• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

· надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в нашому закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно - культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя - реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі села, району. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів.

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-2 класів у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

* мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

* математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

* природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

* технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

* інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

* соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

* громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

* мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

* фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: «Навчання грамоти», «Англійська мова». Математична освітня галузь через предмет «Математика». Природнича, громадянська, історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузі реалізуються через інтегрований предмет «Я досліджую світ». Фізкультурна галузь реалізується через предмет «Фізична культура», мистецька – через предмети «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», технологічна – через предмет «Дизайн і технології».

Для трьох учнів 2 класу впроваджено інклюзивне навчання.

Додаток

до наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

Типовий навчальний план для початкової школи 1-2 класи

з навчанням українською мовою

складений на основі типової навчальної програми (автор О.Я.Савченко)

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

Мовно-літературна

Навчання грамоти

7+1

8

Іншомовна

Англійська мова

2

2

Математична

Математика

4

4

Природнича -2,

громадянська й історична – 0.5,

соціальна і здоров’язбережувальна-0.5

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформативна

Інформатика

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Усього

19+1+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуально – групові заняття з предметів інваріантної складової (українська мова, літературне читання, математика)

1

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

Програмою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для 3-4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з українською мовою навчання.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (літературне читання)", "Англійська мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Таблиця 1

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

Навчальний план
початкової школи 3-4 класи

з українською мовою навчання

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3+1

3+1

Літературне читання

4

4

Англійська мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+1+3

21+1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Індивідуально – групові заняття з предметів інваріантної складової (українська мова, літературне читання, математика)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Англійська мова», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», в 7 – 11 класах – предмети «Історія України» та «Всесвітня історія». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20. 04. 2018 р. № 407 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5+

0,5

2+0,5

2+0,5

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України.»

2

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

23,5+

0,5+3

26,5+

0,5+3

28+

0,5+ 3

28,5+

0,5+3

30+

0,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3

3

2

2,5

2,5

Київщинознавство

1

1

1

1

1

Міфологія

1

Українська культура середини XVI – XIX століть

1

1

Поетика

1

1

Практикум з правопису української мови

0,5

0,5

Індивідуальні заняття з англійської мови

1

Сторінками дитячої літератури

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30

33

33,5

34,5

36

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчання та профілем української філології.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Алгебра і початки аналізу», «Геометрія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Таблиця 2

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Філологічний напрям

Профіль - Української філології

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1+2

1+2

Англійська мова

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

Алгебра і початки аналізу

1,5

1,5

Геометрія

1,5

1,5

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

3

Мистецтво

1

2

Інформатика

1

Технології

2

Усього

33 + 3

32+3

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

3

Література української діаспори

1

Індивідуальні заняття з англійської мови

1

Стилістика сучасної української мови

1

1

Культурне та духовне життя України

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до ДПА проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно - комунікативні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси та сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб - ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітньої програми школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантної складової; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу, передбаченого програмою.

2019/2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2019 року та закінчується не пізніше 1 липня 2020 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 02.09.2019 по 24.12.2019; ІІ семестр - з 13.01.2020 по 29.05.2020.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 28.10.2019 по 03.11.2019; зимові канікули - з 25.12.2019 по 12.01.2020; весняні канікули - з 23.03.2020 по 29.03.2020.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 29 травня 2020 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Кагарлицької РДА. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2020 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.15 до 15.05 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 10.10 до 10.30; з 11.15 до 11.35.Перспективний план розвитку


Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

на 2018-2022 рр.

І. Паспорт

Назва

Зміст плану

Тип програми

Перспективний план розвитку

Підстава для розробки плану

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України

- «Про освіту»

- «Про загальну середню освіту»

- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

- «Про попередження насильства в сім'ї»

Укази Президента України

- «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 року №580/2015

- «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»від 25 червня 2013 року №344/2013

- «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»від 30 вересня 2010 року №926/2010

- «Про Національну доктрину розвитку освіти»від 17 квітня 2002 року №347/2002

Постанови Кабінету Міністрів України

- «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 №1242

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23 листопада 2011 №1392

- «Про затвердження Положення про освітній округ» від 27 серпня 2010 №777

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 №778

- «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 5 жовтня 2009 №1121

- «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 №1019

- «Про затвердження Державної програми «Вчитель» від 28 березня 2002 №379

- «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 №963

- «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 №646

- «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 №1260

- «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 5 квітня 1994 №228

Накази Міністерства освіти і науки України

- «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 №641

- «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 08.04.2015 №412

- «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» від 14.07.2015 №762

- «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015 №306

- «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» від 27.05.2014 №648

- «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі» від 04.11.2013 №1550

- «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 №1222

- «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011 №1243

- «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 30.08.2011 №996

- «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 №423

- «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 №329

- «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 03.06.2008 №496

- «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» від 17.03.2008 №187

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 №204

- «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601

- «Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів» від 23.06.2000 №240

Листи Міністерства освіти і науки України

- «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу» від 14.02.2015 №1/9-71

- «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» від 11.11.2014 №1/9-586

- «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» від 01.07.2014 №1/9-343

- «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 №1/9-319

- «Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту» від 23.05.2014 №1/9-263

