022 навчальний рік

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Немировська Марія Степанівна

Українська мова

4

2

4

3

-

Літературне читання

-

4

3

2

Математика

2

4

3

-

Я досліджую світ

-

1

7

1

Англійська мова

-

2

5

2

Березова Лариса Іванівна

Українська мова

3

2

4

4

1

Літературне читання

2

4

3

2

Математика

3

4

3

1

Природознавство

1

6

3

1

Англійська мова

1

6

3

1

Навчальні досягнення учнів 3 класу згідно НУШ оцінювалися за такими критеріями: потребує значної уваги та допомоги, досягає результату за допомогою дорослих, демонструє помітний прогрес, має значні успіхи.

Члени ПС приймали активну участь у засіданні педагогічної ради закладу на теми: «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Компетентний учитель - запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу», «Ознайомлення з Концепцією нової української школи»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з основних предметів за 2021-2021 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення теми закладу для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації методичної теми закладу.

Члени ПС знайомилися з нормативними документами щодо організації освітнього процесу в 2021-2022 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 1- 4 класах в 2021 - 2022 н.р. згідно Концепції НУШ та організації інклюзивної освіти в 4 класі.

В 2021 - 2022 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів початкових класів.

Члени ПС тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці та проведенні відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання ПС на 2022 - 2023 навчальний рік

Члени ПС розпочнуть роботу над реалізацією методичної теми закладу «Підвищення інформаційно - комунікаційних компетентностей вчителів в умовах змішаного навчання», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в I етапі проведення роботи з реалізації методичної теми закладу.

Завдання ПС на 2022 - 2023 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 1- 4 класах згідно Концепції НУШ та нового Державного стандарту початкової загальної освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем ключових компетентностей з предметів, які вивчаються у початковій школі.

З цією метою:

• системно формувати знання учнів початкової школи як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової засобами курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у шкільних та районних конкурсах.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Впровадження інклюзивного навчання (при потребі)

2.Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів ПС.

3. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

4. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи (технології дистанційного навчання).

5.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду, брати участь в обласних майстер - класах.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я»-концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

V. Впровадження Концепції нової української школи в 1 - 4 класах.

ІІІ. Персональний склад членів ПС

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Дрига Л.І.

1992р. Ржищівське

пед. училище

Вчитель поч. класів

Спец.

37

2022

2020

Початкові класи

2

2

Мартинюк

В. А.

1992,Тобольський ДІ ім. Менделєєва

Вчитель матем.

Спец.

вищої категор.

27

2017

2018

Початкові класи

3

3

Березова Л.І.

2006р. Уманський ДПУ ім. П. Тичини

Вчитель поч. класів

Спец.

першої категор.

33

2021

2019

Початкові класи

4

4

Немировська М.С.

2007р. Уманський ДПУ ім. П. Тичини

Вчитель поч. класів

Спец.

вищої категор.

30

2020

2021

Початкові класи

1

Питання самоосвітньої діяльності членів ПС

1. Дрига Л.І. – Розвиток пізнавальної і творчої активності на уроках

2. Мартинюк В. А. – Формування ключових компетентностей на уроках

математики в умовах змішаного навчання

3. Немировська М.С. – Розвиток критичного мислення на уроках математики в

умовах змішаного навчання

4. Березова Л.І. – Формування ключових компетентностей учнів початкової

школи з математикит на основі використання

інтерактивних технологій.

IV. Організація освітнього процесу

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів в початковій школі

серпень

Голова ПС,

члени ПС

2

Взаємоперевірка готовності класних кімнат до навчального року.

серпень

Завідувачі кабінетів

3

Погодження календарно - тематичних планів навчання предметів в початковій школі

вересень

Адміністрація закладу

4

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова ПС

5

Визначення рівня навченості учнів 3-4 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени ПС

6

Планування позакласної роботи в початковій школі (проведення виховних заходів, участі в місячниках, Шевченківських святах, Міжнародному дні рідної мови, Дні українського козацтва, Всеукраїнському дні бібліотек, Всесвітньому дні книги та інш.)

вересень

Члени ПС

7

Проведення І (шкільного) етапу XXІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

листопад

Члени ПС

8

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова ПС

9

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 4 класі (вивчення й обговорення матеріалів з ДПА та методичних рекомендацій)

лютий -квітень

Члени ПС

10

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени ПС

11

Підсумковий огляд класних приміщень (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени ПС

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль ПС у формуванні ключових компетентностей учнів початкової школи. Вимоги до викладання предметів в початковій школі та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2022р.

Метод. кабінет

голова ПС

2

Формування ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках математики

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2022р.

Метод. кабінет

голова ПС

3

Використання дидактичних ігор як основний елемент формування ключових компетентностей на уроках математики

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2023р.

