Статут

Комунального закладу

Кагарлицької міської ради

«Слобідський ліцей»

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад Кагарлицької міської ради «Слобідський ліцей» (далі - Заклад) є правонаступником всього майна, майнових і немайнових прав та обов’язків Комунального закладу Кагарлицької міської ради «Слобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Обухівського району Київської області.

1.2. Організаційно - правова форма Закладу: комунальний заклад (заклад загальної середньої освіти). Заклад є юридичною особою, що забезпечує потреби громадян у здобутті повної загальної середньої освіти. Заклад має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства.

1.3. Повне найменування: Комунальний заклад Кагарлицької міської ради «Слобідський ліцей». Скорочена назва: КЗ КМР «Слобідський ліцей».

1.4. Юридична адреса тамісцезнаходження Закладу:

09250

Площа Слави, 83

с. Слобода

Обухівський район

Київська область,

код ЄДРПОУ: 23243567

E-mail: Slobodecol@ukr.net

1.5. Засновником Закладу є Кагарлицька міська рада (далі - Засновник). Уповноваженим органом є відділ освіти Кагарлицької міської ради (далі - Орган управління освітою).

1.6. Ліцей є закладом повної загальної середньої освіти, який забезпечує здобуття початкової, базової і профільної середньої освіти та провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.7. Головними завданнями Закладу є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

- забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій здобувачів освіти, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

- реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття повної загальної середньої освіти;

- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

1.8. Основними напрямами діяльності Закладу є:

- створення умов для розвитку доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів особистості та потреб держави, якісної високопрофесійної підготовки випускників Закладу, конкурентоспроможних на ринку праці.

- підвищення професійного та методичного рівня педагогічних працівників;

- вдосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи;

- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

- досягнення високого рівня соціальної зрілості випускників, достатньої для забезпечення їхньої орієнтації на життєвий успіх;

- набуття вмінь педагогічних працівників у роботі з використанням інформаційно - комунікаційних технологій;

- інформатизація освітнього процесу, впровадження мультимедійних та комп’ютерних технологій;

- упровадження допрофільної підготовки та профільного навчання здобувачів освіти;

- підвищення інформаційної культури педагогічних працівників;

- функціонування сайту Закладу, залучення педагогічних працівників до активної роботи на освітніх сайтах та висвітлення власних напрацювань; пропагування перендового педагогічного досвіду;

- участь у дослідно - експериментальній та інноваційній діяльності;

- стимулювання і активізація діяльності учасників освітнього процесу через упровадження моніторингових досліджень методичної, навчальної, виховної роботи;

- удосконалення системи наступності в навчанні та вихованні дітей та підлітків;

- впровадження нових форм роботи з обдарованими та здібними учнями

1.9. Заклад несе відповідальність перед собою, громадськістю, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість Закладу.

1.10. Мовою навчання і виховання у Закладі є державна мова (українська).

1.11. Заклад має право:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію Закладу;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню програму;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Закладу;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріально - технічну базу;

- впроваджувати експериментальні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- встановлювати власну символіку та атрибути;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково - дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання додаткових освітніх послуг у порядку, встановленому законодавством;

- отримувати, не заборонені законодавством, кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- надавати платні освітні послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України;

- проводити фінансово - господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;

- бути учасником цивільно - правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь - яких органах державної влади, в тому числі в судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування;

- створювати та реалізувати різноманітні проєкти;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.12. Заклад зобов’язаний:

- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно - правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування Закладу, в здобутті початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- створювати власну науково - методичну і матеріально - технічну базу;

- проходити інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному законодавством;

- забезпечувати відповідність рівнів загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників Закладу;

- додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані Засновником або Органом управління освітою.

1.13. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і здійснюється місцевим закладом охорони здоров’я.

1.14. Харчування учнів у Закладі здійснюється відповідно до санітарно - гігієнічних вимог та чинного законодавства. Відповідальність за організацію харчування учнів, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника, Орган управління освітою та директора Закладу. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад проводить свою діяльність на рівнях освіти:

- початкова освіта;

- базова середня освіта;

- профільна середня освіта

2.2. Заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи. Плани роботи схвалюються педагогічною радою Закладу та затверджуються його директором.