- «Деякі питання видачі документів про базову або повну загальну середню освіту громадянам України, іноземцям, особам без громадянства» від 30.04.2014 №1/9-229

- «Щодо обробки персональних даних у процесі реалізації права на загальну середню освіту» від 19.03.2014 №1/9-156

- «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту» від 28.04.2012 №1/9-326

- «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах» від 02.04.2012 №1/9-245

- «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» від 08.02.2010 №1/9-67

- «Щодо заборони збирання коштів, поведінка випускників під час проведення випускних вечорів» від 06.03.2009 №1/9-15

Мета плану

Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу

Завдання плану

· Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів

· Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій

· Розвиток профільності навчання

· Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально-виховний процес

· Створення толерантного середовища у навчальному закладі

· Розвиток комунікативних здібностей учнів

· Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді

· Підтримка дітей і молоді з особливими потребами

· Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища

· Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Термін реалізації плану

2018-2023 рр.

Ресурсне забезпечення плану

· Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи

· Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів

· Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів

Очікувані результати

· Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави

· Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів)

· Підвищення рівня навчальних досягнень учнів

· Підвищення якості вихованості школярів

· Створення позитивного іміджу школи

Показники ефективності плану

· Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад

· Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг

· Збільшення контингенту учнів

· Розширення ділових партнерських зв’язків

ІІ. Вступ

Підготовка перспективного плану розвитку Слобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018-2022 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; упровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Сучасне суспільство переходить до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою.

Перспективний план визначає основні шляхи розвитку школи. Він скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, уключаючи спілкування через Інтернет.

План розвитку школи спрямований у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Перспективний план розвитку навчального закладу є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ньому максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

У розділах, з яких складається план, сплановані наступні завдання:

- поліпшення розвитку матеріально-технічної бази школи;

- удосконалення мережі класів та збільшення контингенту учнів;

- забезпечення розвитку кадрового потенціалу, плану проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників;

- забезпечення реалізації основних напрямків методичної,виховної роботи школи;

- удосконалення профілізації навчання та поглибленого вивчення предметів;

- забезпечення внутрішньошкільного контролю за викладанням предметів.

Основними результатами перспективного плану розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. План дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі 5 років.

ІІІ. Основні шляхи реалізації перспективного плану

на період 2018-2022 рр.

1. Розвиток матеріально-технічної бази школи

Слобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів розташована за адресою: площа Слави,83, с. Слобода Кагарлицького району Київської області. Телефон 8(045)532533; електронна адреса slobodecol@ukr.net; сайт школи sloboda-shool.edukit.kiev.ua. Введена в експлуатацію у 1968 році. Проектна потужність – 400 учнів.

Забезпеченість навчальними кабінетами:

· кабінет української мови та літератури

· кабінет історії

· кабінет біології

· кабінет інформаційних технологій

· кабінет зарубіжної літератури

· кабінет англійської мови

· спортивна зала

· бібліотека

Актуальними проблемами залишаються питання поліпшення матеріально-технічної бази школи, а саме: придбання сучасних комп’ютерів, телевізорів з плазмовим екраном

Перспективний план поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу

Вид робіт

2018

2019

2020

2021

2022

Ремонт

Поточний ремонт класних приміщень та коридорів,

Ремонт у вестибюлі школи

Поточний ремонт класних приміщень та коридорів

Поточний ремонт класних приміщень та коридорів

Поточний ремонт класних приміщень та коридорів

Поточний ремонт класних приміщень та коридорів

Придбання

Придбання комп’ютерів

Придбання

ноутбуків

Придбання телевізорів з плазмовим екраном

Придбання проектора

Придбання принтера

Заміна

Заміна вікон в 3 класі

Заміна вікон в 4 класі

Заміна вікон в 5 класі

Заміна вхідних дверей

Заміна аварійних дверей

2. Мережа класів та контингент учнів

Станом на 15.01.2018 року у школі функціонує 11 класів, у яких навчається 112 учнів, середня наповнюваність становить 10,2.

Учні 1-11 класів працюють у 5-ти денному режимі.

Класи

2017-2018

2018-2019

2019- 2020

2020-2021

2021-2022

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

1

1

20

1

10

1

8

1

12

1

8

2

1

10

1

20

1

10

1

8

1

12

3

1

14

1

10

1

20

1

10

1

8

4

1

7

1

14

1

10

1

20

1

10

5

1

12

1

7

1

14

1

10

1

20

6

1

10

1

12

1

7

1

14

1

10

7

1

9

1

10

1

12

1

7

1

14

8

1

9

1

10

1

10

1

12

1

7

9

1

12

1

7

1

10

1

10

1

12

10

1

6

1

8

1

5

1

10

1

8

11

1

3

1

6

1

8

1

5

11

10

Усього

11

112

11

114

11

114

11

118

11

119

3. Розвиток кадрового потенціалу

Станом на 15 січня 2018 року в навчальному закладі працює 20 педагогічних працівників, з них 4 є сумісниками.

Із загальної кількості педагогічних працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії – 6, спеціаліст І категорії – 7, спеціаліст ІІ категорії – 1, спеціаліст – 6.

Стаж педагогічної роботи:

до 3-х р.

від 3 до 10 р.

