/Files/photogallery/64.jpgМО вчителів естетично-прикладного циклу

І. Вступ

Члени м/о естетично - прикладного циклу у 2017-2018 н.р. працювали над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів естетично - прикладного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки – лекції, уроки – диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання.

В минулому навчальному році члени м/о подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи м/о на 2017-2018 н.р.

Члени м/о постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільному м/о, районних семінарах.

Учні засвоюють програмовий матеріал з предметів естетично-прикладного циклу згідно діючих програм та методичних рекомендацій «Академії неперервної освіти» щодо викладання цих предметів в 2017-2018 н.р.

Значну увагу члени м/о приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми.

Школярі брали активну участь у районних конкурсах.

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

Конкурс малюнків «Право очима дітей»

Лазакович В.

ІІІ

2

Конкурс малюнків, присвячений Шевченківським дням

Юраш В.

ІІІ

3

Районний літературно – мистецький конкурс присвячений Шевченківським дням «Шевченківські читання»

Літературно – музична композиція

ІІ

4

«Калиновий віночок»

Черниш В. Кераміка.

І

5

«Калиновий віночок»

Лук’янов М. Робота з деревом

ІІ

6

«Калиновий віночок»

Карпенко В. Естрадна пісня

ІІІ

7

«Калиновий віночок»

Шпак А.Кераміка

ІІІ

Якість навчальних досягнень учнів за 2017-2018 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Самбор В. П.

Основи здоров’я

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

3

1

3

1

7

4

3

4

3

3

4

6

3

3

2

Аніщенко В. О.

Образотворче

мистецтво

5

6

7

-

-

-

3

1

2

3

4

6

5

5

2

Самбор В. П.

Трудове навчання

5

6

7

8

9

-

-

-

-

4

1

4

4

2

5

5

5

1

7

2

4

1

2

3

Технології

10

11

-

-

-

-

4

1

2

2

Босенко О.М.

Фізична культура

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

1

3

1

-

5

5

7

4

5

3

-

3

2

2

2

4

2

3

Подолян О.В.

Музичне мистецтво

5

6

7

8

-

-

-

-

-

2

3

2

7

4

5

2

4

4

2

3

Члени МО приймали активну участь у засіданні педагогічної ради школи на теми: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів школи», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу», «Шляхи реалізації «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів естетично - прикладного циклу в 2017-2018 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Члени МО знайомилися з нормативними документами щодо організації навчального процесу в 2017-2018 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, вивчали методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 5-8-х класах в 2017-2018 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2017-2018 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів естетично - прикладного циклу.

Члени МО тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання МО на 2018-2019 навчальний рік

Члени МО продовжать роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в ІІІ етапі проведення роботи з реалізації науково-методичної проблеми школи.

Завдання МО на 2018-2019 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 5-10 класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем художньо-естетичної компетентності з предметів естетично - прикладного циклу.

З цією метою:

• системно формувати естетичні смаки учнів як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію,творчі здібності, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової художньо-естетичної освіти засобами факультативних курсів, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад(образотворче мистецтво та трудове навчання).

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Впроваджувати основні положення Концепції нової української школи, впроваджувати інклюзивну освіту в 1 класі.

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів МО.

2. Створювати умови для реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я» - концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів МО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Босенко О.М.

НУ фіз. вихов. і спорту.

2008р.

Тренер з футболу, викл. фіз. культур.

Спец.

ІІ кат.

10

2018

2014

Фізична культура, Захист

Вітчизни

5-11

10-11

2

Самбор В. П.

Богуславське педагогічне училище

Початкове навчання

Спец.

24

2012

2012

Труд. навч.,

Технології

5-9

11

3.

Аніщенко

В. О.

Київський нац. університет буд.та архітектури

Художник - дизайнер

Спец.

4

-

-

Обр. мист.,

5-7

4.

Подолян О.В.

Богусл. пед. коледж

ім. Н.- Лев.

2003р.

Вихователь дітей дошк. віку

Спец.

18

2014

2014

Музичне мистецтво,

Мистецтво

1-7

8

Подолян О.В. - Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами

музичного мистецтва

Самбор В. П. - Формування ключових компетентностей учнів

основної школи у процесі вивчення трудового

навчання

Босенко О.М. - Розвиток фізичних здібностей учнів основної

школи на уроках фізичної культури та в

позакласній роботі

Аніщенко В. О. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи

засобами образотворчого мистецтва

IV. Організація освітнього процесу

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Голова МО,

члени МО

2.

Взаємоперевірка готовності спортивної зали до навчального року. Поновлення актів.

серпень

Завідувачі кабінетів

3.

Затвердження календарно-тематичних планів навчання предметів естетично - прикладного циклу

серпень

Голова МО

4.

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова МО

5.

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МО

6.

Планування позакласної роботи з предметів естетично - прикладного циклу

вересень

Члени МО

7.

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва та трудового навчання.

жовтень

Члени МО

8.

Проведення предметних тижнів

упродовж року

Члени МО

9.

Перевірка стану ведення документації, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова МО

10.

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

лютий

Члени МО

11.

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени МО

12.

