Опис досвіду роботи

У процесі реформування освіти в Україні застосовуються нові форми роботи - це інтерактивне навчання. Навіщо потрібно сучасній школі активні та інтерактивні технології? Чи справді без них не можна обійтися? Відповідь однозначна: таке не можна! Традиційна освіта створювалася на вимогу індустріального суспільства. Вона була спрямована на виконання існуючого в той час соціального замовлення: дати учневі певну суму знань, умінь і навичок. Опанувавши ними, він міг успішно працювати на заводі, будівництві, в інших виробничих сферах. Цього було достатньо вчора, але мало сьогодні. Як визначити коло знань, коли темпи їх розвитку подвоюються впродовж десятка років. Маємо усвідомити: інформаційне суспільство ставить перед школою кардинально відмінні від традиційних вимог. «Технології завтрашнього дня потребують людей, котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки в реальності, що швидко змінюються». Таким є соціальне замовлення сьогодення. Інтерактивне навчання – це соціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретно, передбачити мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання. Головні риси інтерактивного навчання використання власного досвіду учнями під час розв’язування проблематичних питань. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити приймати продумані рішення. При інтерактивній технології навчання кожен учень має конкретне завдання, яке він повинен публічно проаналізувати, або від його діяльності залежить якість його виконання поставленого перед групою та перед усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Мета технологій навчання, які дають можливість обґрунтувати послідовності процесу навчання, зацікавити, раціонально взяти головне, переглянути зв'язок головного з творчістю, від тренувати все вивчене, продемонструвати успіхи в засвоєнні матеріалу теми. Інтерактивні технології застосовуються практично на всіх етапах уроку,дають можливість дитині самовизначатись, забезпечують контроль виходу емоцій, надихають і допомагають розвитку творчої уяви, дають можливість росту навичок співробітництва в соціальному аспекті, можливість висловлювати свої думки. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці) де учень і вчитель є рівнозначними суб’єктами. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання, життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок, умінь створенню атмосфери співпраці, взаємодії, (дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу) впливає на свідомість учня, почуття, волю, дії, практику. Таке навчання сприяє глибокому засвоєнню навчального матеріалу. На своїх уроках часто застосовую різні технології інтерактивного навчання.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання:- Робота в парах.Враховуючи психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку та рівень їхньої готовності до спілкування, бажано, щоб застосування інтерактивних технологій навчання в початковій школі варто розпочинати з роботи в парах. Саме в процесі роботи в парах учні отримують можливість говорити, що є необхідним для цього вікового періоду. Всупереч тому, що увага дітей молодшого шкільного віку нестійка і тому вони часто відволікаються, під час роботи з партнером кожний з учнів працює активно. Цю технологію можна використовувати на будь-якому етапі уроків, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного завдання, зокрема й домашнього, коли пропоную звірити відповіді завдань і в разі розходження, довести правильність своєї відповіді.Також на уроках математики під час організації праці за технологією "Робота в парах» даю учням наступні завдання:- обговорити хід розв'язання прикладу (задачі), а потім самостійно записати розв'язання в зошит;- розглянути і проаналізувати запропоновані вчителем з підручника чи спроектовані на екран або написані на картках різні способи розв'язання завдань;- обговорити хід розв'язання прикладу або задачі;- обговорити відповіді на запитання вчителя;- розробити запитання до інших учнів класу;- зробити висновок і т. п.Наприклад, об'єднавши учнів у пари в тому порядку, в якому вони сидять за партами, вчитель кожному з пари даю завдання проаналізувати певний спосіб розв'язання завдання. Після закінчення відведеного вчителем часу на обмірковування відповіді, за вказівкою кожен учень пари по черзі розказує хід виконання завдання. Попереджає, що учень, який слухає, має бути уважним, щоб міг вкінці сказати, чи погоджується з таким міркуванням чи ні. Якщо він не погоджується, то має висловити свій варіант пояснення. А такожпопереджаю школярів, що вони мають дійти спільної згоди, після чого пропоную вирішити, хто з учнів пари представлятиме свої міркування в загальному колі за технологією "Мікрофон".Урок читання. 2 клас- Доберіть слова, що римуються.Їв лелека кашу з глекаХоч дістать її … (негелко).Та в лелеки довга шия –Він із глека їсти … (вміє)Лисичка – сестричка по лісу ходила.Лисичка курятинки з’їсти … (хотіла).- Від прикметників утворити іменники. (Один учень називає прикметник, а інший утворює іменник, записати їх).
