/Files/photogallery/64.jpgМО вчителів естетично-прикладного циклу

ВСТУП

Члени м/о естетично - прикладного циклу у 2016-2017 н.р. працювали над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів естетично - прикладного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки – лекції, уроки – диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання.

В минулому навчальному році члени м/о подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи м/о на 2016-2017 н.р.

Члени м/о постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільному м/о, районних семінарах.

Учні засвоюють програмовий матеріал з предметів естетично-прикладного циклу згідно діючих програм та методичних рекомендацій «Академії неперервної освіти» щодо викладання цих предметів в 2016-2017 н.р.

Значну увагу члени м/о приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми. Учень 11 класу Волошин В. зайняв І місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.

Школярі брали активну участь у районних конкурсах.

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

Катрюк В.

ІІІ

2

3

Конкурс малюнків, присвячений Шевченківським дням

Юраш В.

ІІІ

4

Районний літературно – мистецький конкурс присвячений Шевченківським дням «Шевченківські читання»

Літературно – музична композиція

ІІ

5

«Калиновий віночок»

Черниш В. Кераміка.

І

6

«Калиновий віночок»

Лук’янов М. Робота з деревом

ІІ

7

«Калиновий віночок»

Карпенко В. Естрадна пісня

ІІІ

8

«Калиновий віночок»

Шпак А.Кераміка

ІІІ

9

«Калиновий віночок»

Катрюк Вікторія

Вітражі

ІІІ

Якість навчальних досягнень учнів за 2016-2017 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Діхтяр Н.О.

Основи здоров’я

5

6

7

8

9

-

-

-

-

1

2

4

4

4

4

3

2

3

3

4

6

3

3

6

Образотворче

мистецтво

5

6

7

-

-

-

1

1

1

3

5

6

5

5

2

Прус В. І.

Трудове навчання

5

6

7

8

9

-

-

-

-

2

2

3

7

3

5

5

5

1

7

2

4

1

2

3

Технології

10

11

-

-

4

1

3

2

1

Тимченко

Ю. М.

Інформатика

5

6

9

10

11

-

-

-

-

-

-

2

6

-

2

6

5

5

1

4

3

4

2

2

1

Босенко О.М.

Фізична культура

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

3

1

-

-

4

5

7

6

3

7

-

4

7

2

4

2

4

5

3

3

Подолян О.В.

Музичне мистецтво

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

3

2

4

7

5

4

5

2

5

4

4

2

4

Члени МО приймали активну участь у засіданні педагогічної ради школи на теми: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів школи», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу», «Шляхи реалізації «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів естетично - прикладного циклу в 2016-2017 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Члени МО знайомилися з нормативними документами щодо організації навчального процесу в 2016-2017 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-8-х класах в 2016-2017 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2016-2017 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів естетично - прикладного циклу.

Члени МО тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

Члени МО продовжать роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в ІІ етапі проведення роботи з реалізації науково-методичної проблеми школи.

Завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 5-9 класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем художньо-естетичної компетентності з предметів естетично - прикладного циклу.

З цією метою:

• системно формувати естетичні смаки учнів як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію,творчі здібності, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової художньо-естетичної освіти засобами факультативних курсів, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів МО.

2. Створювати умови для реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

5. Вивчати основні положення Концепції нової української школи.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я» - концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів МО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Босенко О.М.

НУ фіз. вихов. і спорту.

2008р.

Тренер з футболу, викл. фіз. культур.

Спец.

ІІ кат.

9

2014

2014

Фізична культура, Захист

Вітчизни

5-11

10-11

2

Самбор В. П.

Богуславське педагогічне училище

Початкове навчання

Спец.

23

2012

2012

Труд. навч.,

Технології

5-9

10-11

3.

Аніщенко

В. О.

Київський нац. університет буд.та архітектури

Художник - дизайнер

Спец.

3

-

-

Обр. мист.,

5-7

4.

Подолян О.В.

Богусл. пед. коледж

ім. Н.- Лев.

2003р.

Вихователь дітей дошк. віку

Спец.

17

2014

2014

Музичне мистецтво,

Мистецтво

1-7

8

Подолян О.В. - Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами

музичного мистецтва

Самбор В. П. - Формування ключових компетентностей учнів

основної школи у процесі вивчення трудового

навчання

Босенко О.М. - Розвиток фізичних здібностей учнів основної

школи на уроках фізичної культури та в

позакласній роботі

Аніщенко В. О. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи

засобами образотворчого мистецтва

IV. Організація навчально-виховної роботи

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів естетично - прикладного циклу

серпень

Голова МО,

члени МО

2.

Взаємоперевірка готовності кабінетів до навчального року. Складання паспортів навчальних кабінетів

серпень

Завідувачі кабінетів

3.

Затвердження календарно-тематичних планів навчання предметів естетично - прикладного циклу

серпень

Голова МО

4.

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова МО

5.

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МО

6.

Планування позакласної роботи з предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Члени МО

7.

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів естетично - прикладного циклу

жовтень

Члени МО

8.

Проведення предметних тижнів

упродовж року

Члени МО

9.

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова МО

10.

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени МО

11.

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени МО

12.

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль МО в підвищенні результативності навчально-виховного процесу. Вимоги до викладання предметів естетично - прикладного циклу та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2017р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

2

Методи творчої діяльності учнів на уроках естетично - прикладного циклу

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2017р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

3

Інноваційні технології на уроках естетично - прикладного циклу

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2018р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

4

Узагальнення роботи МО над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентнос

тей учнів на уроках естетично – прикладного циклу»

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2018р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам МО пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Подолян О.В. – Використання новітніх освітніх технологій у процесі естетичного

виховання школярів.

Босенко О.М. - Визначення рівня знань та фізичної активності

учнів на уроках фізичної культури.

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

6

Трудове

навчання

Аплікація. Добір матеріалів для виготовлення виробу. Виготовлення деталей аплікації

Грудень 2017р.

Самбор В. П.

5

Образотворче

мистецтво

Живопис. Виражальні властивості кольору

Грудень 2017р.

Аніщенко В. О.

10

Фізична культура

Баскетбол. Техніка виконання штрафних кидків.

Лютий

2018 р.

Босенко О.М.

8

Музичне мистецтво

Творчість української піснетворки Марусі Чурай

Лютий

2018 р.

Подолян О.В.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Босенко О.М. - придбання спортивного інвентарю

Самбор В. П. - розроблення тестів до уроків з основ здоров’я в 5-9

класах

Подолян О.В. - підготовка тестових завдань для усного опитування на

уроках музичного мистецтва

Аніщенко В. О. - підготовка тестових завдань для усного опитування на

уроках образотворчого мистецтва

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник фізкультури

Травень 2018 р.

Босенко О.М.,

Мартиненко В. М.

2

Місячник безпеки руху і попередження дитячого травматизму

Вересень 2017р.

Босенко О.М.,

Кл. керівники

3

Місячник народознавства

Грудень

2017р.

Мартиненко В. М., класні керівники, Подолян О.В.

4

Проведення виховних заходів згідно плану роботи школи

упродовж року

Члени МО

Кiлькiсть переглядiв: 67