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль МО в підвищенні результативності освітнього процесу. Вимоги до викладання предметів естетично - прикладного циклу та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2018р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

2

Методи творчої діяльності учнів на уроках естетично - прикладного циклу

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2018р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

3

Інноваційні технології на уроках естетично - прикладного циклу

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2019р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

4

Узагальнення роботи МО над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентнос

тей учнів на уроках естетично – прикладного циклу»

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2019р.

Метод. кабінет

Босенко О.М., голова МО

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам МО пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Подолян О.В. – Використання новітніх освітніх технологій у процесі естетичного

виховання школярів.

Босенко О.М. - Визначення рівня знань та фізичної активності

учнів на уроках фізичної культури.

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

6

Трудове

навчання

Аплікація. Добір матеріалів для виготовлення виробу. Виготовлення деталей аплікації

Грудень 2018р.

Самбор В. П.

5

Образотворче

мистецтво

Живопис. Виражальні властивості кольору

Грудень 2018р.

Аніщенко В. О.

10

Фізична культура

Баскетбол. Техніка виконання штрафних кидків.

Лютий

2019 р.

Босенко О.М.

8

Музичне мистецтво

Творчість української піснетворки Марусі Чурай

Лютий

2019 р.

Подолян О.В.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Босенко О.М. - придбання спортивного інвентарю

Самбор В. П. - розроблення тестів до уроків з основ здоров’я в 5-9

класах

Подолян О.В. - підготовка тестових завдань для усного опитування на

уроках музичного мистецтва

Аніщенко В. О. - підготовка тестових завдань для усного опитування на

уроках образотворчого мистецтва

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник фізкультури

Травень 2019 р.

Босенко О.М.,

Мартиненко В. М.

2

Місячник безпеки руху і попередження дитячого травматизму

Вересень 2018р.

Босенко О.М.,

Кл. керівники

3

Місячник народознавства

Грудень

2018р.

Мартиненко В. М., класні керівники, Подолян О.В.

4

Проведення виховних заходів згідно плану роботи школи

упродовж року

Члени МО

Паспорт

шкільного методичного об’єднання вчителів

предметів естетично-прикладного циклу

Дата створення - 2004 р.

Керівник методичного об’єднання Босенко О.М..

Кількісний склад членів методичного об’єднання 4 вчителі

Якісний склад членів методичного об’єднання

Спеціаліст другої категорії - 1

Спеціаліст - 3

Проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу»

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І ( вересень 2018 р.)

1. Вибори голови та секретаря МО. ( члени МО)

2. Обговорення теми, над якою буде працювати МО «Формування ключових

компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу»

( члени МО).

3. Впровадження основних положень Концепції нової української школи.

Впровадження інклюзивної освіти.

4. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2018 - 2019 н.р

(члени МО).

5. Обговорення програм, забезпечення підручниками, ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів естетично -
прикладного циклу в 2018 - 2019 н.р. (члени МО).

6. Підготовка матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

дисциплін (трудове навчання, образотворче мистецтво).

Завдання. Зробити вибірку психолого - педагогічної, методичної літератури з проблеми, над якою працює МО.

Засідання II( грудень 2018 р.)

1. Обговорення доповідей та уроків Аніщенко В. О., Самбор В. П.

2. Обговорення результатів II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів

естетично - прикладного циклу. (члени МО).

3. Про підготовку до районних конкурсів естетично – прикладного циклу.

(Кукоба Н.І.)

4. Огляд новинок психолого - педагогічної та методичної літератури.

(Кукоба Н.І.)

Завдання. Виготовити різнорівневі завдання для здібних дітей з трудового навчання

та образотворчого мистецтва.

Засідання III( березень 2019 р.)

1. Обговорення доповідей та уроків вчителів Подоляна О.В та Босенка О.М.

2. Обговорення результатів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

дисциплін.

3. Обговорення позакласної роботи з предметів естетично – прикладного циклу.

4. Огляд новинок психолого - педагогічної та методичної літератури. ( члени МО)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з музичного мистецтва

(Подолян О. В.)

Засідання IV( травень 2019 р.)

  1. Про результати роботи над вирішенням науково - методичної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів на уроках естетично – прикладного циклу (члени МО).

2. Підсумки роботи з обдарованими та здібними дітьми в 2018 - 2019 н.р.

( члени МО).

3. Підсумок роботи МО за 2018 - 2019 н.р. та планування роботи МО на
новий навчальний рік. (члени МО).

4. Обговорення інструктивно - методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

1

Безнісько Назар

2002

10

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

2

Стріха Віталій

2002

11

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

3

Качан Анна

2001

11

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

4

Прус Олександр

2002

10

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

5

Бондаренко В’ячеслав

2003

9

Фізична культура

Участь в районних змаганнях

6

Максутова Олександра

2002

10

Образотворче мистецтво

Призер районних конкурсів

7

Токар Олександр

2005

8

Музичне мистецтво

Призер районних конкурсів

8

Карпенко Вероніка

2005

8

Музичне мистецтво

Призер районних конкурсів

9

Черниш Вікторія

2002

10

Труд. навч.(кераміка)

Призер районних конкурсів

10

Лук’янова Юлія

2002

10

Труд. навч.(робота з деревом)

Призер районних конкурсів

11

Шпак Анастасія

2007

6

Труд. навч.(кераміка

Призер районних конкурсів

Кiлькiсть переглядiв: 99