Звіт вчителів естетично-прикладного циклу

План роботи на 2022-2023 навчальний рік

І. Вступ

Члени п/с естетично - прикладного циклу у 2021-2022 н.р. працювали над методичною темою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів естетично - прикладного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки – лекції, уроки – диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання, зокрема, технології дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

В минулому навчальному році члени п/с подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи п/с на 2021-2022 н.р.

Члени п/с постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільній п/с, районних семінарах онлайн.

Учні засвоюють програмовий матеріал з предметів естетично-прикладного циклу згідно діючих програм та методичних рекомендацій КОІПОПК щодо викладання цих предметів в 2021-2022 н.р.

Значну увагу члени п/с приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми.

Школярі брали активну участь у районних конкурсах.

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

Лазакович В.

ІІІ

2

Конкурс малюнків, присвячений Шевченківським дням

Лазакович В.

ІІІ

3

Районний літературно – мистецький конкурс присвячений Шевченківським дням «Шевченківські читання»

Літературно – музична композиція

Карпенко В., Кулініченко О., Кузнєцова Є.

ІІІ

Якість навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Самбор В. П.

Основи здоров’я

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

11

6

7

3

8

8

2

3

2

4

Жмудь Н. М.

Образотворче

мистецтво

5

6

7

-

-

-

4

1

3

11

4

6

5

3

2

Самбор В. П.

Трудове навчання

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

2

1

5

-

3

13

6

3

2

14

5

1

3

3

4

Технології

11

-

1

5

2

Босенко О.М.

Фізична культура

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

9

3

5

2

5

1

1

6

3

4

3

6

5

3

5

2

2

-

4

2

4

Подолян О.В.

Музичне мистецтво

Мистецтво

5

6

7

8

-

-

-

-

4

-

1

1

9

4

4

3

7

4

6

2

Члени ПС приймали активну участь у засіданні педагогічної ради закладу на теми: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів закладу», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність освітнього процесу», «Шляхи реалізації «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів естетично - прикладного циклу в 2021-2022 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації методичної теми закладу.

Члени ПС знайомилися з нормативними документами щодо організації освітнього процесу в 2021-2022 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 5-11 класах в 2021-2022 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2021-2022 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів естетично - прикладного циклу.

Члени ПС тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання ПС на 2022-2023 навчальний рік

Члени ПС розпочнуть роботу над реалізацією методичної теми закладу

«Удосконалення власних інформаційно - комунікаційних компетенцій вчителів в умовах змішаного навчання», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в І етапі проведення роботи з реалізації методичної теми закладу.

Завдання ПС на 2022-2023 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 5 інклюзивному класі НУШ, 6-9,11 класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем художньо-естетичної компетентності з предметів естетично - прикладного циклу.

З цією метою:

• системно формувати естетичні смаки учнів як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати творчі здібності, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової художньо-естетичної освіти засобами гуртків, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад (образотворче мистецтво та технології).

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Впроваджувати основні положення Концепції нової української школи (1 - 5 класи), продовжувати впровадження інклюзивної освіти в 5 класі.

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів ПС.

2. Створювати умови для реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я» - концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів ПС

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Босенко О.М.

НУ фіз. вихов. і спорту.

2008р.

Тренер з футболу, викл. фіз. культур.

Спец.

І кат.

12

2018

2019

Фізична культура, Захист

України

5-11

10-11

2

Самбор В. П.

Богуславське педагогічне училище

Початкове навчання

Спец.

27

2019

2019

Труд. навч.,

Технології

5-9

10,11

3.

Вашека І. О.

Міжрег. Академія управл. персон.

Психологія

Спец.

-

-

-

Обр. мист.,

5-7

Самбор В. П. - Формування ключових компетентностей учнів

основної школи у процесі вивчення трудового

навчання

Босенко О.М. - Розвиток фізичних здібностей учнів основної

школи на уроках фізичної культури та в

позакласній роботі

Вашека І. О. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи

засобами образотворчого мистецтва

IV. Організація освітнього процесу

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Голова ПС,

члени ПС

2.

Взаємоперевірка готовності спортивної зали до навчального року. Поновлення актів.

серпень

Завідувачі кабінетів

3.

Погодження календарно-тематичних планів навчання предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Голова ПС

4.

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова ПС

5.

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени ПС

6.

Планування позакласної роботи з предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Члени ПС

7.

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва та технологій

жовтень

Члени ПС

8.

Проведення предметних тижнів

упродовж року

Члени ПС

9.

Перевірка стану ведення документації, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова ПС

10.

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

лютий

Члени ПС

11.

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени ПС

12.

