Звіт вчителів природничо - математичного циклу

План роботи на 2022-2023 навчальний рік

І. Вступ

Члени м/о природничо-математичного циклу у 2021-2022 н.р. працювали над методичною темою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо – математичного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів природничо-математичного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки - лекції, уроки - диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології дистанційного навчання та виховання під час воєнного стану.

В минулому навчальному році члени п/с подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи п/с на 2021-2022 н.р.

Члени п/с постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільній п/с, обласних майстер - класах.

В 2021-2022 н.р. адміністрацією закладу вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з фізики. Результати вивчення свідчать, що предмет викладається згідно діючих програм та методичних рекомендацій КОІПОПК щодо викладання математики в 2021-2022 н.р. Учні засвоїли програмовий матеріал з цього предмета на середньому та достатньому рівнях.

Значну увагу члени п/с приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми. В зв’язку з коронавірусною інфекцією ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін проводився онлайн.

Якість навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Наконечна С. М.

Біологія

6

7

8

9

10

11

1

1

-

3

1

1

5

2

2

6

3

2

2

5

2

4

3

4

-

3

1

2

1

1

Хімія

7

8

9

10

11

1

-

4

2

2

3

1

4

4

2

5

2

5

2

2

2

2

2

-

2

Природозн.

5

2

7

8

3

Невдобенко О.М.

Математика

5

6

4

2

9

4

5

2

2

-

Алгебра

7

8

9

10

11

3

1

4

2

2

4

3

7

5

3

3

1

4

1

3

1

-

-

-

-

Ільєнко О.В.

Географія

6

7

8

9

10

11

3

-

-

4

1

1

2

6

3

4

4

3

2

3

1

5

3

3

1

2

1

2

-

1

Невдобенко В.Г.

Фізика

7

8

9

10

11

-

-

2

-

-

7

2

7

4

4

3

2

5

3

3

1

1

1

1

1

Члени ПС приймали активну участь у засіданні педагогічної ради школи на теми: «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу», «Шляхи реалізації «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2021-2022 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми закладу для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації методичної теми закладу.

Члени ПС знайомилися з нормативними документами щодо організації освітнього процесу в 2021-2022 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо викладання предметів в 5-11 класах в 2021-2022 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2021-2022 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, методичними доробками вчителів природничо - математичного циклу.

Члени ПС тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання ПС на 2022-2023 навчальний рік

Члени ПС розпочнуть роботу над реалізацією нової методичної теми «Підвищення інформаційно - комунікаційних компетентностей педагогів закладу в умовах змішаного навчання», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в І етапі проведення роботи з реалізації методичної теми закладу.

Завдання ПС на 20221-2023 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 5 інклюзивному класі НУШ, 6-9,11 класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й оновлених навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1 . Створити умови для формування ключових компетентностей учнів з предметів природничо-математичного циклу.

З цією метою:

• систематично формувати математичні та природничі знання як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової природничої освіти засобами курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів ПС.

2. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

5. Впровадження основних положень Концепції нової української школи.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я» - концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів ПС

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Ільєнко О.В.

КДПІ ім. Горького,

1983р.

Вч.

географ.

Вища,

«Ст. уч.»

39

2020

2020

Географія

6-9,11

2

Алєксєєва

С. М.

НПУ ім. Драгоманова,2009

Вч. екології

Спец.

12

-

-

Біологія,

хімія

6-9,11

7-9,11

3

Невдобенко О.М.

КДПУ ім. Драгоманова,

1996р.

Вч. фіз.та матем.

Вища

25

2021

2019

Математика

6,8,9,11

4

Невдобенко

В. Г.

КДПУ ім. Драгоманова,

1993р.

Вч. фіз.та матем.

Вища

29

2018

2019

Фізика

7-9,11

5

Наконечна

С. М.

КДПУ ім. Драгоманова,

1913р.

Вч. інформат.

ІІ

5р. 7 міс.

-

-

Інформатика

5-9,11

IV. Організація освітнього процесу

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу

серпень

Голова ПС,

члени ПС

2.

Взаємоперевірка готовності класних кімнат до навчального року.

серпень

Класні керівники

3.

Погодження календарно-тематичних планів навчання з предметів природничо-математичного циклу

вересень

Голова ПС

4.

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова ПС

5.

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени ПС

6.

Планування позакласної роботи з предметів природничо-математичного циклу

вересень

Члени ПС

7.

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів природничо-математичного циклу

жовтень

Члени ПС

8.

Проведення предметних тижнів

упродовж року

Члени ПС

9.

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова ПС

10.

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації (вивчення й обговорення матеріалів з ДПА та методичних рекомендацій)

лютий -травень

Члени ПС

11.

Підготовка випускників закладу до ЗНО

упродовж року

Члени ПС

12.

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени ПС

13.

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени ПС

14.

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання професійної спільноти

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль ПС у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу. Вимоги до викладання предметів природничо-математичного циклу та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2022 р.

Метод. кабінет

Невдобенко О.М., голова ПС

2

Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу з використанням інформаційних технологій

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2022 р.

Метод. кабінет

Невдобенко О.М.,голова ПС

3

Використання новітніх освітніх технологій як основний компонент формування ключових компетентностей учнів.

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2023 р.

Метод. кабінет

Невдобенко О.М., голова ПС

4

Узагальнення роботи ПС над реалізацією науково-методичної проблеми закладу

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2023 р.

Метод. кабінет

Невдобенко О.М.,голова ПС

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам ПС пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Невдобенко О.М. – Розвиток критичного мислення під час навчання

математики

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

6

Географія

Добовий та річний хід температури. Розв’язування задач на зміну температури

Січень

2023р.

Ільєнко О.В.

11

Біологія

Імунна система людини

Листопад

2022 р.

Алєксєєва С. М.

9

Алгебра

Властивості функції.

Листопад 2022р.

Невдобенко О.М.

8

Фізика

Електричний опір. Закон Ома.

Лютий

2023р.

Невдобенко В. Г.

7

Інформатика

Створення алгоритмів і програм

Березень

2023р.

Наконечна С. М.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Ільєнко О.В. - складання задач географічного змісту

Невдобенко О.М. - розробка карток для індивідуальної роботи з учнями, які

мають навчальні досягнення початкового рівня. (5-9,11 класи)

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Тиждень географії

Листопад

2022р.

Ільєнко О.В.

2

Тиждень математики

Січень

2023 р.

Невдобенко О.М.

3

Тиждень хімії та біології

Квітень 2023р.

Алєксєєва С. М.

4

Тиждень фізики

Грудень 2022 р.

НевдобенкоВ.Г.

5

Тиждень інформатики

Листопад 2022 р.

Наконечна С. М.

Банк обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2021-20221 н.р.

2022-2023 н.р.

1

Капустян Діана

2010

6

Математика

-

2

Лазакович Валерія

2010

6

Біологія

-

3

Шишова Катерина

2009

7

Фізика

-

4

Токар Ярослав

2008

8

ФІзика

Участь в районній олімпіаді

5

Яременко Максим

2007

9

Математика

Участь в районній олімпіаді

6

Бондаренко Артем

2006

11

Географія

Участь в районній олімпіаді

Кiлькiсть переглядiв: 403