від 10 до 20 р.

20 р. і більше

Педагогічних працівників

-

2

3

15

У навчальному закладі працює 5 учителів пенсійного віку.

Потреба в кадровому забезпеченні на наступні 5 років:

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Вчитель трудового навчання

Вчитель інформатики

Вчитель початкових класів

Вчитель біології

Вчитель хімії

4. Перспективний план проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Кате-горія

Звання

2018

2019

2020

2021

2022

К

А

К

А

К

А

К

А

К

А

1

Ільєнко Олександр Васильович

Директор школи, вч. географії

вища

ст. вч.

К

А

2

Кукоба Надія Іванівна

Заст. дир. з НВР,

вч. англ. мови

вища

ст. вч.

К

А

3

Мартиненко Валентина Миколаївна

Педагог – організатор

спец.

-

К

А

4

Шелудько Ольга Миколаївна

Вч. укр. мови

вища

-

К

А

5

Федусенко Тетяна Олександрівна

Вч. укр. мови

І

-

А

К

6

Ільєнко Людмила Анатоліївна

Вч. зар. літератури

вища

ст. вч.

К

А

7

Тригуб Світлана Миколаївна

Вч. англ. мови

І

-

К

А

8

Коваль Тетяна Василівна

Вч. історії, правознавства

вища

ст. вч.

К

А

9

Вергелес Катерина Прокопівна

Вч. хімії, біології

І

-

А

К

10

Невдобенко Оксана Миколаївна

Вч. математики,

фізики

І

-

К

А

11

Босенко Олександр Миколайович

Вч. фіз. культ., ЗВ

ІІ

-

К

А

12

Самбор Валентина Петрівна

Вч. труд. навч.,

основ здоров’я

спец.

-

К

А

13

Денисенко Надія Іванівна

Вч. 2 класу

спец.

ст. вч.

К

А

14

Березова Лариса Іванівна

Вч. 3 класу

І

-

А

К

15

Немировська Марія Степанівна

Вч. 4 класу

І

-

А

К

16

Дрига Любов Іванівна

Вч. 1 класу

спец.

-

К

А

17

Невдобенко Валерій Григорович

Вч. фізики, астрономії

І

-

К

А

18

Подолян Олександр Володимирович

Вч. музичного мистецтва

спец.

-

К

А

19

Аніщенко Вікторія Олександрівна

Вч. образотворчого мистецтва

спец.

-

К

А

20

Авраменко Олена Миколаївна

Бібліотекар

спец.

-

К

А

5. Основні напрямки методичної роботи

Головним завданням у методичній роботі школи є надання ре­альної, дієвої допомоги вчителям у процесі роз­витку їхньої майстерності як сплаву професій­них знань, навичок і вмінь. Тому для підвищення ефективності функціонування системи методич­ної роботи з педагогічними кадрами директор школи Ільєнко О. В. та заступник з НВР Кукоба Н. І. керуються вимогами, які випливають з об'єктивних закономірностей про­цесів підвищення професійної компетентності вчителів: практичною спрямованістю, науковіс­тю, конкретністю, системністю, систематичністю, оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і методів цієї роботи, кінцевою метою якої є підвищення якості освіти учнів.

Під час планування методичної роботи заступник директора з навчально - виховної pоботи Кукоба Н. І. особ­ливе значення надає вивченню не лише результатів навчання й виховання школярів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і про­фесійних умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація мето­дичної роботи на діагностичній основі потребу­ють переходу до особистісно зорієнтованої мо­делі управління в роботі з кадрами . Методична робота в школі будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх пот­реб і труднощів, які виникають під час роботи.Здійснення діагностування, особливо самооцін­ка педагогічної діяльності спрямовані на оволодіння кожним учителем навичками само­аналізу, що дає змогу перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування.

Пріоритетними напрямками методичної роботи визнати:

- забезпечення дітям та молоді рівних можливостей для здобуття якісної

освіти шляхом модернізації мережі навчальних закладів;

- забезпечення створення належних умов для організації профільного навчання учнів старшої школи;

- здійснення науково-методичного забезпечення професійного розвитку вчителя в умовах профільного навчання та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загально-дидактичного, науково-методичного та професійного рівнів в контексті впровадження Концепції «Нова українська школа»;

- сприяння поповненню навчально – матеріальної бази освітніх закладів: їх комп’ютеризації, максимальному забезпеченню учнів загальноосвітніх закладів підручниками і навчальними посібниками;

- здійснення науково-методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

- забезпечення ефективної оперативної інформації щодо нових методик, технологій, організації і діагностики навчально-виховного процесу;

- створення умов для використання кожним учителем інформаційно-ком’ютерної підтримки навчального процесу;

- впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами;

- розширення діапазону інноваційної та дослідно-експериментальної роботи;

- забезпечення всебічно розвиненої особистості з критичним мислення, з набутими життєвими компетенціями, необхідними для успішної самореалізації, патріота з активною громадянською позицією, інноватора, здатного змінювати навколишнє середовище і змінюватися самому у динамічному сучасному світі та вчитися упродовж життя;

- створення власного іміджу навчального закладу;

- сприяння творчій та науково – дослідницькій діяльності учнів та педагогів;

- удосконалення системи національного, патріотичного виховання учнівської

молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об’єднань

як необхідної форми громадянського виховання;

- удосконалення діяльності шкільних дитячих організацій та системи позашкільної діяльності школярів з урахуванням відповідних умов кожного навчального закладу.