2.3. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

2.4.Заклад забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.5. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України),

2.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.7. Заклад може здійснювати освітній процес за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу. Положення про форми здобуття повної загальної середньої освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.8. З метою належної організації освітнього процесу у Закладі формуються класи, у тому числі інклюзивні, з дистанційною формою здобуття освіти. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

2.9. Наповнюваність класів, їх поділ при вивченні окремих предметів, в тому числі поглиблено, визначається чинним законодавством.

2.10. Кількість учнів у навчальних приміщеннях повинно відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні безпечні та здорові умови навчання.

2.11.За письмовими зверненнями батьків здобувачів освіти чи осіб, які їх замінюють, керівник Закладу приймає рішення про утворення групи подовженого дня, яка фінансується у порядку, визначеному чинним законодавством. Зарахування учнів до групи подовженого дня і відрахування здійснюється наказом директора Закладу.

2.12. Група подовженого дня комплектується, як правило, із здобувачів освіти початкових класів. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Закладу.

2.13.Зарахування здобувачів освіти до Закладу, переведення та відрахування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Зарахування здобувачів освіти до Закладу здійснюється за наказом директора Закладу, який видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини (паспорта), за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту ( крім учнів першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 (шести) років.

2.14. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства України.

2.15. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та повної загальної середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно - розвитковим складником.

2.16. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до Закладу заяву про перехід та письмове підтвердження (або його скановану копію) з іншого закладу про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.17. Навчальний рік у Закладі розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура навчального року, тривалість занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу та режим роботи встановлюється Закладом у межах часу, що передбачений освітньою програмою. Заклад здійснює освітній процес за п’ятиденним робочим тижнем.

2.18. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

2.19. Основною формою організації навчальних занять є урок. Безперервна навчальна діяльність учнів у Закладі не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2 - 4 років навчання), 45 хвилин (5 - 9, 11(12) років навчання), крім випадків, визначених законодавством. Заклад може реалізовувати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Зміна тривалості уроків допускається за рішенням педагогічної ради Закладу та за погодженням із Органом управління освітою.

2.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану Закладу з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог і затверджується директором Закладу.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються педагогічним працівником відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.22. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.23. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.24. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.25. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Закладу визначаються МОН України.

2.26. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.27. Заклад здійснює поточне, тематичне, семестрове та річне (підсумкове) оцінювання знань учнів та вибір їх форм змісту. Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

2.28. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.29. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

2.30. За вибором Закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з урахуванням вимог чинного законодавства. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ про освіту.

2.31. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до здобувачів освіти можуть застосовуватися різні види морального або матеріального заохочення і відзначення. Рішення про заохочення здобувачів освіти приймається педагогічною радою Закладу.

2.32. Документи про здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти і додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.33. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу. Виховання здобувачів освіти у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.34. Цілі виховного процесу в Закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.35. У Закладі забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність Закладу.

2.36. Керівництву Закладу, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти та працівників до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

2.37. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.38. Дисципліна в Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти та працівників забороняється.

2.39. Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

Учні, які здобули початкову освіту, базову середню освіту та продовжують навчання у Закладі, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.

Переведення здобувачів освіти на наступний рік навчання здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі переходу здобувачів освіти до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до Закладу заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.40. За потреби у Закладі для окремих учнів можуть створюватися індивідуальні освітні траєкторії - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації і досвіду, грунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та його батьками, схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується його директором та підписується батьками.

2.41. Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми Закладу та передбачати його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого - педагогічної оцінки його розвитку. Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою Закладу послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.

2.42. У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та його батьків.

2.43. Питання спроможності Закладу забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами). Заява має містити обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми Закладу.

Відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в Закладі та розробленні індивідуального навчального плану може бути оскаржено Засновнику або Органу управління освітою відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

2.44. Учень має право на визнання Закладом результатів його навчання, передбачених освітньою програмою Закладу, що були здобуті ним шляхом неформальної або інформальної освіти.

Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх річного оцінювання та державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття повної загальної середньої освіти.

Результати навчання учня, здобуті ним шляхом формальної освіти в інших суб’єктів освітньої діяльності, не потребують їх окремого визнання Закладом.

2.45. За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття повної загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним повної загальної середньої освіти, у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі є:

- здобувачі освіти ;

- педагогічні та інші працівники;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими та нормативними актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

- доступність і безоплатність початкової та повної загальної середньої

освіти;

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих Закладом

освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і

засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, наукової діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою,

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, спортивною базою Закладу;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в

освітньому процесі;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському

самоврядуванні та управлінні Закладом;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств

населення;

- участь в різних видах навчальної, науково - практичної діяльності,

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів

інваріантної та варіативної частини.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.5. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно - корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

3.7. Організація інклюзивного навчання

Заклад на підставі письмових звернень батьків (або осіб, які їх заміняють) дітей з особливими освітніми потребами може утворювати інклюзивний клас у порядку, визначеному законодавством.

Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно - ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби). Індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого - педагогічних, корекційно - розвиткових послуг, що надаються індивідуально. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент учителя. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами можуть забезпечуватися асистентом учня, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою.

Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Органом управління освітою.

Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає директор Закладу на основі укладення відповідного договору між Закладом та асистентом учня за згодою батьків.

Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у Закладі облаштовується ресурсна кімната за рахунок коштів Органу управління освітою, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії в Закладі , індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до директора Закладу, Засновника та Органу управління освіти відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

3.8. На посади педагогічних працівників Закладу приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.9. До педагогічної діяльності у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.

3.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно - правовими актами.

3.11.Розподіл педагогічного навантаження у Закладі здійснюється відповідно до законодавства та затверджується наказом директора.

3.12. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою та іншими документами, що регламентують діяльність Закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

3.15. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах та відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.16. Професійний розвиток та щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.17. Педагогічні працівники Закладу мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною базою Закладу ;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- проходження сертифікаціії на добровільних засадах;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні Закладу;

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладу;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.18. Педагогічні працівники Закладу зобов'язані:

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, трудовим договором або їхніми посадовими обов’язками;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь - якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Закладу , виконувати свої посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях професійних спільнот, нарадах, зборах;

- виконувати законні накази директора Закладу;

- вести відповідну документацію;

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених законодавством;

- використовувати державну мову в освітньому процесі ;

- сприяти зростанню іміджу Закладу ;

- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно - гігієнічних вимог.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором або установчими документами.

3.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством.

3.20. Педагогічна діяльність вчителя включає:

1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 годин на тиждень;

2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у співвідношенні до тарифної ставки.

За інші види педагогічної діяльності законодавством, Засновником або Закладом можуть встановлюватися додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення у державних та комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.21. Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення у державних і комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.22. Засновник або Заклад має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

3.23. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.24. До педагогічної діяльності у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за ухвалою суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.25. Директор Закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально - дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно - правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.26. Сертифікація педагогічних працівників

Сертифікація здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників Закладу з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Засади сертифікації визначаються Законом України «Про освіту».

Сертифікація передбачає:

1. Експертне оцінювання професійних компетентностей учасників, практичного досвіду їхньої роботи;

2. самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;

3. оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування.

Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники Закладу, які працюють не менше двох років у Закладі, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають педагогічне навантаження.

Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження не раніше ніж через рік.

Педагогічні працівники, які отримали сертифікат:

1) отримують щомісячну оплату в розмірі до посадового окладу пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) згідно чинного законодавства;

2) впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам;

3) можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

3.27. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини або індивідуального навчального плану;

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з директором Закладу;

- отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та освітньої діяльності.

3.28. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством або договором про надання освітніх послуг.

