Звіт класних керівників

План роботи на 2022-2023 навчальний рік

І.ВСТУП

Найголовнішим у вихованні має бути особистість…вихователя,який віч- на- віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу,яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями,ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу,але цей дух живе не серед стін, не на папері,а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців.

К.Д.Ушинський

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

Школа сьогодні виходить на новий рубіж у пошуках інтенсивних технологій виховання і місця в ній класного керівника. Вихідним у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчити виробляти свою позицію в житті, пізнати і розуміти себе і оточуючих, здатність до самореалізації, самовираження, самоствердження. З огляду на це класний керівник – це особа, яка здійснює корекцію всіх виховних впливів на учня і класний колектив як у школі, так і з боку різноманітного соціального середовища. Він концентрує свою діяльність, надаючи допомогу вихованцям пізнати себе, свою особистісну структуру від уявлення на інтуїтивній основі до об’єктивного сприйняття себе з тим, щоб орієнтуватись на самовиховання. Класний керівник у тісні співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, секцій, учителями-предметниками організовує і спрямовує виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання. Володіючи інформацією про учнів, він знаходить правильний шлях педагогічної інструментовки виховних впливів. Корекція виховних впливів здійснюється на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, рівня розвитку колективу через зміст діяльності школярів.

Одним з ключових питань діяльності нашої школи сьогодні – це методична робота з класними керівниками, головне завдання якої полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

Методичне об’єднання класних керівників – одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів. До методичного об’єднання входять класні керівники 5 – 11 класів. Кожний класний керівник обрав для роботи з класним колективом проблему для поглибленого вивчення, над якою працював протягом року.

Методичне об’єднання класних керівників Слобідської ЗОШ І – ІІІ ст. виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом, працювати й творити в інтересах дитини, задля дитини.

Аналізуючи роботу класних керівників за минулий навчальний рік я хочу відмітити, що вона була змістовною і цікавою.Усі вони продовжили роботу над формуванням згуртованих класних колективів, враховуючи вікові особливості учнів. Велику увагу приділяли національно - патріотичному вихованню, розуміючи, що без виховання поваги до прапора, символіки, законів держави не можна говорити про особистість.

Велику роботу проводили класні керівники по вихованню норм культури поведінки, прищепленню умінь культурно-гігієнічних навиків. Домагалися 100%-го відвідування учнями школи. Проводячи профілактичні заходи (бесіди, відкриті виховні години, зустрічі з лікарями, юристами, слідчими правоохоронних органів), постійно тримали зв'язок з інспекторами у справах неповнолітніх по попередженню правопорушень, боротьбі зі згубними звичками, бродяжництвом.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.

Головне завдання в роботі класного керівника було створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять : а)гурткова робота та робота за інтересами; б)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; в) взаємини з батьками;г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів.

У 2016-2017 н.р. методичне об’єднання класних керівників працювало над розв’язанням завдань виховання всебічно розвиненої особистості шляхом реалізації науково - методичної проблеми «Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю».

ІІ. Проблема, завдання МО на 2021-2022 навчальний рік

Мета методичного об’єднання класних керівників : сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

* аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;

* організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

* інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи;

* методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.


Методична проблема

над якою розпочне працювати методоб'єднання класних керівників протягом 2021-2022 н.р.:

«Виховання компетентного, відповідального за своє життя,свідомого громадянина України через призму громадянської освіти та морального виховання »


Завдання

методичного об’єднання класних керівників

1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань педагогіки і психології. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

2. Навчання класних керівників сучасним виховним технологіям, формам і методам роботи.

3. Підвищення педмайстерності класних керівників через взаємовідвідування виховних заходів.

4. Виховання учнів в дусі національної свідомості, людської гідності, патріота своєї держави.

5. Вивчення і узагальнення досвіду роботи класних керівників по використанню інноваційних технологій у виховній роботі.

6. Систематично проводити роботу з батьками по попередженню дитячого травматизму, збереженню здоров’я та життєдіяльності учнів,по попередженню дитячої злочинності, на виявлення суїциду, бездоглядності дітей.

7. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів.

8. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

9. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

10. Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.


СПИСОК ЧЛЕНІВ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

п\п

ПІП

класного керівника

Клас

Стаж

Кате-горія

Проблемні питання, над якими

працюють класні керівники

1.

Дрига Л.І.

1

36

Спец.

Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості.

2.

Безкоровайна В.О.

2

-

Спец.

