Вступ

Члени м/о вчителів початкових класів у 2016-2017 н.р. працювали над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів у початковій школі, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять нетрадиційні уроки, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання.

В минулому навчальному році члени м/о подали відкриті уроки та підготували виступи згідно плану роботи м/о на 2016-2017 н.р.

Члени м/о постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільному м/о, районних семінарах.

В 2016-2017 н.р. адміністрацією школи вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів з образотворчого мистецтва. Результати вивчення підтверджують, що учні засвоїли програмовий матеріал з цього предмета згідно діючої програми та методичних рекомендацій «Академії неперервної освіти» щодо його викладання в 2016-2017 н.р.

В минулому навчальному році в 1-4 класах за рахунок варіативної складової проводилися індивідуально-групові заняття з предметів інваріантної складової. Одна година була відведена для підсилення вивчення української мови (1-4 класи).

Навчальний матеріал, який викладався з предметів варіативної складової, сприяв глибшому засвоєнню знань з предметів інваріантної складової.

Значну увагу члени м/о приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми.

Школярі початкових класів брали активну участь у різноманітних конкурсах:

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

Літературно-музичний конкурс

«Шевченківські читання»

Кулініченко О.

Колодяжна С.

«Лауреати»

2

«Калиновий віночок»

Гуліна С.

Колодяжна С.

Купрунець К.

Шпак А.

Кулініченко О.

Махун Д.

ІІ місце

ІІ місце

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

3

XVІІ Міжнародний конкурс з української мови та літератури імені Петра Яцика.

Кулініченко О.

Призер

4

Українознавчий конкурс « Соняшник»

Яременко М.

ІІ місце

Гуліна С.

ІІ місце

Купрунець К.

ІІІ місце

Хапілін А.

ІІ місце

Основною метою своєї роботи члени МО вважають підвищення рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів.

Якість навчальних досягнень учнів з основних предметів за 2016-2017 н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Березова

Лариса

Іванівна

Українська мова

2

-

3

8

3

Літературне читання

-

1

4

9

Математика

-

4

8

2

Природознавство

-

3

7

4

Англійська мова

-

2

7

5

Дрига Любов Іванівна

Українська мова

4

1

4

4

3

Літературне читання

-

1

7

4

Математика

2

3

5

2

Природознавство

1

2

4

5

Англійська мова

1

6

2

3

Немировська Марія

Степанівна

Українська мова

3

-

2

2

3

Літературне читання

-

-

2

5

Математика

-

3

3

1

Природознавство

-

2

2

3

Англійська мова

1

-

4

2

Члени МО приймали активну участь у засіданні педагогічної ради школи на теми: «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу», «Ознайомлення з Концепцією нової української школи»; здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з основних предметів за 2016-2017 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Члени МО знайомилися з нормативними документами щодо організації навчального процесу в 2016-2017 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, розглядали і погоджували матеріали для проведення ДПА в 4 класі, вивчали методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 4 класі в 2016-2017 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2016-2017 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів початкових класів.

Члени МО тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці та проведенні відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

Члени МО продовжать роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Формування ключових компетентностей учнів початкової школи з метою становлення їх успішної особистості», будуть брати участь у всіх заходах, запланованих в IІ етапі проведення роботи з реалізації науково-методичної проблеми школи.

Завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 1- 4 класах згідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1. Створити умови для досягнення кожним учнем ключових компетентностей з предметів, які вивчаються у початковій школі.

З цією метою:

• системно формувати знання учнів початкової школи як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової засобами курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у шкільних та районних конкурсах.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1. Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів МО.

2. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Впровадження медико – педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я» (ПіснеЗнайка).(Вчитель Дрига Л. І., 1 клас)

4.Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я»-концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

V. Вивчення основних положень Концепції нової української школи.

ІІІ. Персональний склад членів МО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Дрига Л.І.

1992р. Ржищівське

пед. училище

Вчитель поч. класів

Спец.

32

2014

2015

Початкові класи

1

2

Денисенко Н.І.

1975р. Ржищівське

пед. училище

Вчитель поч. класів

Спец.

«Ст. учитель»

42

2014

2017

Початкові класи

2

3

Березова Л.І.

2006р. Уманський ДПУ ім. П. Тичини

Вчитель поч. класів

Спец.

першої категор.

27

2017

2014

Початкові класи

3

4

Немировська М.С.

2007р. Уманський ДПУ ім. П. Тичини

Вчитель поч. класів

Спец.

першої категор.

24

2017

2016

Початкові класи

4

Питання самоосвітньої діяльності членів МО

1. Дрига Л.І. – Формування екологічних уявлень школярів молодшого віку

у процесі вивчення природознавства.

2. Денисенко Н.І. – Формування ключових компетентностей на уроках

природознавства в початковій школі.

3. Немировська М.С. – Формування природничих понять у молодших

школярів на уроках природознавства.

4. Березова Л.І. – Формування ключових компетентностей учнів початкової

школи на основі використання інтерактивних технологій.

.IV. Організація навчально-виховної роботи

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів в початковій школі

серпень

Голова МО,

члени МО

2

Взаємоперевірка готовності кабінетів до навчального року. Поновлення паспортів навчальних кабінетів

серпень

Завідувачі кабінетів

3

Затвердження календарно-тематичних планів навчання предметів в початковій школі

вересень

Дирекція школи

4

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова МО

5

Визначення рівня навченості учнів 2-4 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МО

6

Планування позакласної роботи в початковій школі (проведення виховних заходів, участі в місячниках, Шевченківських святах, Міжнародному дні рідної мови, Дні українського козацтва, Всеукраїнському дні бібліотек, Всесвітньому дні книги та інш.)

