Районний методичний кабінет

Відділ освіти
Кагарлицької районної державної адміністраці


Засоби підвищення мотивації

навчальної діяльності школярів

на уроках англійської мови

З досвіду роботи вчителя

англійської мови

Кукоби Надії Іванівни

Слобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів

2015

Тема «Засоби підвищення мотивації навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови»

«Дайте учням зрозуміти, що

успіх уроку залежить від їхньої

роботи на уроці, а не вашої,

і пам’ятайте: учитель повинен

більше працювати не на уроці,

а готуючись до нього»

Моє педагогічне кредо

Реалії сьогодення ставлять перед нашим суспільством проблему оволодіння іноземною мовою для спілкування та взаємодії з представниками інших мовних і культурних спільнот світу, що глобалізується.

Іноземна мова – це не просто навчальний предмет, це – скарбниця іншомовної культури. Процес навчання іноземної мови націлений на досягнення практичної мети – формування вмінь та навичок іншомовного спілкування, що означає засвоєння мовного матеріалу. Як вчитель англійської мови прагну до того, щоб учень використовував свої знання у спілкуванні, під час листування та читання різної літератури. Зберегти й розвивати інтерес до вивчення англійської мови – це моя повсякденна мета.

Актуальність теми мого досвіду визначається наступними факторами:

· потребами сучасного життя у здатності учнів успішно здійснювати іншомовне спілкування;

· швидким оновленням технологій у всіх сферах життя;

· поширенням міжнародних соціально-культурних зв′язків.

Проблема підвищення мотивації навчальної діяльності школярів є актуальною для всіх вчителів іноземної мови. Мало хто з учителів-практиків заперечить той факт, що найважливішим фактором у процесі формування й активізації потреб учнів у засвоєнні знань з англійської мови є мотивація. Мотив – це внутрішній порив, імпульс, бажання, емоції, що спонукають учнів до певної дії.

Різні вікові категорії учнів мають різні мотиви вивчення англійської мови. Все, що відбувається на уроці англійської мови, має величезний вплив на формування ставлення учня до вивчення англійської мови, його мотивації, яка є невід’ємною умовою успішного навчання.

На мою думку, найважливішим фактором, що впливає на формування внутрішньої мотивації учня, є вчитель.

Навчання англійської мови здійснюю за підручниками англійського видавництва Pearson «Real Life» (10 клас) та «In Touch» (7 клас). На кожному уроці учні мають змогу розвивати чотири види мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письмо. Учні забезпечені робочими зошитами та дисками для прослуховування. Проводжу уроки в кабінеті інформаційних технологій. Учні мають можливість слухати мовлення носіїв англійської мови.

Згідно з новими Державними стандартами початкової загальної освіти, учні починають вивчати англійську мову з 1 класу. Слід пам’ятати, що у свої перші 9 років діти точно копіюють вимову і легко запам’ятовують мовленнєві зразки. На цьому етапі намагаюсь сформувати базові, фонетичні навички, допомагаю дітям розвинути чуття мови, зокрема відчуття правильного інтонування, емоційного забарвлення іншомовних мовленнєвих зразків тощо. З цією метою практикую фонетичні вправи, в яких вигадані або казкові герої вчать учнів правильної вимови англійських звуків, стимулюють їх правильну артикуляцію. (Додаток 1)

У першому класі молодші школярі поступово знайомляться з буквами англійського алфавіту та вчаться співвідносити їх із звуками, які ті передають. Під час вивчення англійського алфавіту використовую різноманітні АВС games, що сприяє швидкому засвоєнню англійських літер. (Додаток 2)