Метод. кабінет

голова ПС

4

Результати роботи ПС над реалізацією методичної теми закладу

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2023р.

Метод. кабінет

голова ПС

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам ПС пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Дрига Л.І. – Формування ключових компетенцій учнів на уроках математики

Березова Л. І. – Нетрадиційні форми і методи розвивального навчання дітей

в початковій школі.

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

4

Математика

Закріплення вивченого матеріалу

Березень 2023р.

Березова Л. І.

1

Математика

Розвиток обчислювальних навичок

Грудень

2022р.

Немировська М.С.

2

Математика

Розвиток обчислювальних навичок

Листопад 2022р.

Дрига Л.І.

3

Математика

Повторення вивченого матеріалу

Березень

2023р.

Мартинюк В. А.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Дрига Л.І. – Опорні схеми до уроків навчання математики в 2 класі.

Мартинюк В. А. – Дидактичні матеріали до уроків математики в 3

класі.

Березова Л.І. – Дидактичні картки для самостійної роботи на

уроках математики в 4 класі.

Немировська М.С. – Дидактичні матеріали до уроків математики в 1

класі.

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник народознавства

Грудень

2022р.

Вчителі 1-4 класів

2

Місячник сім’ї

Березень

2023р.

Вчителі 1-4 класів

3

Тиждень англійської мови

Лютий 2023р.

Кукоба Н.І.

Даниленко С.М.

4

Тиждень української мови та літератури

Березень

2023р.

Вчителі 1-4 класів

5

Участь у шкільних та районних конкурсах

упродовж року

Вчителі 1-4 класів

6

Виховні заходи з математики

Березень – квітень2023р.

Вчителі 1-4 класів

Проблема, над якою працює професійна спільнота

«Підвищення інформаційно – комунікаційних компетентностей вчителів

в умовах змішаного навчання»

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І (вересень 2022р.)

1. Підсумки роботи ПС вчителів початкових класів за 2021 - 2022 навчальний рік. (Керівник ПС)

2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін а початковій школі в 2022 - 2023 навчальному році. (Керівник ПС)

3. Ознайомлення з календарно - тематичним плануванням навчальних занять, факультативів, курсів за вибором і т.д. (Заступник з НВР)

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. (Керівник ПС)

5. Дотримання єдиного мовного режиму в закладі. (Керівник ПС)

Засідання II (листопад 2022р.)

1. Формування мовленнєвих компетентностей учнів на уроках початкової школи

НУШ. (Немировська М. С.)

2. Організація дистанційного та змішаного навчання на уроках в початковій

школі.(Кукоба Н. І.)

3. Проведення та обговорення відкритих уроків вчителів (Члени ПС)

4. Підготовка учнів до участі в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових дисциплін, конкурсах і т.д. (Керівник ПС)

Засідання III (лютий 2023р.)

1. Новий український правопис. Практика впровадження. (Керівник МО)

2. Електронний журнал в практику роботи вчителів початкової школи (Кукоба Н.І.)

3. Проведення та обговорення відкритих уроків вчителів (Члени ПС)

4. Популяризація роботи вчителів початкової школи (сайт ліцею, власні блоги і т.д. ((Члени ПС)

Засідання IY (квітень 2023р.)

1. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 4 класі. Обговорення необхідних атестаційних матеріалів. (члени ПС).

2. Підсумки участі вчителів початкової школи в обласних семінарах, вебінарах, курсах. Визнання сертифікатів. (Члени ПС)

3. Підсумки участі учнів ліцею в ІІ, ІІІ етапах олімпіад, конкурсів. (Керівник ПС)

4. Підсумки роботи ПС вчителів початкової школи в 2022 - 2023 навчальному році.

5. Планування роботи ПС вчителів початкової школи на 2023 - 2024 навчальний рік.

Паспорт

шкільної професійної спільноти вчителів

початкових класів

Дата створення - 1987 р.

Керівник професійної спільноти - Немировська М. С.

Кількісний склад членів методичного об’єднання - 4 вчителі

Якісний склад членів методичного об’єднання

спеціаліст вищої категорії - 2

спеціаліст першої категорії - 1

спеціаліст - 1

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

Кузуб Богдана

2014

3

Музичне мистецтво

Участь в конкурсах

Капустян Злата

2014

3

Читання,

музичне мистецтво

Участь в конкурсах

Височин Влада

2013

4

Читання,

музичне мистецтво

Участь в конкурсах

Осадчий Денис

2013

4

Математика

Участь в конкурсах

Володій Наталія

2015

2

Українська мова ,

музичне мистецтво

Участь в конкурсах

Синяк Гордій

2015

2

Українська мова, математика

Участь в конкурсах


Кiлькiсть переглядiв: 335