вересень

Члени МО

7

Проведення І (шкільного) етапу XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

листопад

Члени МО

8

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

упродовж року

Голова МО

9

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 4 класі (вивчення й обговорення матеріалів з ДПА та методичних рекомендацій)

лютий -квітень

Члени МО

10

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени МО

11

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени МО

12

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль МО у формуванні ключових компетентностей учнів початкової школи. Вимоги до викладання предметів в початковій школі та шляхи їх реалізації

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2017р.

Метод. кабінет

Денисенко Н.І. голова МО

2

Формування ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках природознавства

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2017р.

Метод. кабінет

Денисенко Н.І. голова МО

3

Використання дидактичних ігор як основний елемент формування ключових компетентностей на уроках природознавства

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2018р.

Метод. кабінет

Денисенко Н.І. голова МО

4

Узагальнення роботи МО над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентностей з метою становлення їх успішної особистості».

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Квітень

2018р.

Метод. кабінет

Денисенко Н.І.

голова МО

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам МО пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

Дрига Л.І. – Впровадження медико – педагогічного проекту «Гармонія

інтелекту і здоров’я» (ПіснеЗнайка).

.Денисенко Н.І. – Нетрадиційні форми і методи розвивального навчання дітей

в початковій школі.

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

3

Природознавство

Узагальнюючий урок за темою «Повітря»

Жовтень 2017р.

Березова Л. І.

1

Природознавство

Мандрівка просторами Всесвіту

Жовтень

2017р.

Немировська М.С.

4

Природознавство

Хто такі птахи?

Лютий 2018р.

Дрига Л.І.

2

Природознавство

Які трав’янисті рослини першими зацвітають навесні

Лютий

2018р.

Денисенко Н. І.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Дрига Л.І. – Опорні схеми до уроків природознавства в 1 класі.

Денисенко Н.І. – Дидактичні матеріали до уроків природознавства в 2 класі.

Березова Л.І. – Дидактичні картки для самостійної роботи на

уроках природознавства в 3 класі.

Немировська М.С. – Дидактичні матеріали до уроків природознавства в 4 класі.

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник народознавства

Грудень

2017р.

Вчителі 1-4 класів

2

Місячник сім’ї

Березень

2018 р.

Вчителі 1-4 класів

3

Тиждень англійської мови

12.02-

16.02.

2018р.

Кукоба Н.І.

Тригуб С.М.

4

Тиждень української мови та літератури

05.03

09.03

2018р.

Вчителі 1-4 класів

5

Участь у шкільних та районних конкурсах

упродовж року

Вчителі 1-4 класів

6

Виховні заходи з природознавства

упродовж року

Вчителі 1-4 класів

Паспорт

шкільного методичного об’єднання вчителів

початкових класів

Дата створення - 1987 р.

Керівник методичного об’єднання Денисенко Н.І.

Кількісний склад членів методичного об’єднання 4 вчителі

Якісний склад членів методичного об’єднання

спеціаліст першої категорії – 2

спеціаліст - 2

старший учитель – 1

Проблема, над якою працює методичне об’єднання

«Формування ключових компетентностей учнів початкової школи з метою становлення їх успішної особистості»

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І (вересень 2017 р.)

1. Вибори голови та секретаря МО. ( члени МО)

2. Обговорення теми, над якою буде працювати МО «Формування ключових компетентностей учнів початкової школи з метою становлення їх успішної особистості» (члени МО).

3. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р. (члени МО).

4. Аналіз стану успішності і результатів державної підсумкової атестації в 4 класі

за 2016 – 2017 н.р. ( члени МО, Кукоба Н.І.)

5. Обговорення програм, забезпечення підручниками, ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів в 2017 - 2018 н.р. (члени МО).

6. Про дотримання єдиного мовного режиму. Ведення шкільної документації.

(Кукоба Н.І.)

Засідання II( листопад 2017 р.)

1. Обговорення доповідей та уроків вчителів Березової Л. І. та Немировської М. С.

2. Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів та огляд новинок психолого -

педагогічної та методичної літератури. ( Кукоба Н.І.)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з природознавства для учнів 1 - 4 класів. (вчителі 1 - 4 класів)

Засідання III( березень 2018 р.)

1. Обговорення доповідей та уроків вчителів Денисенко Н.І., Дриги Л.І.

2. Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів та огляд новинок психолого - педагогічної та методичної літератури. ( члени МО)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з природознавства для учнів 1-4

класів. (вчителі 1 - 4 класів).

Засідання IV(травень 2018 р.)

1. Обговорення результатів роботи в ІІ етапі над реалізацією науково - методичної проблеми «Формування ключових компетентностей учнів початкової школи з метою становлення їх успішної особистості» ( члени МО).

2. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 4 класі.

(члени МО).

3. Ознайомлення зі складом державної атестаційної комісії для проведення

ДПА учнів 4 класу в 2017-2018 н.р.

4. Підсумки роботи МО за 2017 - 2018 н.р. та планування роботи

МО на новий навчальний рік. (члени МО).

5. Обговорення інструктивно - методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

1.

Синяк Тарас

2009

3

Музичне мистецтво

Участь в конкурсах

2.

Махун Дарія

2009

3

Літературне читання,

музичне мистецтво

Участь в конкурсах

3.

Гуліна Софья

2008

4

Математика,

образотворче мистецтво

Участь в конкурсах

4.

Яременко Максим

2008

4

Українська мова, математика

Участь в конкурсах

5.

Саух Є.

2010

2

Українська мова ,

музичне мистецтво

Участь в конкурсах

6.

Темноход Д.

2010

2

Українська мова, математика

Участь в конкурсах

Кiлькiсть переглядiв: 65