3.29. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про невідповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

- засновник або уповноважений ним орган;

- директор Закладу;

- педагогічна рада;

- загальні збори трудового колективу Закладу;

- піклувальна рада

4.2. Засновник:

- затверджує статут (його нову редакцію);

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу;

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу повної загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора Закладу;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Закладу;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством і установчими документами ліцею;

- затверджує за поданням директора Закладу стратегію розвитку Закладу;

- фінансує виконання стратегії розвитку Закладу, у тому числі здійснення інноваційної діяльності;

- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Закладу;

- здійснює контроль за використанням Закладом публічних коштів;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- затверджує кошторис Закладу, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- затверджує перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- реалізує інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Засновник зобов’язаний забезпечити:

- утримання та розвиток Закладу, його матеріально - технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

- дотримання принципів універсального дизайну або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Закладу;

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Закладу;

- оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

4.4.Засновник або уповноважений ним орган не можуть делегувати директору, педагогічній чи піклувальній раді Закладу, органам громадського самоврядування власні повноваження, визначені законодавством.

Засновник не має права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Основними завданнями Органу управління освітою є:

1) створення умов у Закладі для здобуття громадянами повної середньої освіти;

2) координація ліцензування Закладу;

3) контроль за додержанням Державних стандартів початкової та повної середньої освіти, навчально - методичне керівництво та державне інспектування Закладу, що забезпечує здобуття повної середньої освіти;

4) забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі здобувачів освіти;

5) сприяння розвитку самоврядування у Закладі, що забезпечує здобуття повної середньої освіти;

6) надає консультативну допомогу у галузі освітньої діяльності;

7) затверджує робочий навчальний план, мережу класів та учнів у них, штатний розпис тощо.

4.6. Керівництво Закладом здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором (контрактом). Директор Закладу здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово - господарську та іншу діяльність Закладу.

Керівник Закладу є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

4.7. Директор Закладу призначається на посаду Засновником за результатами конкурсного відбору шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) та звільняється з посади рішенням Засновника.

Кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його призначення на посаду визначаються «Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти».

4.8. Директор Закладу в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Закладу;

- підписує документи з питань освітньої, фінансово - господарської та іншої

діяльності Закладу;

- приймає рішення щодо діяльності Закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджається в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

- має право призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначає режим роботи Закладу;

- ініціює перед Засновником або Органом управління освітою питання щодо

створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- укладає угоди (договори, контракти) з фізичними або юридичними особам

відповідно до своєї компетенції;

- звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості

освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту,

зовнішнього моніторингу якості освіти або громадської акредитації Закладу;

- приймає рішення з інших питань діяльності Закладу;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за

виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості

освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського

контролю за діяльністю Закладу;

- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

4.9. Директор Закладу зобов’язаний:

- виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню

освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та

контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині

організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність Закладу;

- надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних

для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово - господарську діяльність Закладу в межах

затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;

- затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню програму Закладу відповідно до законодавства;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників

освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод

педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії або

індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти, формування у разі

потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості

освіти в Закладі, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг

виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та здобувачами

освіти освітньої програми, індивідуальної програми розвитку,

індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів

навчання, визначених державними стандартами середньої освіти,

індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими

освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними

працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського

нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського

самоврядування Закладу;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури

здорового способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу;

- створювати безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог

щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню

здобувачів освіти відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу, зокрема шляхом

оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших законів

України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх

заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до

вимог законодавства;

- організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та

виконання стратегії розвитку Закладу;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством,

засновником, цим Статутом, колективним договором, строковим трудовим

договором.

4.10. Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Закладу. Усі педагогічні працівники Закладу зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.11. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.12. Педагогічна рада Закладу:

- схвалює стратегію розвитку Закладу та річний план роботи;

- схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

- затверджує робочий навчальний план;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню

систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення

освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а

також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та

інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та

затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації

педагогічного працівника, отриманих ним поза закладом освіти, що мають

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за

акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній,

інноваційній діяльності, співпраці з науковими установами;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту,

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти або

освітньої діяльності Закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказом директора Закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

4.13. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.14. Громадське самоврядування в Закладі - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Закладі, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні Закладом у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом. У Закладі можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

- органи самоврядування працівників Закладу;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

- працівників ліцею - зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти - класними зборами;

- батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по 4 делегати. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори Закладу:

- заслуховують звіт директора Закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово - господарської

діяльності;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці директора та інших працівників Закладу.