Шляхом діагностування змодельована структура, зміст і форми методичної роботи школи. Ця структура є динамічною, зміст постійно оновлюється, форми є оптимально збалансованими.

СТРУКТУРА НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ СЛОБІДСЬКОЇ ЗОШ – ІІІ СТУПЕНІВ

Подпись: М/о вчителів початкових кл.Подпись: М/о вчителів сусп..-гуман. циклу Подпись: М/о вчителів природничо – матем. циклу Подпись: М/о вчителів естетично-прикл. циклу Подпись: М/о класних керівників Подпись: Конкурс «Класний керівник року» Подпись: Конкурс «Вчитель року» Подпись: Співбесіда Подпись: Докурсова, після- курсова діяльність, самоосвіта Подпись: Декада «Я атестуюсь» Подпись: Фестиваль методичних ідей Подпись: Наставництво, стажування

Слобідська ЗОШ І - ІІІ ступенів організовує методичну роботу через діяльність методичної ради, педагогічної ради, методичного об'єднання вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, естетично-прикладного циклу, методичного об'єднання класних керівників, школи молодого вчителя, творчої пари вчителів української мови та літератури, психолого-педагогічного семінару, майстер-класу вчителів з педагогічним званням «Старший учитель».

Профілізація навчання

Перспективний план функціонування класів з профільним навчанням

Клас

2017-2018

2018-2019

2019- 2020

2020-2021

2021-2022

10

+

+

+

+

+

11

-

+

+

+

+

7. Перспективний план внутрішньошкільного контролю за викладанням предметів

Предмет

2017-2018

2018-2019

2019- 2020

2020-2021

2021-2022

Українська література, літ. укр. діаспори

+

Біологія, природознавство

+

Правознавство

+

Людина і світ

+

Я у світі (3-4 кл.)

+

Основи здоров’я

+

Фізична культура

+

Українська мова(5-11 кл.)

+

Математика (1-4 класи)

+

Хімія

+

Історія України

+

Всесвітня історія

+

Географія

+

Основи економіки

+

Англійська мова

+

Українська мова( 1-4 кл.)

+

Музичне мистецтво

+

Київщинознавство

+

Бібл. історія та хр. етика

+

Літературне читання(1-4 кл.)

+

Математика(5-11 кл.)

+

Інформатика

+

Захист Вітчизни

+

Трудове навчання, технології

+

Фізика

+

Астрономія

+

Зарубіжна література

+

Мистецтво

+

Художня культура

+

Обр. мистецтво

+

8. Основні напрямки виховної роботи школи

Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Виховна робота школи здійснюється з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї».

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне (в т.ч. військово-патріотичне), громадянське виховання, що відповідають нагальним вимогам і викликам у сучасному українському суспільстві. Виховний процес у класних колективах спрямований на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді(додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641) та Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011№1243).

Реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді забезпечують усі педагогічні працівники школи, адже важливо, щоб навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність; самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; забезпечувати її національну безпеку; сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Провідним документом виховної роботи класних керівників є Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, метою яких є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Зазначена програма визначає метою виховання, формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. У процесі виховання у дітей має бути сформоване:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до людей;

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до мистецтва;

- ціннісне ставлення до праці.

Зважаючи на реалії сьогодення, особливої уваги потребує правоосвітня діяльність та правове виховання учнів. Дану роботу слід планувати із залученням представників правоохоронних органів та юридичних установ.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку. З даного питання класним керівникам слід тісно співпрацювати з психологічною службою.

Формування навиків здорового способу життя передбачає систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу, що сприятиме гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів.

Вирішувати зазначені завдання покликана школа у тісній взаємодії з сім'єю і громадськістю. Завданням педагогів школи є залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позакласних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами успіхів їх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та прикладом.

Важливим напрямком для педагогів також є робота зі шкільним активом. Учнівське самоврядування забез­печує входження особистості до соціального середовища, її адаптацію, ос­воєння існуючих соціальних обов'язків, подолання громадянської інфантильності молоді.

В цілому виховна діяльність у навчальному закладі спрямована на створення необхідних умов для соціалізації школярів шляхом включення їх в практичну соціально-значущу діяльність, на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виконання кожним із них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичками та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування. Створена у школі система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів.

Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні заходи.Результати моніторингу якості освіти ЗНО та ДПА

Результати ЗНО – 2018 (11 клас)

Назва предмета

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

1 – 3 бали

4 – 6 бали

7 – 9 балів

10 – 12 балів

Українська мова

7

1

3

3

-

Історія України

7

1

3

3

-

Біологія

5

1

3

1

-

Математика

2

-

1

1

-

Результати ДПА – 2018 (9 клас)Назва предмета

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

1 – 3 бали

4 – 6 бали

7 – 9 балів

10 – 12 балів

Українська мова

13

3

3

4

3

Математика

13

3

6

4

-

Англійська мова

13

4

3

2

4

Звіт

про проведення підсумкових контрольних робіт

у 4 класі Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

З 16 по 23 травня в Слобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено підсумкові контрольні роботи: 16 травня – з української мови, 18 травня – з літературного читання, 23 травня – з математики.