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль ПС в підвищенні результативності освітнього процесу. Вимоги до викладання предметів естетично - прикладного циклу та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2022р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова ПС

2

Методи творчої діяльності учнів на уроках естетично - прикладного циклу

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2022р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова ПС

3

Інноваційні технології на уроках естетично - прикладного циклу

Семінар - практикум

Коло ідей

Лютий

2023р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова ПС

4

Узагальнення роботи ПС над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентнос

тей учнів на уроках естетично – прикладного циклу»

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2023р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова ПС

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам ПС пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Вашека І. О. - Використання новітніх освітніх технологій у процесі естетичного

виховання школярів.

Босенко О.М. - Визначення рівня знань та фізичної активності

учнів на уроках фізичної культури.

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

6

Трудове

навчання

Аплікація. Добір матеріалів для виготовлення виробу. Виготовлення деталей аплікації

Грудень 2022р.

Самбор В. П.

5

Образотворче

мистецтво

Живопис. Виражальні властивості кольору

Грудень 2022р.

Вашека І. О.

10

Фізична культура

Баскетбол. Техніка виконання штрафних кидків.

Лютий

2023 р.

Босенко О.М.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази освітнього процесу

Босенко О.М. - придбання спортивного інвентарю

Самбор В. П. - розроблення тестів до уроків з основ здоров’я в 5-9

класах

Вашека І. О. - підготовка тестових завдань для усного опитування на

уроках образотворчого мистецтва

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник фізкультури

Травень 2023 р.

Босенко О.М.,

Мартиненко В. М.

2

Місячник безпеки руху і попередження дитячого травматизму

Вересень 2022р.

Босенко О.М.,

Кл. керівники

3

Місячник народознавства

Грудень

2022р.

Мартиненко В. М., класні керівники,

Вашека І. О.

4

Проведення виховних заходів згідно плану роботи закладу

упродовж року

Члени ПС

Паспорт

шкільної професійної спільноти вчителів

предметів естетично-прикладного циклу

Дата створення - 2004 р.

Керівник методичного об’єднання Босенко О.М.

Кількісний склад членів методичного об’єднання 3 вчителі

Якісний склад членів методичного об’єднання

Спеціаліст першої категорії - 1

Спеціаліст - 2

Проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Удосконалення власних інформаційно – комунікаційних компетенцій вчителів в умовах змішаного навчання»

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І ( вересень 2022 р.)

1. Про вибори голови та секретаря ПС. ( члени МО)

2. Про тему, над якою буде працювати ПС

( члени ПС).

3. Про впровадження основних положень Концепції нової української школи.

Впровадження інклюзивної освіти.

4. Про затвердження плану роботи ПС на 2022 - 2023 н.р

(члени ПС).

5. Про обговорення програм, забезпечення підручниками, ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів естетично -
прикладного циклу в 2022 - 2023 н.р. (члени МО).

6. Про підготовку матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (технології, образотворче мистецтво).

Завдання. Зробити вибірку психолого - педагогічної, методичної літератури з проблеми, над якою працює ПС.

Засідання II( грудень 2022 р.)

1. Про обговорення доповідей та уроків Вашеки І. О., Самбор В. П.

2. Про результати II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів

естетично - прикладного циклу. (члени ПС).

3. Про підготовку до районних конкурсів естетично - прикладного циклу.

(Кукоба Н.І.)

4. Про новинки психолого - педагогічної та методичної літератури.

(Кукоба Н.І.)

Завдання. Виготовити різнорівневі завдання для здібних дітей з трудового навчання.

Засідання III( березень 2023 р.)

1. Про обговорення доповідей та уроків вчителя Босенка О.М.

2. Про результати III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

дисциплін.

3. Про підсумки позакласної роботи з предметів естетично - прикладного

циклу.

4. Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5 - 9,11

класів з фізичної культури та учнів 5 - 9 класів з основ здоров’я.

5. Про новинки психолого - педагогічної та методичної літератури. ( члени ПС)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з образотворчого мистецтва

(Вашека І. О.)

Засідання IV( травень 2023 р.)

  1. Про результати роботи над вирішенням методичної теми (члени ПС).

2. Про підсумки роботи з обдарованими та здібними дітьми в 2022 - 2023 н.р.

(члени ПС).

3. Про підсумки роботи ПС за 2022 - 2023 н.р. та планування роботи ПС на
новий навчальний рік. (члени МО).

4. Про обговорення інструктивно - методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

1

Березовий Ілля

2010

6

Фізична культура

Участь в змаганнях

2

Саух Єлізавєта

2009

7

Образотворче мистецтво

Участь в районних конкурсах

3

Токар Ярослав

2008

8

Фізична культура

Участь в змаганнях

4

Литвин Анастасія

2007

9

Фізична культура

Участь в змаганнях

5

Тропініна Вікторія

2006

11

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

6

Загородня Тетяна

2006

9

Образотворче мистецтво

Призер районних конкурсів

Кiлькiсть переглядiв: 366