Перед уведенням нового матеріалу демонструю відповідний звук, позначений транскрипційним знаком, і даю можливість прослухати ряд слів, використовуючи аудіододаток та мультимедійний додаток до навчально- методичного комплекту для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Виконуючи завдання Follow and read, учні відтворюють зразки читання за диктором і за вчителем. Для навчання техніки читання я використовую постери, які містяться у комплекті вчителя. З їх допомогою краще презентується новий матеріал для читання усім учням класу, організую певні види роботи з читання. Слід зауважити, що зразки містять слова або словосполучення, вже засвоєні другокласниками в усному мовленні. Під час другого прослуховування учні читають зразок хором синхронно за диктором (вчителем), після цього переходять до індивідуального прочитування. (Додаток 3)

У «Державних стандартах базової і повної середньої освіти», «Програмах з англійської мови для ЗНЗ» зазначено, що головна мета навчання іноземної мови в ЗНЗ полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, складовою якої є мовна компетенція, а саме лексична і граматична. Для сформованості навичок комунікації учням слід опанувати певними лексико-граматичними навичками. У процесі засвоєння учнями лексичного матеріалу виділяю три етапи формування лексичної навички: 1. Етап ознайомлення учнів з новими ЛО – семантизація, первинне закріплення лексичного матеріалу. При введенні нових слів велике значення має дотримання принципу наочності, тому завжди використовую набір лексико-дидактичного матеріалу, різноманітні лексичні карточки. На цьому етапі практикую такі вправи: заповнення пропусків у тексті з відповідними термінами; підбір дефініцій до поданих термінів та їх переклад; визначення одного зайвого терміна у ряді даних; співставлення іншомовних термінів з їхніми українськими еквівалентами; підбір синонімів чи антонімів; розв’язування ребусів, анаграм, тощо.

(Додаток 4)

2. Етап закріплення й автоматизації лексичних одиниць з метою використання у процесі комунікації. На цьому етапі пропоную учням умовно-комунікативні й комунікативні вправи з такими завданнями: прочитати текст і дати відповіді на запитання; дати тлумачення певних термінів англійською мовою; виконати тестові завдання, вправи типу «true or false». (Додаток 5)

3. Етап самостійного використання лексичних одиниць у мовленні. На цьому етапі акцентую увагу на виконанні творчих вправ, які дають поштовх для формулювання учнями власної думки й відображають реальні ситуації спілкування. (Додаток 6)

Ефективним засобом засвоєння лексичного матеріалу є відгадування загадок. Саме бажання зрозуміти зміст загадки спонукає учнів до перекладу невідомих слів та їх мимовільного запам’ятовування. (Додаток 7)

Під час навчання граматики англійської мови велику увагу приділяю реалізації принципу доступності у викладанні матеріалу. Саме рольові ігри , граматичні казки, кросворди, вірші, прислів’я, приказки найбажаніше сприймаються учнями під час вивчення граматичного матеріалу, є ефективним засобом підвищення мотивації школярів до вивчення граматичних тем. (Додаток 8)

З досвіду роботи знаю, що учні завжди мають труднощі у побудові заперечної та питальної форм дієслова у певному граматичному часі. Намагаюсь подавати цей матеріал за допомогою схем та таблиць. Наприклад, вивчаючи час The Present Simple, The Past Simple пропоную учням такі схеми:

ThePresentSimple

We He

Розповідне речення You go She goes

They It

Заперечне речення I

We He

You do not (don’t) go She does not (doesn’t) go

They It

Питальне речення

I He

Do We go? Does She go?

You It

They

The Past Simple Tense

Розповідне речення

I I

You You

He He

She played the game. She went there.

It It

We We

You You

They They

Заперечне речення Питальне речення
I You He She It did not (didn’t) go We You They I You He She Did It go? We You They

Дієслово tobeу простому минулому часі змінюється за числами

Розповідне речення

I We

He You were ill.

She was ill . They

It

У заперечних та питальних реченнях з дієсловом tobeдопоміжні дієслова не вживаються.

Заперечне речення Питальне речення
I He was not (wasn’t) ill She It We You were not (weren’t) ill They I He Was She ill? It We Were You ill? They

При вивченні граматики на молодшому етапі особливу роль посідають рольові ігри. Однією з найбільш успішних в моїй практиці є гра «NaughtyWords». Кожен з учнів отримує картки зі словами, з яких потрібно скласти речення. Таким чином,кожен може відчути себе на місці «підмета», «присудка» чи «другорядних членів речення».