Результати підсумкових контрольних робіт:

Літературне читання:

4 клас

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, які виконували роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Бал за ПКР

12

11

3

27,4

7

63,6

-

-

1

9,0

Річний бал

12

12

4

33,4

7

58,3

1

8,3

-

-

Типові помилки:

- не розкрито завдання творчого змісту;

- непослідовно викладено думку

Українська мова:

4 клас

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, які виконували роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Бал за ПКР

12

12

4

33,4

5

41,6

2

16,6

1

8,4

Річний бал

12

12

2

16,6

6

50,0

3

25,0

1

8,4

Типові помилки:

- при правописі ненаголошених е, и в корені слів;

- використання засобів виразності мови;

- на правила вживання апострофа

Математика:

4 клас

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, які виконували роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Бал за ПКР

12

11

3

27,3

5

45,5

2

18,2

1

9,0

Річний бал

12

12

2

16,7

5

41,6

3

25,0

2

16,7

Типові помилки:

- при знаходженні периметра, площі;

- при виконанні дій письмового множення і ділення;

- при виконанні дій з іменованими числами;

- при переведенні одиниць вимірювання


Мережа

наповнюваності класів Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2018 - 20189 навчальному році

2017-2018

1

10

2

21

3

10

4

13

5

8

6

14

7

12

8

14

9

9

10

10

11

6

Всього учнів

126

Директор школи О.В. Ільєнко


СТАТУТ

Слобідської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення

1.1. Слобідська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів знаходиться у комунальній власності територіальної громади Слобідської сільської ради Кагарлицького району.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 09250 Київська область, Кагарлицький район, село Слобода, площа Слави, 83, телефон 3-25-33, електронна адреса: slobodecol@ukr.net.

1.3. Слобідська ЗОШ І – ІІІ ступенів є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ 23243567.

1.4. Засновником навчального закладу є Кагарлицька районна державна адміністрація.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Основними завданнями навчального закладу є:

· забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· реалізація профільного навчання у школі;

· створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;

· задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчості.

1.7. Слобідська ЗОШ І – ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом закладу.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено профіль навчання: українська філологія.

1.11. Навчальний заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу відповідно до чинного законодавства;

· визначити варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· встановлювати шкільну форму для учнів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: методична рада, піклувальна рада, батьківський комітет, педагогічна рада, методичні об’єднання вчителів: гуманітарного, природничо – математичного, естетично-прикладного циклів, вчителів початкових класів та класних керівників, профспілковий комітет, творчі групи.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Кагарлицькою центральною районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнів за рахунок власника.

1.16. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОНмолодьспорту.

1.17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОНмолодьспорту.

ІІ. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу

та їх відрахування

2.1. Зарахування учнів до закладу здійснюється за наказом директора.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.2. Зарахування учнів до першого класу здійснюється на основі списків випускників дошкільного закладу.

2.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.4. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОНмолодьспорту.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.5. У випадках відрахування учня (за певних обставин) батьки (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану. В річному плані відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою загальноосвітнього навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план закладу затверджуються відділом освіти та молоді.

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. У навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.7. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.8. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти та молоді.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться години спілкування, інформаційні години, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.9. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-ому класі - 35 хвилин, у 2-11-х класах – 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та молоді, державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.11. Для учнів 5-11-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

3.12. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після третього та четвертого уроків) - 20 хвилин.

3.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

3.15. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.16. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти, науки та молоді України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно інструкції про ведення журналів, яка затверджена МОНмолодьспорту. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна оцінка навчальних досягнень учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесне оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

4.4. Навчання у випускних (4-ому, 9-ому, 11-ому класах) завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОНмолодьспорту.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОНмолодьспрту та МОЗ.

4.5. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.6. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової

атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

4.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.8. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.9. Учням, які закінчили 11 клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

4.10. Випускникам 9-го та 11-го класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-го класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники 11-го класу - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-го класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОНмолодьспорту.

4.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

V. Виховний процес у закладі

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

· доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

· вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

· участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

· участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.4. Учні закладу зобов’язані:

· Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий охайний, у шкільній формі, при собі повинен мати змінне взуття. При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг.

· Забороняється приносити до школи та на територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини: спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

· Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску навчальних занять учень повинен надати класному керівнику довідку від лікаря про причину відсутності на заняттях, або батьки повинні написати заяву на ім'я директора школи. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

· Учень приходить до школи з підготовленим домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків та приносить необхідні навчальні приладдя: книги, зошити, щоденник.

· Учень проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

· Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

· Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

· При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на привітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

· Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку. Час уроку повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

· Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

· Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки, коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.

· До початку уроку учень повинен: прибути до кабінету до першого дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

· Під час перерви учні зобов'язані: навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; вийти з класу; рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням; допомагати підготовлювати клас на прохання вчителя до наступного уроку; у разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попростити дозволу сісти на місце.

