Звіт вчителів гуманітарного циклу

Робота на 2022-2023 навчальний рік


І. Вступ

Члени п/с суспільно - гуманітарного циклу у 2021-2022 н.р. працювали над методичною темою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно - гуманітарного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів суспільно - гуманітарного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки - лекції, уроки - диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання, в тому числі технології дистанційного навчання.

Члени п/с постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільній п/с, районних семінарах, обласних майстер - класах.

В закладі запроваджено профіль української філології (10 - 11 класи). Члени п/с здійснюють допрофільну підготовку в 8-9 класах, викладають факультативний курс «Практикум з правопису української мови». (Вчитель Шелудько О. М.)

В старшій школі викладаються факультативні заняття: «Стилістика сучасної української мови (10 - 11 кл.), «Література української діаспори» (10-11 клас, вч. Шелудько О. М.), «Культурне та духовне життя України (11 кл., вчитель Коваль Т.В.)

Навчальний матеріал, який вивчається під час курсів та факультативних занять, сприяє глибокому засвоєнню знань з української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії України.

Значну увагу члени п/с приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми. В зв’язку з пандемією ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно - гуманітарного циклу проводився онлайн.

Школярі брали активну участь у районних конкурсах та олімпіадах в минулому навчальному році.

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

XXІІ Міжнародний конкурс з української мови та літератури імені Петра Яцика

Олімпіада з укр. мови

Карпенко В.

ІІІ

ІІІ

2

Конкурс малюнків «Твоє майбутнє в твоїх руках»

Грицишина К.

ІІ

3

Районний літературно – мистецький конкурс присвячений Шевченківським дням «Шевченківські читання»

Карпенко В.

Кулініченко О.

Кузнєцова Є.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

6

XІІ Міжнародний мовно – літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка

Волошин М.

Призер

Основною метою своєї роботи члени ПС вважають підвищення рівня навчальних досягнень учнів із своїх предметів.

Якість навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Шелудько Ольга Миколаївна

Українська мова

Українська література

8

9

10

11

8

9

10

11

-

1

-

-

-

1

-

-

-

9

4

3

-

9

4

3

4

3

7

4

4

3

6

4

2

2

1

1

2

2

2

1

Калієвська

Світлана

Іванівна

Українська мова

Українська література

5

6

5

6

-

-

-

-

8

3

7

4

9

4

7

3

3

1

6

1

Ільєнко Людмила Анатоліївна

Зарубіжна література

5

6

7

8

9

10

11

2

1

3

-

5

2

2

6

4

4

3

3

3

3

8

2

6

1

4

5

2

4

1

2

1

1

2

1

Кукоба Надія Іванівна

Англійська мова

9

4

3

5

3

Даниленко Світлана Миколаївна

Англійська мова

5

6

7

8

10

11

2

2

-

4

2

-

9

6

-

1

5

4

6

1

4

6

1

3

3

3

2

1

1

1

Коваль Тетяна Василівна

Історія України

5

7

8

9

10

11

-

-

7

2

2

-

9

3

5

3

4

3

7

3

3

5

2

3

4

-

-

2

1

2

Правознавство

9

3

6

4

2

Громадянська освіта

10

-

3

7

2

Всесвітня історія

6

7

8

9

10

11

-

-

8

2

-

-

4

3

4

3

4

4

3

3

3

5

3

4

1

-

-

2

1

1

Ільєнко Людмила Анатоліївна

Зарубіжна література

5

6

7

8

9

10

11

2

2

-

6

2

2

-

6

3

2

7

3

5

3

7

4

3

1

6

2

3

5

3

1

1

1

-

2

Мистецтво

9

10

11

1

1

-

3

5

1

5

1

3

3

2

4

Члени ПС приймали активну участь у засіданні педагогічних рад школи на теми: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів школи», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Ознайомлення з основними положеннями Концепції нової української школи», здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу за 2021 - 2022 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми закладу для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації методичної теми закладу.