Такий вид діяльності надзвичайно ефективний при вивченні порядку слів у реченнях різного типу. Враховуючи особливість рівня володіння мовою в цій грі можна знайти місце для кожного: більш сильні діти виконують роль підмета чи присудка,а учням із слабими знаннями можна доручити роль крапки чи знаку запитання. Цю форму роботи я застосовую при вивченні таких граматичних тем як: «Утворення розповідних,питальних та заперечних речень в Present Simple, Past Simple та Future Simple», «Способи утворення ступенів порівняння прикметників» та ін. Майже кожен вчитель,який викладає в початковій школі,зіткнувся з проблемою, коли вивчення того чи іншого граматичного явища (наприклад «Ступені порівняння прикметників») відбувається рідною мовою значно пізніше, ніж англійською. Ось тут і стає в пригоді гра «Naughty Words», адже в такій формі осмислення,засвоєння і закріплення матеріалу проходить значно легше. Діти з радістю перевтілюються в прикметники різного типу, «додають» друзів-суфіксів, навіть не задумуючись над правилами їх утворення. При виконанні письмових завдань обіграні ситуації використовуються з великим успіхом.

Практикую використання прислів’їв і приказок під час вивчення багатьох граматичних тем.

Засвоюючи вживання дієслів у ІІІ особі однини в Present Simple Tense, пропоную учням прочитати, перекласти та вивчити деякі прислів’я та приказки:

The exception proves the rule.

He who laughs last laughs longest.

Time flies.

Success has many friends.

При вивченні The Past Simple Tense учні виконують такі завдання:

1. Перекласти речення, звертаючи увагу на вживання дієслів у Past Simple.

A little bird told me.

He who never climbed never fell.

Since Adam was a boy.

Curiosity killed the cat.

2. Розкрити дужки та поставити дієслово у формі Past Simple. Перекласти речення.

Just what the doctor (to order).

A little bird (to tell) me.

His tongue (to fail) him.

Like the cat that (to steal) the cream.

Використання зразків народного фольклору має місце в моїй роботі при вивченні та засвоєнні багатьох граматичних явищ. (Додаток 9)

Одним з найдоступніших і перевірених практикою своєї педагогічної праці шляхів підвищення ефективності уроку, активізації учнів на уроці є організація самостійної навчальної роботи. Вона посідає виняткове місце на моєму уроці, тому що учень отримує додаткові знання тільки в процесі особистої самостійної діяльності. Перед організацією самостійної роботи інструктую учнів щодо порядку і прийомів виконання роботи (домашні завдання, проекти, написання рефератів, підготовка повідомлень про поточні події тощо).

Маючи певний досвід у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції, особливу увагу приділяю розвитку соціокультурної і загальноосвітньої компетенції. В навчальній діяльності намагаюся, щоб тести, мовні вправи та мовленнєві зразки були насичені соціокультурними компонентами. Переконана, що вивчення будь-якої теми у всіх чотирьох сферах комунікації – особистій, суспільній, освітній та професійній – буде ефективним, якщо відбуватиметься через соціокультурний компонент, що дає змогу виховати активну особистість, підготовлену в діалозі культур.

Впевнена, що успішність вивчення іноземної мови насамперед залежить від зацікавленості учнів у виконанні соціокультурних завдань, тому, на мій погляд, першою задачею, яку повинен розв’язати вчитель, має стати добір цікавих, відповідних за віком учнів, країнознавчих матеріалів. Під час опрацювання країнознавчого матеріалу спрямовую роботу на розбудову особистості учнів через формування умінь міжкультурного спілкування. Обов’язковим компонентом такого матеріалу повинна бути його новизна: саме невідома інформація спонукає до пізнання, викликає бажання прокоментувати її, висловити свою думку. Для того, щоб сприймання країнознавчого матеріалу було ефективнішим, його подачу організовую у вигляді сформульованої проблеми, незакінченого тексту чи тексту з пропущеними місцями з метою його доповнення у вигляді ілюстративної наочності, яка потребує розгорнутого соціокультурного коментарю. (Додатки 10 – 14)