Українське читання. 1-4 класи- Почитати один одному;- Поставити запитання один одному і дати на них відповіді.Математика. 1-4 класи- Перевірити таблицю множення і ділення.- Перевіряти одиниці вимірювання величин.- Розв’язати разом задачу.- Обмінятися зошитами і перевірити виконане завдання, олівцем виправити помилки.Робота в парах дуже ефективна на початкових етапах навчання. За такихумов усі діти в класі отримують можливість говорить, висловлюватися. Такою формою роботи даю час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вчу дітей розвивати навички спілкування, вміння висловлювати свої думки, критично мислити, сперечатися на задану тему. Під час роботи діти швидко виконують вправи, які за інших умов потребують значної затрати часу. Всю роботу використовую для досягненнябудь - якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань. Щоб робота в парах була ефективною, слід правильно організувати її. Привчаю дітей до чіткої організації в парах. Учні мають дійти згоди щодо відповіді або рішення. Обов’язково даю кожній парі представити свої результати роботи.Основи здоров’я. 4 класТема: Попередження шкідливих звичок.Даю інструктаж дітям, об’єдную в групи. Розподіляю ролі. Дітей розділяю на два кола: внутрішнє – хлопчики, зовнішнє – дівчатка.Завдання для хлопчиків: запропонувати партнеру спробувати цигарку або покуштувати алкогольний напій. Завдання для дівчаток: відмовити в чіткій формі. За командою вчителя кола пересуваються: пари змінюються, думки «шліфуються».Презентація результатів виконання вправи:- Придумати причину й відмовитися;- Змінити тему розмови;- Навести факти шкідливого впливу того, що пропонують;- Відмовитись, нічого не пояснюючи;- Найпростіших спосіб – одразу сказати «ні».Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіхучасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. До кооперативного навчання відносяться ще такі технології:- два – чотири – всі разом;- робота в малих групах.Ці технології використовуються для вирішення складних проблем, щопотребують колективного розуму. Технологія «Акваріум» - форма діяльності учнів в малих групах для вдосконалення дискутувати та аргументувати свою думку. Технології колективно – групового навчання. До нього відносяться:- обговорення проблеми в загальному колі;- мікрофон;- незакінчене речення;- мозковий штурм;- навчаючись – учусь;- ажурна пилка;- дерево рішень.Українська мова. 3 клас.Тема. Змінювання іменників за числами.Технологія «Незакінчене речення».На дошці записані речення, закінчіть їх. Відповіді запишіть у зошит стовпчиком.· Іменники відповідають на питання …· Іменники мають рід …· Іменники означають назви …Взаємоперевірка.Відкриваю частину дошки, де записані правильні відповіді.- Підніміть руку ті учні, які не допустили жодної помилки. Сьогодні ви будете мої помічниками.Я і Україна. 4 клас.Тема. Населення України.Технологія «Незакінчене речення». Учнів класу ділю на 5 груп відповідно до того, як вони виконують творче завдання.І група. На півдні кримського півострова знаходяться гори … (показати на карті).ІІ група. Найвища точка Кримських гір … (показати на карті).ІІІ група. У кримських горах ростуть такі рідкісні рослини …IV група. У кримських горах живуть такі рідкісні тварини …Технологія «Мікрофон».Я і Україна. 4 клас.Тема. Населення України.Хто отримує мікрофон – відповідає на запитання.· Яка кількість населення в Україні?· Які народи складають населення нашої країни?· Яка державна мова України?· Які вислови про українську мову ви знаєте?· Скільки областей у нашій країні.