Члени ПС знайомилися з нормативними документами щодо організації освітнього процесу в 2021 - 2022 н.р., новинками психолого - педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 5 - 10 класах в 2021 - 2022 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2021 - 2022 н.р. методичний кабінет закладу поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів гуманітарного циклу.

Члени ПС тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання ПС на 2022 - 2023 навчальний рік

Члени ПС розпочнуть роботу над реалізацією методичної теми «Підвищення інформаційно - комунікаційних компетентностей педагогів в умовах змішаного навчання», будуть брати участь у всіх методичних заходах, запланованих в І етапі проведення роботи з реалізації методичної теми закладу.

Завдання ПС на 2022 - 2023 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 5 класі згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін (НУШ).

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем мовної та мовленнєвої компетентності з предметів суспільно - гуманітарного циклу.

З цією метою:

• системно формувати гуманітарні знання як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової гуманітарної освіти засобами спецкурсів, фа­культативів, курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Забезпечувати формування та розвиток змісту допрофільного та профільного навчання (профіль української філології) з метою виявлення професійних інтересів і прагнень учнів.

4. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1.Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів ПС.

2. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4. Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду, відвідувати обласні майстер - класи.

5. Ознайомлення з основними положеннями Концепції нової української школи.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я» - концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів ПС

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Кукоба Н.І.

1985р. КДУім. Шевченка

вик. франц., англ. мов

Спец. вищої катег.

«Ст. учитель»

37

2019

2020

Англійська мова

3,4,7

2

Шелудько О.М.

1989р. КДУім. Шевченка

вч. укр. мови і літ

Спец. вищої катег.

38

2019

2019

Українська мова та література

5,8,11

3

Калієвська С. І.

2008р. П. - Хмельн.

ДПУ ім. Сковороди

вч. укр. мови і літ

Спец. вищої катег. «вч. – методист»

34

2022

2018

Українська мова та література

6,7,9

4

Даниленко С.М.

2001р. КМІУВ ім. Грінченка

вч. англ. мови

Спец. вищої катег.

27

2021

2022

Англійська мова

1,2,5,

6, 8,9,11

5

Ільєнко Л.А.

1992р. П - Хмельн. філіал КДП1

вч.рос. м. і літ.

Спец. вищої катег.

«Ст.учитель»

35

2020

2020

Зарубіжна література

5-9,11

6

Коваль Т.В.

1988р.

КДП1 ім. Горького

вч. іст правоз.

Спец. вищої катег.

«Ст.учитель»

38

2018

2019

Історія України, Всесвітня історія,

Правознавство

5-9,11

Питання самоосвітньої діяльності членів ПС

Кукоба Н.І. – Формування мовленнєвих компетентностей учнів

у процесі вивчення англійської мови в умовах змішаного навчання.

Коваль Т.В. – Формування історичної компетентності учнів старшої школи у процесі

вивчення історії.

Шелудько О.М. – Розвиток творчих здібностей учнів основної школи засобами

проектної діяльності.

Калієвська С. І. – Формування мовленнєвих компетентностей учнів на основі

використання засобів ІКТ у процесі вивчення української мови та

літератури в 5- 9.

Ільєнко Л.А. – Формування ключових компетентностей учнів 5-8 класів засобами

інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури

Даниленко С. М. – Формування ключових компетентностей учнів 5 – 9,11 класів у

процесі позакласної роботи з англійської мови

IV. Організація освітнього процесу

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів суспільно - гуманітарного циклу

серпень

Голова ПС,

члени ПС

Взаємоперевірка готовності класних кімнат до навчального року.

