/Files/images/IMG_2253.JPGМО вчителів природничо-математичного циклу

І. Вступ

Члени м/о природничо-математичного циклу у 2017-2018 н.р. працювали над науково-методичною проблемою працювали над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо – математичного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів природничо-математичного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки – лекції, уроки – диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання.

В минулому навчальному році члени м/о подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи м/о на 2016-2017 н.р.

Члени м/о постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільному м/о.

В 2017-2018 н.р. адміністрацією школи вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів з біології та учнів 5 класу з природознавства. Результати вивчення підтверджують, що учні засвоїли програмовий матеріал з цих предметів згідно діючих програм та методичних рекомендацій «Академії неперервної освіти» щодо викладання цих предметів в 2017-2018 н.р.

Значну увагу члени м/о приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми. Призерами ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін стали наступні учні:

- Катрюк Вікторія(6 клас) - IІ місце з математики;

- Фролова Олена (8 клас) - ІІІ місце з хімії та географії;

- Юраш Яна(11 клас) - ІІІ місце з біології;

- Юраш Вікторія (9 клас) - ІІ місце з хімії

Якість навчальних досягнень учнів за 2017-2018 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Вергелес К.П.

Біологія

6

7

8

9

10

11

1

1

1

4

2

-

3

4

4

5

-

-

5

4

2

2

1

-

1

1

-

1

3

3

Хімія

7

8

9

10

11

2

2

5

1

-

3

3

6

2

4

2

-

1

1

1

-

1

2

2

Природозн.

5

1

4

6

2

Невдобенко О.М.

Математика

5

6

2

4

7

4

1

2

2

-

Алгебра

7

8

9

10

11

3

1

7

1

-

7

5

4

1

1

-

1

1

4

1

-

-

-

-

1

Ільєнко О.В.

Географія

6

7

8

9

10

3

5

2

6

-

4

4

5

5

2

3

1

-

1

4

-

-

-

-

-

Економіка

11

-

-

2

1

Невдобенко В.Г.

Фізика

7

8

9

10

11

-

1

4

-

-

5

4

5

2

-

5

2

3

4

2

-

-

-

-

1

Члени МО приймали активну участь у засіданні педагогічної ради школи на теми: «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу», «Шляхи реалізації «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2017-2018 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Члени МО знайомилися з нормативними документами щодо організації навчального процесу в 2017-2018 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, розглядали зміст матеріалів для проведення ДПА в 9 класі, вивчали методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-9-х класах в 2017-2018 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2017-2018 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів природничо - математичного циклу.

Члени МО тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання МО на 2018-2019 навчальний рік

Члени МО продовжать роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в IІІ етапі проведення роботи з реалізації науково-методичної проблеми школи.

Завдання МО на 2018-2019 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 5-10-х класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1 . Створити умови для формування ключових компетентностей учнів з предметів природничо-математичного циклу.

З цією метою:

• системно формувати математичні та природничі знання як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової природничої освіти засобами курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів МО.

2. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

5. Ознайомлення з основними положеннями Концепції нової української школи.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я»-концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів МО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Ільєнко О.В.

КДПІ ім. Горького

1983р.

Вч. економіки,

географ.

Вища,

«Ст. уч.»

35

2015

2015

Географія,

економіка

6-10

11

2

Вергелес К.П.

КДПІ ім. Тичини

1977р.

Вч. біології,

хімії

Перша

45

2015

2014

Біологія,

Хімія

Природозн.

7-11

7-11

5

3

Невдобенко О.М.

КДПУ ім. Драгом.

1996р.

Вч. матем. та фіз.

Перша

21

2017

2016

Математика

5-11

Вергелес К.П – Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі вивчення

хімії в 7 – 11 класах

Ільєнко О.В. – Формування географічних компетентностей учнів у процесі

проектної діяльності в 5 – 9класах

3. Невдобенко О.М. –Формування математичних компетентностей учнів на основі

використання засобів ІКТ в старшій школі

IV. Організація навчально-виховної роботи

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу

серпень

Голова МО,

члени МО

2.

Взаємоперевірка готовності класних кімнат до навчального року.

серпень

Класні керівники

3.

Затвердження календарно-тематичних планів навчання з предметів природничо-математичного циклу

вересень

Голова МО

4.

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова МО

5.

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МО

6.

Планування позакласної роботи з предметів природничо-математичного циклу

вересень

Члени МО

7.

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів природничо-математичного циклу

жовтень

Члени МО

8.

Проведення предметних тижнів

упродовж року

Члени МО

9.

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова МО

10.

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації (вивчення й обговорення матеріалів з ДПА та методичних рекомендацій)

лютий -травень

Члени МО

11.