Формування особистісно-організаційних якостей молодших школярів – акуратності, відповідальності, дисциплінованості.

3.

Березова Л.І.

3

31

І

Використання інноваційних технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні.

4.

Немировська М.С

4

28,5

Вища

Формування пізнаваної діяльності та виховання національної свідомості, громадянської активності в учнів

5.

Невдобенко О.М

5

24

Вища

Духовно-моральне виховання, головною особистістю якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.

6.

Наконечна Світлана Миколаївна

6

11

Спец.

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

7.

Коваль Т.В.

7

39

Вища

«Ст. уч.»

Формування всебічно розвинутої особистості, залучення учнів до активної суспільної діяльності.

8.

Босенко О.М.

8

12

І

Формування в учнів потреби у громадянській діяльності, виховання бажання і готовності виконувати доручення, залучати їх до справ і турбот класу.

9.

Даниленко С. М.

9

27,5

І

На основі оптимістичного підходу до учня, формувати високоморального вольового патріота своєї Батьківщини

10.

Ільєнко Л.А

10

33

Вища

«Ст. уч.»

Формування громадянина-патріота України , підготовленого до життя, з високою національною свідомістю.

11.

Шелудько О. М.

11

37

Вища

Розвиток індивідуальних здібностей і талантів , забезпечення умов їх реалізації.

ПЛАН РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

З А С І Д А НН Я № І

(Організаційне)

Вересень 2021 р.

№ п\п

З М І С Т

Відповідальні

1.

Вибори голови та секретаря МО.

Члени МО

2.

Аналіз стану виховної роботи у 2020-2021 навчальному році.

Мартиненко В. М.

3.

Визначення основних напрямів методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік та затвердження плану МО класних керівників.

Члени МО

4.

Ознайомлення з інструктивно – методичними матеріалами по плануванню виховної роботи в 2021-2022 н.р.Огляд літератури з проблем виховної роботи.

Мартиненко В. М.,бібліотекар

Авраменко О.М.

5.

Опрацювання методичних рекомендацій щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей у закладі.

Мартиненко В. М.

З А С І Д А Н НЯ № ІІ

Листопад 2021 р.

№ п\п

З М І С Т

Відповідальні

1.

Правовий аспект у вихованні учнів. Права і закони для всіх однакові.

Коваль Т.В.

2.

Стан адаптації дітей молодшо-підліткового віку в умовах переходу від початкової школи до середньої.

Практичний психолог

3.

Відвідування виховної години класного керівника.

1. Виховний захід до Дня писемності.

2. Подорож до країни Толерантності.

3. Забезпечення морально – правового виховання учнів в процесі виховної роботи. Профілактика, усунення правопорушень та негативних явищ в учнівському колективі.

1. Шелудько О.М.

2. Дрига Л.І.

3.Ільєнко Л.А.

4.

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання учнівської молоді у виховному процесі учнів

Мартиненко В. М.

З А С І Д А НН Я ІІІ

Лютий 2022р.

№ п\п

З М І С Т

Відповідальні

1.

Сутність виховання культури гідності школяра: алгоритм процесу виховання гідності учнівської молоді.

Невдобенко О.М.

2.

Мета, завдання та специфіка патріотичного виховання у розрізі основних його принципів.

Немировська М.С.

3.

Відвідування та обговорення виховних заходів:

1. Здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини

2. Виховання в учнів почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини

3. Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Становлення позиції «Я – громадянин України»

Безкоровайна В. О.

Березова Л.І.

Даниленко С.М.

4.

Виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні методи особистісно-зорієнтованого виховання особистісно-власної гідності школяра.

Заступник директора з НВР Кукоба Н.І.

5.

Дитяче самоврядування як засіб підготовки дітей до життя в умовах демократії.

Педагог - організатор

ЗА С І Д А Н Я ІV

Травень 2022р.

№ п\п

З М І С Т

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Формування духовно - патріотичної компетентності учнівської молоді»

Педагог - організатор

2.

Профілактика агресивності та жорстокості серед неповнолітніх і молоді

Практичний психолог

3.

Творчий звіт класних керівників про проведені виховні заходи:

1. «України мова барвінкова»

2. «Самобутність українських традицій здорового способу життя»

Федусенко Т.О.

Босенко О.М.

4.

Аналіз участі класних колективів в шкільних та районних заходах. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2017-2018 н.р.. Проблеми, їх вирішення, пропозиції .

Педагог - організатор

Кiлькiсть переглядiв: 470