серпень

Класні керівники

Затвердження календарно-тематичних планів навчання предметів суспільно-гуманітарного циклу

серпень

Голова ПС

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова ПС

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени ПС

Планування позакласної роботи з української мови й літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії (проведення предметних тижнів, місячників, Шевченківських свят, відзначення Міжнародного дня грамотності, Дня слов'янської писемності та культури, Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня українського козацтва, Всеукраїнського дня бібліотек, Всесвітнього дня книги)

вересень

Члени ПС

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів суспільно-гуманітарного циклу

жовтень

Члени ПС

Проведення І (шкільного) етапу XXІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та XІІІ мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка

листопад

Члени ПС

Проведення предметних тижнів

згідно графіка

Члени ПС

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

згідно плану

Голова ПС

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації (вивчення й обговорення матеріалів для проведення ДПА в 9 класі та методичних рекомендацій)

березень-травень

Члени ПС

Підготовка випускників закладу до проходження ЗНО з предметів суспільно - гуманітарного циклу

упродовж року

Члени ПС

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени ПС

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів,

члени ПС

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Класні керівники

Написання науково-дослідницької роботи МАНу

протягом року

ШЕлудько О. М.

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль ПС у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу. Вимоги до викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу та шляхи їх реалізації.

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2022 р.

Метод. кабінет

Коваль Т. В., голова ПС

2

Формування в учнів предметних компетентностей засобами історії.

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2022р.

Метод. кабінет

Коваль Т. В., голова ПС

3

Використання новітніх освітніх технологій під час формування ключових компетентностей учнів.

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2023р.

Метод. кабінет

Коваль Т.В., голова ПС

4

Аналіз роботи ПС над реалізацією методичної теми закладу

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Травень

2023р.

Метод. кабінет

Коваль Т. В. голова ПС

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам ПС пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

1. Калієвська С. І. - втілення в освітній процес основної школи

сучасних тенденцій навчання орфографії учнів;

2. Ільєнко Л.А. - формування творчої особистості на уроках зарубіжної

літератури;

3. Шелудько О.М. - використання новітніх освітніх технологій з метою

реалізації диференційованого навчання на уроках

української мови і літератури.

4. Коваль Т.В. - Досвід В. Власова «Методика формування хронологічних

та картографічних умінь на уроках історії

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

11

Історія України

Практичне заняття «Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору»

Грудень 2022р.

Коваль Т.В.

6

Українська мова

Правила вживання апострофа

Лютий 2023р.

Калієвська С. І.

11

Зарубіжна література

Гофман. Крихітка Цахес на прізвисько Цинбер. Робота над змістом.

Листопад

2022р.

Ільєнко Л.А.

7

Англійська мова

Свята в англомовних країнах

Лютий

2023р.

Кукоба Н.І.

2

Англійська мова

День за днем

Лютий

2023р.

Даниленко С. М.

8

Українська література

Леся Українка. Поема «Давня казка». Порівняльна характеристика Поета і Бертольда»

Березень

2023р.

Шелудько О.М.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази освітнього процесу

п/п

ПІП вчителя

Назва методичного доробку

Термін виконання

1

Коваль Т.В.

Тестові завдання до уроків з історії України 11 клас

Квітень 2023р.

2

Кукоба Н.І.

Навчально - методичний посібник з англійської мови

Квітень

2023р.

3.

Ільєнко Л. А.

Збірник текстів контрольних робіт із зарубіжної літератури для учнів 9 класу

Квітень

2023р.

Зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів

Ільєнко Л.А. - придбання художніх фільмів за програмою середньої та

старшої школи, програмової літератури сучасного періоду для

5 і 6 класів

Коваль Т.В. - виготовлення різнорівневих завдань до уроків з історії

України в 9-10 класах.

Шелудько О.М. - складання тестових завдань до уроків з української мови в

8 класі, підготовка різнорівневих завдань до уроків з

української літератури в 5 класі.

для контролю знань учнів з української мови в 5 класі.

Даниленко С.М. - придбання карточок для засвоєння часу The Future

Simple (5-6 класи), утворення множини іменників, вживання

дієслова to be в різних часових формах.