Підготовка випускників школи до ЗНО

упродовж року

Члени МО

12.

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени МО

13.

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени МО

14.

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання методичного об’єднання

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль МО у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу. Вимоги до викладання предметів природничо-математичного циклу та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2018 р.

Метод. кабінет

Вергелес К.П., голова МО

2

Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу з використанням інформаційних технологій

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2018 р.

Метод. кабінет

Вергелес К.П., голова МО

3

Використання новітніх освітніх технологій як основний компонент формування ключових компетентностей учнів.

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2019 р.

Метод. кабінет

Вергелес К.П., голова МО

4

Узагальнення роботи МО над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентностей учнів з метою становлення їх успішної особистості»

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2019 р.

Метод. кабінет

Вергелес К.П., голова МО

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам МО пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Невдобенко О.М. – Формування і розвиток творчих здібностей учнів під час навчання

математики;

Вергелес К.П. – Інтерактивні методи у викладанні біології в системі особистісно-

орієнтовного навчання

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

6

Географія

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

Березень 2019р.

Ільєнко О.В.

8

Хімія

Класифікація неорганічних сполук. Їх склад і номенклатура

Лютий 2019р.

Вергелес К.П.

11

Алгебра

Показникові рівняння

Жовтень 2018р.

Невдобенко О.М.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Ільєнко О.В. - складання задач географічного змісту.

Невдобенко О.М. - розробка карток для індивідуальної роботи з учнями, які

мають навчальні досягнення початкового рівня. (5-11 класи)

Вергелес К.П. - виготовлення тематичних папок з біології рослин.

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Тиждень географії

Листопад

2018р.

Ільєнко О.В.

2

Тиждень математики

Січень

2019 р.

Невдобенко О.М.

3

Тиждень хімії та біології

Квітень

2019 р.

Вергелес К.П.

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І ( вересень 2018 р.)

1. Вибори голови та секретаря МО. ( члени МО)

2. Обговорення теми, над якою буде працювати МО «Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу» ( члени МО).

3. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2018 – 2019 н.р (члени МО).

4.Аналіз стану успішності і результатів державної підсумкової атестації за

2017 – 2018 н.р. ( члени МО, Кукоба Н.І.)

5. Обговорення програм, забезпечення підручниками, ознайомлення з методичними

рекомендаціями щодо викладання предметів природничо – математичного

циклу в 2018 – 2019 н.р. Викладання предметів у 10 класі згідно нового

Державного стандарту. Ознайомлення з оновленими програмами. (члени МО).

6. Підготовка матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. ( члени МО).

7. Про дотримання єдиного мовного режиму. Ведення шкільної документації.

( Кукоба Н.І.)

Засідання ІІ ( грудень 2018 р.)

1. Обговорення доповіді та уроку вчителя Невдобенко О.М.

2. Обговорення результатів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

предметів природничо – математичного циклу. ( члени МО).

3. Обговорення тижня географії. ( члени МО).

4. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

5. Огляд новинок психолого – педагогічної та методичної літератури.

( Кукоба Н.І.)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з математики.

( Невдобенко О.М.)

Засідання ІІІ ( березень 2019 р.)

1. Обговорення доповіді та уроку вчителя географії Ільєнка О.В. та вчителя біології

Вергелес К. П.

2. Обговорення результатів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових

дисциплін.

3. Обговорення тижня математики . ( члени МО).

4. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів. ( члени МО).

5. Огляд новинок психолого – педагогічної та методичної літератури. ( члени МО)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з географії (Ільєнко О.В.) та біології

(Вергелес К. П.)

Засідання IY ( травень 2019 р.)

1. Аналіз роботи над вирішенням науково - методичної проблеми«Формування ключових компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу» (члени МО).

2. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 9 класі з предметів природничо – математичного циклу. Обговорення необхідних атестаційних матеріалів. ( члени МО).

3. Ознайомлення зі складом державної атестаційної комісії для проведення ДПА учнів 9 класу в 2018 – 2019 н.р.

4. Підсумок роботи МО за 2018 – 2019 н.р. та планування роботи МО на новий навчальний рік. ( члени МО).

5. Обговорення інструктивно – методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

1

Карпенко Вероніка

2005

8

Біологія

Участь в районній олімпіаді

2

Юраш Вікторія

2001

10

Біологія

в ІІ етапі ІІІ місце

3

Стріха Владислав

2002

11

Біологія

Участь в районній олімпіаді,

V місце з біології

4

Безнісько Назар

2003

10

Інформатика

Участь в районній олімпіаді,

V місце з інформатики

5

Максутов Сергій

2005

8

Фізика

в ІІ етапі ІІІ місце

6

Яременко Максим

2008

5

Математика

-

Кiлькiсть переглядiв: 94