· Під час перерв учням забороняється: бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих до ігор; штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим; палити в будівлі і на території школи.

· Після закінчення занять учень повинен: одержати одяг з гардеробу, акуратно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості.

· Черговий по класу: знаходиться в класі під час перерви, забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення; допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку; стежить і підтримує відповідні санітарні умови.

· Учні, знаходячись в їдальні: дотримуються культури поведінки; проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих і рідких страв; вживають їжу й напої тільки в їдальні; прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

· Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

· Учні не мають права під час знаходження на території школи та при проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров'я та оточуючих.

· Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення занять або позаурочних заходів без дозволу працівників школи

6.5. Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно - корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.7. Педагогічним працівником може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі.

6.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти та молоді

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.9. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

6.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.11. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОНмолодьспорту.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

6.12. Педагогічні працівники закладу мають право:

· самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

· брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.13. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОНмолодьспорту, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

· виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботі педагогічної ради;

· виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

· готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

· виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· вести відповідну документацію.

6.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.

6.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

· на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

· створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

· поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ. Управління закладом

7.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником – відділом освіти та молоді Кагарлицької районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

7.2. Директор школи та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти та молоді згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

7.3. Директор школи:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

· забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

· планування та режиму роботи закладу;

· варіативної складової робочого навчального плану;

· переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

· морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

· морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

· притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

· педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

· учнів навчального закладу ІІ – ІІІ ступеня – класними зборами;

· батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 3 особи, учнів - 3 особи, батьків і представників громадськості – 6 осіб.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його Статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОНмолодьспорту.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II – ІІІ ступенів, батьків і громадськості.

Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями ;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя;

· створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада навчального закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України ;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання .

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

· Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада навчального закладу:

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, навчання за профілями, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням Статуту навчального закладу учасниками навчально-виховного процесу

· затверджує режим роботи навчального закладу;

· сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю ”За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні ”та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість , батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

· розглядає питання родинного виховання, бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків, сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

· Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

Піклувальна рада

При навчальному закладі за рішенням загальних зборів або ради навчального закладу може створюватися і діяти піклувальна рада. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

· зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

· організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

· вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

· запобігання дитячій бездоглядності;

· сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом;

· Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу.

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

· Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

· Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

· Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

· Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

· Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

§ скликає і координує роботу піклувальної ради;

§ готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

§ визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

§ представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

· залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

· вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

· стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

· створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

8.6. Відповідно до рішення XXI сесії 5 скликання Слобідської сільської ради (протокол № 26 від 25.09.2008 року) навчальний заклад має земельну ділянку площею 3,1 га, де розміщуються спортивний майданчик, поле для футболу, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

8.7. Фінансування закладу здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

8.8. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

8.9. Джерелами фінансування закладу є:

· кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

8.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.11. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.12. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, засновник та відділ освіти та молоді Кагарлицької райдержадміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти, науки та молоді..

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 1 – 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду та ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

11.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів


Протокол № 9

засідання педагогічної ради

Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

13.02. 2018 р.

Голова педагогічної ради Ільєнко О. В.

Секретар Шелудько О. М.

Присутні: всі члени педагогічної ради

Порядок денний

1. Вибір проектів підручників для 5 класу відповідно до навчальних програм.

І. Слухали:

Директора школи Ільєнка О. В., який ознайомив із змістом листа МОН від 06. 02. 2018 № 1/9 – 79 «Інструктивно – методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти».

Виступили:

Вчитель української мови та літератури Федусенко Т. О. повідомила, що для 5 класу вона вибрала підручник «Українська мова» авторів Сичова Т. В. та Єрмоленко С. Я. і підручник «Українська література» автора Авраменко О. М.

Вчитель англійської мови Тригуб С. М. сказала, що із запропонованих підручників вона вибрала підручник «Англійська мова 5 рік навчання» автора Карпюк О. Д.

Вчитель природознавства Вергелес К. П. повідомила, що вона обрала підручник « Природознавство» авторів Ярошенко О. Г. та Бойко В. М.

Вчитель математики Невдобенко О. М. сказала, що вона обрала підручник для 5 класу «Математика» авторів Мерзляк А. Г., Полонський В. Б.,

Якір М. С.

Вчитель зарубіжної літератури Ільєнко Л. А. повідомила, що вона вибрала підручник «Зарубіжна література» автора Волощук Є.В.

Вчитель основ здоров’я Самбор В. П. сказала, що вона обрала підручник «Основи здоров’я» групи авторів під керівництвом Бойченко Т. Є.

Ухвалили:

Схвалити вибір вищеназваних підручників для 5 класу.

Виступили:

Кукоба Н. І. сказала, що прогнозована кількість підручників під час замовлення визначається як максимальна кількість учнів 1, 2, 3,4 класів. В 2017 – 2018 н. р. найбільша кількість учнів буде у 3 класі.

Ухвалили:

Замовляти всі підручники в кількості 15 і 1 підручник для вчителя.

Т. О. Федусенко С. М.Тригуб

Л. А. Ільєнко О. М. Невдобенко

К. П. Вергелес В. П. Самбор

Голова педагогічної ради О. В. Ільєнко

Секретар О.М. ШелудькоПерелік замовлених підручників

для учнів 5, 10 класів Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

на 2018/2019 н.р.