Кукоба Н.І. - придбання матеріалів краєзнавчого змісту до уроків

англійської мови.

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник правових знань

Жовтень 2022р.,

квітень 2023р.

Коваль Т.В.

2

Місячник народознавства

Грудень

2022.

Шелудько О.М.

Калієвська С. І.

3

Місячник сім’ї

Березень

2023 р.

Шелудько О.М.

Калієвська С. І.

4

Тиждень історії

Січень

2023р.

Коваль Т.В.

5

Тиждень зарубіжної літератури

Лютий

2023р.

Ільєнко Л.А.

6

Тиждень англійської мови

Лютий

2023р.

Кукоба Н.І.

Даниленко С.М.

7

Тиждень української мови та літератури

Березень

2023р.

Шелудько О.М.

Калієвська С. І.

8

Виховні заходи щодо відзначення пам’ятних історичних дат

упродовж року

Коваль Т.В.

9

Виховні заходи з української мови та літератури

упродовж року

Шелудько О.М.

Калієвська С. І.

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І (вересень 2022р.)

1. Підсумки роботи ПС вчителів суспільно - гуманітарного циклу за 2021 - 2022 навчальний рік. (Керівник ПС)

2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін в 2022 - 2023 навчальному році. (Керівник ПС)

3. Ознайомлення з календарно - тематичним плануванням навчальних занять, факультативів, курсів за вибором і т.д. (Заступник з НВР)

4. Дотримання єдиного мовного режиму в закладі. (Керівник ПС)

Засідання II (листопад 2022р.)

1. Формування мовленнєвих компетентностей учнів на уроках предметів суспільно - гуманітарного циклу в 5 класі НУШ. (Ільєнко Л. А.)

2. Організація дистанційного та змішаного навчання на уроках предметів суспільно - гуманітарного циклу.(Калієвська С. І.)

3. Проведення та обговорення відкритих уроків вчителів (Члени ПС)

4. Підготовка учнів до участі в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах і т.д. (Керівник ПС)

Засідання III (лютий 2023р.)

1. Новий український правопис. Практика впровадження. (Шелудько О. М.)

2. Електронний журнал в практику роботи вчителів суспільно - гуманітарного циклу (Кукоба Н.І.)

3. Проведення та обговорення відкритих уроків вчителів (Члени ПС)

4. Популяризація роботи вчителів суспільно - гуманітарного циклу (сайт ліцею, власні блоги і т.д. ((Члени ПС)

Засідання IY (квітень 2023р.)

1. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 9 класі, ЗНО в 11 класі з предметів суспільно - гуманітарного циклу. Обговорення необхідних атестаційних матеріалів. (члени ПС).

2. Підсумки участі вчителів суспільно – гуманітарного циклу в обласних семінарах, вебінарах, курсах. Визнання сертифікатів. (Члени ПС)

3. Підсумки участі учнів закладу в ІІ, ІІІ етапах олімпіад, конкурсів. (Керівник ПС)

4. Підсумки роботи ПС вчителів суспільно - гуманітарного циклу в 2022 - 2023 навчальному році.

5. Планування роботи ПС вчителів суспільно - гуманітарного циклу на 2023 - 2024 навчальний рік.

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

1

Пулик Єлізавєта

2011

6

Українська мова

IІ місце в конкурсі ім. П. Яцика -

2

Махун Дарія

2009

8

Українська мова

ІІІ місце в ІІ етапі олімп.з укр. мови

3

Карпенко Вероніка

2005

11

Українська мова,зарубіжна література

Лауреат

літературно-музичного конкурсу «Шевченківські читання», ІІІ місце в ІІ етапі з укр. мови

4

Литвин Анастасія

2008

9

Українська мова

VІ місце в X мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка

5

Волошин Марія

2006

11

Історія України, українська мова,

III місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

6

Мрочко Вікторія

2009

8

Українська мова

IV місце в конкурсі ім. П. Яцика

Кiлькiсть переглядiв: 398