4.16. Метою діяльності загальних зборів є:

- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових справ;

- обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

4.17. Метою діяльності піклувальної ради є:

- сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

- аналізує та оцінює діяльність Закладу і його директора;

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу та аналізує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

- проводить моніторинг виконання кошторису Закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Закладу;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Закладу;

- може вносити Засновнику подання про заохочення директора Закладу або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Закладу.

Склад піклувальної ради формується Засновником або Органом управління освітою з урахуванням пропозицій органів управління Закладу, органів громадського самоврядування Закладу, депутатів відповідної місцевої ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Закладу.

Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом з правом дорадчого голосу.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

5.1. Система забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти формується відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

5.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Закладом та включає механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

5.3. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності.

5.4. Керівник, педагогічні та інші працівники Закладу забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.

5.5. Інституційний аудит проводиться в Закладі працівниками центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів відповідно до вимог Закону «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Інституційний аудит у плановому порядку проводиться не більше одного разу на 10 років.

Директор Закладу має право подати до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. Заперечення повинні бути розглянуті протягом 20 робочих днів із дня їх надходження.

Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності Зкладу та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень, оприлюднюються на вебсайті Закладу, Засновника та органу, що проводив інституційний аудит, протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду заперечень.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Закладу вимогам законодавства, зокрема ліцензійних умов, орган, який провів інституційний аудит, визначає строк усунення порушень у роботі Закладу, який не може перевищувати одного року. До усунення порушень у роботі Закладу до директора Закладу не застосовуються заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо).

5.6. Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного тестування, крім випадків, визначених законодавством.

5.7. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання.

5.8. Педагогічний працівник закладу зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

5.9. Кожному педагогічному працівникові Закладу гарантується право підвищувати кваліфікацію.

5.10. Кожен педагогічний працівник Закладу має право обирати суб’єкт освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

VI. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

6.1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

6.2. Заклад забезпечує на офіційному вебсайті Закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут Закладу;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- структура та органи управління Закладу;

- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються, та перелік освітніх компонентів, що

передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за Закладом;

- фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад;

- матеріально - технічне забезпечення (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність Закладу;

- правила поведінки здобувача освіти в Закладі;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в Закладі;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Закладі

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу

законодавства.

6.3. Заклад оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

VII. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

7.1. Фінансування Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.2. Джерелами фінансування Закладу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування повної загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державними стандартами загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- гранти;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. Фінансово - господарська діяльність Закладу здійснюється на основі кошторису, що затверджується Засновником з урахуванням пропозицій Закладу.

7.4. Отримані Закладом кошти повинні бути використані для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

7.5. Здобувачі освіти та їхні батьки можуть отримувати в Закладі платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

7.6. Заклад може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення його учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

7.7. Під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою, у Закладі не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

7.8. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних Закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально - технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

7.9. Порядок діловодства в Закладі визначається директором відповідно до законодавства України.

7.10. Штатний розпис Закладу затверджується директором на підставі Типових штатних нормативів закладів повної загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням із Засновником або Органом управління освітою.

VIII. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

8.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно Закладу перебуває у комунальній власності Засновника і закріплено за ним на правах оперативного управління.

8.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.4. Об’єкти та майно Закладу не підлягають приватизації.

IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

9.2. Заклад, його педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів та програм.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

10.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до законодавства.

10.2. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю Закладу є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

10.3. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

10.4. Громадський нагляд за освітньою діяльністю Закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду відповідно до чинного законодавства.

XI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника з урахуванням рішення загальних зборів трудового колективу, у випадках, передбачених законодавством України та за рішенням суду.

11.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення Засновника.

11.3. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) Закладу його працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

11.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.5.У випадку реорганізації Закладу права та зобов’язання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або до визначених засновником закладів.

XII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

12.3. По питаннях, неврегульованих Статутом, Заклад керується чинним законодавством України.

12.4. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

Кiлькiсть переглядiв: 24