Предмет

Автор підручника

клас

1

Українська мова (профільний0

Ворон А.А.

10

2

Українська література (профільний)

Борзенко О.І.

10

3

Зарубіжна література (профільний)

Ковбасенко Ю.І.

10

4

Англійська мова (стандарт)

Карпюк О.Д.

10

5

Мистецтво

Масол Л.М.

10

6

Географія (стандарт)

Пестушко В.Ю.

10

7

Хімія (стандарт)

Савчин М.М.

10

8

Біологія і екологія (стандарт)

Соболь В.І.

10

9

Технології

Туташинський В.І.

10

10

Громадянська освіта (стандарт)

Бака Т.В.

10

11

Історія України (стандарт)

Власов В.С.

10

12

Всесвітня історія (стандарт)

Полянський П.Б.

10

13

Математика (стандарт)

Мерзляк А.Г.

10

14

Інформатика (стандарт)

Ривкінд Й.Я.

10

15

Фізика (стандарт)

Сиротюк В.Д.

10

16

Захист Вітчизни (стандарт)

Гарасимів І.М.

10

17

Вступ до історії

Щупак І.Я.

5 клас

18

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

5 клас


Директор школи О. В. ІльєнкоПротокол № 4

засідання педагогічної ради Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

26.04. 2018 року

Голова педагогічної ради Ільєнко О. В.

Секретар Ільєнко Л. А.

Присутні всі члени педагогічного колективу

Порядок денний:

1. Вибір підручників для 5 та 10 класів.

І. Слухали:

Заступника директора з НВР Кукобу Н. І., яка повідомила, що відповідно листа МОН України від 11. 04. 2018 р. № 1-9-222 «Про забезпечення виконання наказу МОНУ 21 лютого 2018 року № 176» та відповідного листа департаменту освіти і науки Київської ОДА «Про порядок вибору підручників для 5 та 10 класів на наступний навчальний рік» педагоги нашої школи здійснили вибір підручників для 5 та 10 класів на наступний навчальний рік.

Надія Іванівна сказала, що для 5 класу вчителі обирають два підручники

(«Інформатика», «Вступ до історії»). Заступник директора з НВР також повідомила, що десятикласники в 2018 – 2019 н. р. будуть навчатися за профілем української філології, тому підручники з української мови, української літератури, зарубіжної літератури є профільного рівня.

Кукоба Н. І. сказала, що всі вчителі – предметники переглянули електронні версії макетів підручників відповідного рівня та визначилися, підручник якого автора є найбільш актуальним для викладання предмету.

Виступили:

Директор школи Ільєнко О. В., який ознайомив з переліком обраних вчителями підручників для 5 та 10 класів. Олександр Васильович сказав, що кількість примірників із кожного предмета для 10 класу має відповідати максимальній прогнозованій кількості учнів у 10 класі на наступні 5 навчальних років, а для 5 класу – максимальній кількості учнів 1, 2, 3, 4класів.

Ухвалили:

1. Схвалити вибір підручників для 5 і 10 класів (перелік підручників додається).

2. Замовити підручники для 5 класу в кількості 16 примірників, для 10 класу – 12 примірників.

Голова педагогічної ради О. В. Ільєнко

Секретар Л. А. Ільєнко

Схвалено

Протокол засідання

педагогічної ради

Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів

31.08.2018 № 1

Затверджую

Директор Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

О.В.Ільєнко

31.08.2018

Освітня програма

Слобідської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

на 2018/2019 навчальний рік

Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення Слобідської ЗОШ І – ІІІ ступенів є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

· надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в нашому закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно - культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі села, району. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

* мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

* математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

* природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

* технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

* інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

* соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

* громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

* мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

* фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: «Навчання грамоти», «Англійська мова». Математична освітня галузь через предмет «Математика». Природнича, громадянська, історична, соціальна і здоров’язбережувальна галузі реалізуються через інтегрований предмет «Я досліджую світ». Фізкультурна галузь реалізується через предмет «Фізична культура», мистецька – через предмети «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», технологічна – через предмет «Дизайн і технології».

Для двох учнів 1 класу впроваджено інклюзивне навчання.

Додаток

до наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

Типовий навчальний план для початкової школи 1 клас

з навчанням українською мовою

складений на основі типової навчальної програми (автор О.Я.Савченко)

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

Мовно-літературна

Навчання грамоти

7+1

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

Природнича -2,

громадянська й історична – 0.5,

соціальна і здоров’язбережувальна-0.5

Я досліджую світ

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

19+1+3

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

Програмою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для 2-4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з українською мовою навчання.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (літературне читання)", "Англійська мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Таблиця 1

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

Навчальний план
початкової школи 2-4 класи

з українською мовою навчання

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3+1

3+1

3+1

Літературне читання

4

4

4

Англійська мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

20+1+3

21+1+3

21+1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

· Індивідуально – групові заняття з предметів інваріантної складової (українська мова, літературне читання, математика)

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Англійська мова», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», в 7 – 11 класах – предмети «Історія України» та «Всесвітня історія». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20. 04. 2018 р. № 407 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5+

0,5

2+0,5

2+0,5

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України.»