Для того, щоб досягти високої ефективності уроку, слід враховувати фізіологічні та психологічні особливості дітей, плануючи такі види роботи, які б знімали втомлюваність. Багаторічний досвід роботи з дітьми різного віку, аналіз їх поведінки та рівня засвоєння матеріалу, який вивчається, підказують, що під час планування та проведення уроку англійської мови вчителю просто необхідно включати багатократні зарядки-релаксації. Мета таких зарядок-релаксацій – зняти напругу, дати учням невеличкий відпочинок, викликати позитивні емоції, гарний настрій, що веде до кращого засвоєння матеріалу.

Слід пам’ятати, що під час проведення релаксації, не потрібно ставити перед учнями завдання запам’ятовувати мовний матеріал. Релаксація повинна звільняти учня на деякий час від розумового напруження.

З метою збереження фізичного здоров’я учнів, я на своїх уроках використовую різноманітні фізкультхвилинки та вправи - енергізатори англійською мовою. Вони підсилюють обмін речей в організмі, підвищують концентрацію уваги, покращують постать.

Форми організації та проведення фізкультхвилинок бувають різними. Вони залежать, перш за все, від вікових особливостей учнів, теми уроку та умов, в яких він проводиться. Учні демонструють комплекс віршованих фізкультхвилинок, в яких є вправи для очей, рук, пальців рук та інших частин тіла.

В цілому ж хочу відзначити, що проведення різноманітних оздоровчих хвилинок дозволяє використовувати час уроку більш інтенсивно та результативно. Після них учні стають більш активними, їх увага активізується, з’являється зацікавленість в подальшому засвоєнні знань. (Додаток 15)

Урочна й позакласна робота є складовими єдиного навчально-виховного процесу. Позакласна робота сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення англійської мови, розширює їх словниковий запас, стимулює до поглибленого вивчення англійської мови.

Проводячи позакласну роботу та готуючи позакласні заходи, я прагну:

Ø показати, що учні засвоїли з англійської мови за час навчання;

Ø розвивати мовленнєві здібності та вміння працювати в команді;

Ø розвивати пізнавальний інтерес учнів;

Ø формувати культуру спілкування;

Ø прищеплювати любов до традицій та звичаїв народу, мова якого вивчається;

Ø виховувати почуття самостійності та вміння долати труднощі.

Традиційно в середині лютого кожного року проводжу тиждень англійської мови. До проведення позакласних заходів залучаю якнайбільше учнів, намагаючись зробити їх масовими. В рамках тижня англійської мови проводжу загальношкільну лінійку, присвячену Дню Святого Валентина; різні конкурси та країнознавчі вікторини; командні ігри; відкриті уроки тощо. Технології проведення позакласних заходів забезпечують створення творчого настрою, відчуття захопленості, незвичайності та святковості.

Висновки

Сучасний стан міжнародних зв′язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти оволодінню учнями вміннями й навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і ситуаціях. Саме загальноосвітня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітньому навчальному закладі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Запропоновані мною різноманітні методи і прийоми навчання сприяють підвищенню мотивації навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови, допоможуть перемогти пасивність учнів при оволодінні новим мовним матеріалом, полегшать його сприйняття, розуміння та засвоєння; стимулюватимуть їх до пізнання і пошуку інформації; в кінцевому результаті приведуть до подолання труднощів у формуванні комунікативної компетенції, до ефективного оволодіння англійською мовою, чого від нас, вчителів, вимагають нові Державні стандарти середньої освіти, чинні навчальні програми з англійської мови, «Загальноосвітні рекомендації з мовної освіти».

Кiлькiсть переглядiв: 364