« Незакінчене речення» - цю інтерактивну технологію чисто поєдную з«мікрофон». Вона дає можливість розвивати в учнів зв’язне мовлення, складати власні висловлювання, порівнювати їх з іншими, відпрацювати вміння говорити стисло, але по суті і переконливо. Технології використовую на різних етапах уроку. Технологія «Мозковий штурм». (Відповіді дітей записуються на дошці в короткій формі).- Яка кількість людей проживає в Україні?- Люди яких національностей проживають на території України?- На які дві групи можна поділити населення України за місцем проживання.Я і Україна. 3 клас.Тема. Кілька слів про дружбу.Технологія «Мозкова атака»- Поясніть зміст слова дружити.- Як ви розумієте значення слова друг?- Чи можлива дружба між членами родини?- Чому ви вважаєте татусю своїм найкращим другом.- Які якості повинен мати справжній друг?Враховуючи особливості математичного матеріалу у початковій школі, можна використовувати спрощені варіанти технології "Броунівський рух", яку доцільно використовую на підсумкових уроках або уроках, присвячених повторенню.Готую або підбираю з підручника 4-5 різних завдань (задач), а якщо завдання не з підручника, то їх друкую на картках 4 (5) різних кольорів так, щоб однакові завдання були на картках одного і того ж кольору. У випадку, якщо завдання з підручника, то на картках вказую тільки номер завдання з підручника. Учні за вказівкою вчителя за визначений учителем час розв'язують його самостійно.Після закінчення відведеного часу вчитель пропоную учням зустрітися з одним із учнів, який має картку іншого кольору. Ознайомити його зі своїм завданням і його розв'язанням, вислухати зміст розв'язання товариша. Після чого обмінятися кар­тками (завданнями) та шукати учня, що має картку кольору, якого у нього ще не було, І знову кожен з однокласників, що зустрілися, розказує зміст та розв'язання завдання, яке одержав від попередньої зустрічі і т.д. Процес закінчується, коли кожен учень розв'язав завдання на картках усіх кольорів.Наприклад, так можна організувати роботу над виконанням завдання № 571 (М.В Богданович. Математика: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. -160 а).Застосовуючи переставну властивість дії додавання, розв'яжи приклади:500 + 40 + 200 + 50 300 + 50 + 20 + 600200 + 20 + 700+30 10 + 70 + 800+100 Для зручності самі приклади можна написати на картках 4-х кольорів або вказати на них, який приклад з підручника треба виконати.Зразок: № 572, 1-й рядочок 2-й приклад.А далі організовую роботу в тій послідовності, яку описано вище.Такий спрощений варіант технології "Броунівський рух" потребує меншої затратичасу, ніж звичайний, меншого обсягу навчального матеріалу. Тому його варточастіше застосовувати при виконанні завдань підручника. ІІІ. Технології опрацювання дискусійних питань.До них входять:- метод ПРЕС;- займи позицію;- зміни позицію;- дискусія в стилі телевізійного ток – шоу;- дебати.Технологія «Метод Прес».Українська мова. 4 клас.Тема. Однорідні члени речення.Чотири пари працюють одночасно. Ставлю кожній парі завдання відповідати напоставлене запитання виключно за поданим кліше.І – ша пара «Я вважаю, що …»ІІ – га пара «… тому, що …»ІІІ –тя пара «…наприклад …»ІV – та пара «Таким чином …»Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання і залежать від одного й того ж слова і т.д.У сучасному інформаційному суспільстві, коливисокорозвинені технології потребують нової системи мислення, школа повинна навчити учнів комунікативності, уміння працювати з будь-якою інформацією, уміння мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації. Готувати дитину до життя у суспільстві допомагають інтерактивні технології навчання. Застосування інтерактивних технологій потребує праці, праці, праці … Вони трудомісткі і часомісткі. Але маємо зрозуміти, що іншого шляху в нас просто немає. Якщо не хочемо, дбаючи про свій спокій, незбавити наших дітей майбутнього.
Кiлькiсть переглядiв: 63