2

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

23,5+

0,5+3

26,5+

0,5+3

28+

0,5+ 3

28,5+

0,5+3

30+

0,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3

3

2

2,5

2,5

Київщинознавство

1

1

1

1

1

Міфологія

1

Українська культура середини XVI – XIX століть

1

1

Поетика

1

1

Практикум з правопису української мови

0,5

0,5

Українська усна народна творчість

1

Етика

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчання та профілем української філології.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Алгебра і початки аналізу», «Геометрія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Таблиця 2

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Навчальний план для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Філологічний напрям

Профіль - Української філології

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

Українська мова

2+2

Українська література

2+2

Зарубіжна література

1+2

Англійська мова

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Алгебра і початки аналізу

1,5

Геометрія

1,5

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

Мистецтво

1

Інформатика

2

Усього

33 + 3

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Індивідуальні заняття з англійської мови

1

Стилістика сучасної української мови

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Для учнів 11 класу використано навчальний план за філологічним напрямом (профіль української філології).. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами.

Таблиця 9

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової навчальної програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Навчальний план для 11 класу

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання

Філологічний напрям

Профіль - Української філології

Предмети

Кількість годин на тиждень

Українська мова

4

Українська література

4

Англійська мова

3

Зарубіжна література

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

економіка

1

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра і початки аналізу

1,5

Геометрія

1,5

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

30,5 + 2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

5,5

Київщинознавство

1

Зарубіжні письменники й Україна

1

Література української діаспори

1

Стилістика сучасної української мови

1

Культурне та духовне життя України

1

Індивідуальні заняття з біології

0.5

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до ДПА проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно - комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси та сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб - ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітньої програми школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантної складової; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу, передбаченого програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 03.09.2018 по 21.12.2018; ІІ семестр - з 08.01.2019 по 31.05.2019.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 29.10.2018 по 04.11.2018; зимові канікули - з 22.12.2018 по 07.01.2019; весняні канікули - з 25.03.2019 по 31.03.2019.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 31 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Кагарлицької РДА. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.15 до 15.05 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 10.10 до 10.30; з 11.15 до 11.35.

Засідання педагогічної ради

№5 від 04.03.2020року

Порядок денний:

1. Про проведення конкурсного відбору підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019- 2020 роках (3 клас).

Слухали:

Кукоба Н. І., заступник директора з НВР, ознайомила з наказом МОН України від 07.11.2019 р. №1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019 – 2020 роках (3 клас), з листом МОН України від 22.01.2020 року № 1/9-39 Про забезпечення виконання наказів МОН України від 07 листопада 2019 року №1409 та від 12 грудня 2019 року № 1543», з листом Департаменту освіти і науки України від 03.02.2020 р. №12-01-18/359.

Виступили:

1. Немировська М. С., вчитель 2 класу, ознайомила з результатом вибору підручників для учнів 3 класу в 2020 – 2021 н. р. в кількості 9 екземплярів і 1 екземпляр для вчителя («Українська мова та читання» авт. Пономарьова К. І., Гайова Л. А., Савченко О. Я.; «Математика» авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В., «Я досліджую світ» авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л. та інші. Для кожного підручника підібрано альтернативні варіанти.

2. Даниленко С. М., вчитель англійської мови, вибрала підручник «Англійська мова», 3 клас, авт. Карпюк О. Д. в кількості 9 екземплярів і 1 екземпляр для вчителя. Для цього підручника підібрано альтернативні варіанти.

3. Подолян О. В., вчитель музичного мистецтва, вибрав підручник «Мистецтво», 3 клас, авт. Кондратова Л. Г. в кількості 9 екземплярів і 1 екземпляр для вчителя. Для цього підручника підібрано альтернативні варіанти.

Ухвалили:

Схвалити вищеназваний вибір підручників для учнів та вчителів 3 класу в 2020 - 2021 навчальному році в кількості 10 екземплярів.

Голова педагогічної ради О. В. Ільєнко

М. С. Немировська

С. М. Даниленко

О. В. Подолян
НАКАЗ

„01” червня 2020 року № 22-о

«Про зарахування дітей до закладу

загальної середньої освіти»

Відповідно до абзацу першого частини третьої ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту, керуючись Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, рішенням педагогічної ради школи (протокол № 8 від 29.05.2020 року), на підставі поданих заяв батьків, медичних карток,копій свідоцтв про народження дітей та з метою забезпечення права на освіту,

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до складу учнів 1-го класу школи:

Баланець Дар’ю Сергіївну

Дриня Святослава Ігоровича

Довганюка Тімура Геннадійовича

Кузуб Богдану Анатоліївну

Козачук Анну Олексіївну

Козачука Юрія Олексійовича

Капустян Злату Валеріївну

Кузнєцову Таїсію Сергіївну

Любку Артема Михайловича

Махун Анну Сергіївну

Потерю Артема Віталійовича

Погребного Максима Івановича

Пак Оксану Валеріївну

2. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Кукобу Н.І., якій список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити на сайті закладу освіти.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів О. Ільєнко

Кiлькiсть переглядiв: 382