/Files/images/IMG_2386.JPGМО вчителів гуманітарного циклу

ВСТУП

Члени м/о суспільно-гуманітарного циклу у 2016-2017 н.р. працювали над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно – гуманітарного циклу з метою становлення їх успішної особистості».

Аналіз роботи за минулий рік показав, що зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, посилилась увага до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, виховної функції уроку, організації самостійної роботи учнів, до впровадження новітніх освітніх технологій. Вчителі практикують різні форми організації роботи на уроці, крім комбінованих уроків, проводять уроки – лекції, уроки – диспути, семінарські заняття, застосовують ігрові елементи на уроках, запроваджують нові технології навчання та виховання.

Члени м/о постійно підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у шкільному м/о, районних семінарах.

В школі запроваджено профіль української філології (10-11 класи). Члени м/о здійснюють допрофільну підготовку в 8-9 класах, викладають факультативний курс «Практикум з правопису української мови». (Вчитель Федусенко Т. О.).

В старшій школі викладаються курси «Зарубіжні письменники й Україна» (11 клас, вч. Ільєнко Л.А.), факультативні заняття: «Стилістика сучасної української мови (11 кл.), «Література української діаспори» (11 класи, вч. Шелудько О. М.), «Культурне та духовне життя України (11 кл., вчитель Коваль Т.В.)

Навчальний матеріал, який вивчається під час курсів та факультативних занять, сприяє глибокому засвоєнню знань з української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії України.

Значну увагу члени м/о приділяють роботі із здібними та обдарованими дітьми. Багато учнів були учасниками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Школярі брали активну участь у районних конкурсах.

п/п

Назва конкурсу

Прізвище та

ім’я учнів

Призове місце

1

XVІІ Міжнародний конкурс з української мови та літератури імені Петра Яцика

Катрюк В.

ІІ

2

Конкурс малюнків «Твоє майбутнє в твоїх руках»

Максутова О.

ІІ

3

Районний літературно – мистецький конкурс присвячений Шевченківським дням «Шевченківські читання»

Юраш Я.

Ковтун А.

Кушта Є.

Волошин В.

Стріха В.

Качан А.

Максутова О.

Катрюк В.

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

6

VІІ Міжнародний мовно – літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка

Юраш Я.

Призер

Основною метою своєї роботи члени МО вважають підвищення рівня навчальних досягнень учнів із своїх предметів.

Якість навчальних досягнень учнів за 2016-2017н.р.

ПІП вчителя

Навчальний предмет

Клас

Рівень навчальних досягнень

1-3 бали

4-6 бали

7-9 балів

10-12 балів

Шелудько Ольга Миколаївна

Українська мова

Українська література

5

6

11

5

6

11

-

1

1

-

1

1

5

4

1

4

4

1

4

4

4

3

4

4

-

2

1

2

2

1

Федусенко Тетяна Олександрівна

Українська мова

Українська література

7

8

9

10

7

8

9

10

1

1

3

-

1

1

4

-

2

3

3

-

1

4

1

-

4

6

6

2

5

4

5

2

2

-

1

1

2

1

3

1

Ільєнко Людмила Анатоліївна

Зарубіжна література

5

6

7

8

9

10

11

1

2

2

3

5

-

1

3

6

-

5

3

1

3

5

2

6

2

2

1

2

-

2

1

-

3

1

1

Кукоба Надія Іванівна

Англійська мова

8

9

4

5

4

4

1

3

1

1

Тригуб Світлана Миколаївна

Англійська мова

5

6

7

10

11

3

4

1

-

1

3

4

4

-

2

3

1

3

2

3

-

2

1

1

1

Коваль Тетяна Василівна

Історія України

5

6

7

8

9

10

11

-

1

2

5

6

-

1

5

5

4

3

3

-

3

4

3

2

2

2

2

2

-

2

1

-

2

1

1

Правознавство

9

10

3

-

4

-

3

1

3

2

Члени МО приймали активну участь у засіданні педагогічних рад школи на теми: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів школи», «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. Проблеми адаптації першокласників», «Ознайомлення з основними положеннями Концепції нової української школи», здійснили моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу за 2016-2017 н.р.; приймали участь в розробленні пам’яток щодо вивчення проблеми школи для кожного вчителя; здійснювали взаємовідвідування уроків з метою ознайомлення з досвідом роботи своїх колег щодо реалізації науково-методичної проблеми школи.

Члени МО знайомилися з нормативними документами щодо організації навчального процесу в 2016-2017 н.р., новинками психолого-педагогічної літератури, розглядали і погоджували матеріали для проведення ДПА в 9 класі, вивчали методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-8-х класах в 2016-2017 н.р. згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

В 2016-2017 н.р. методичний кабінет школи поповнився новими педагогічними виданнями, новими методичними доробками вчителів гуманітарного циклу.

Члени МО тісно співпрацювали з батьками учнів в підготовці відкритих уроків та виховних заходів.

ІІ. Проблема, завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

Члени МО продовжать роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно – гуманітарного циклу з метою становлення їх успішної особистості», будуть брати участь у всіх методичних заходах, запланованих в IІ етапі проведення роботи з реалізації науково-методичної проблеми школи.

Завдання МО на 2017-2018 навчальний рік

І. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 5-9 класах згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

ІІ. Підвищення якості освіти.

1 . Створити умови для досягнення кожним учнем мовної та мовленнєвої компетентності з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

З цією метою:

• системно формувати гуманітарні знання як невід'ємну складову загальної культури людини, необхідну умову її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів, розвивати їхнє логічне мислення, пам'ять, увагу й інтуї­цію, вміння аналізувати й узагальнювати набуті знання, застосовувати їх на практиці.

2. Розширювати формування змісту варіативної складової гуманітарної освіти засобами спецкурсів, фа­культативів, курсів за вибором, враховуючи при цьому вікові особливості учнів, дидактичне забезпечення варіативної складової.

3. Забезпечувати формування та розвиток змісту допрофільного та профільного навчання (профіль української філології) з метою виявлення професійних інтересів і прагнень учнів.

4. Активізувати роботу з забезпечення результативності участі у ІІ-III етапах Всеукраїнських учнівських олім­піад.

ІІІ. Підвищення якості викладання

1.Удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоос­вітньої діяльності членів МО.

2. Створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розви­тку особистості учнів.

3. Широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи. Засобами навчання розвивати і виховувати особистість.

4. Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду.

5. Ознайомлення з основними положеннями Концепції нової української школи.

IV. Удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями

1. Активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування позитивної «Я»-концепції школярів.

2. Розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків.

ІІІ. Персональний склад членів МО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж роботи

Рік основної курсової перепідготовки

Рік останньої атестації

Предмет, який викладає

Клас

Що і коли закінчив

Спеціаліст за дипломом

1

Кукоба Н.І.

1985р. КДУім. Шевченка

вик. франц., англ. мов

Спец. вищої катег.

«Ст. учитель»

32

2014

2015

Англійська мова

5,9,10

2

Шелудько О.М.

1991р. КДПІ ім. Горького

вч. укр. мови і літ

Спец. вищої катег.

33

2014

2014

Українська мова та література

5,6,7

3

Федусенко Т.О.

2008р. П. - Хмельн.

ДПУ ім. Сковороди

вч. укр. мови і літ

Спец. першої катег.

17

2013

2013

Українська мова та література

8,9, 10,11

4

Тригуб С.М.

2001р. КМІУВ ім. Грінченка

вч. англ. мови

Спец. першої катег.

22

2017

2017

Англійська мова

1,2,3,4,6,

7, 8,,11

5

Ільєнко Л.А.

1992р. П - Хмельн. філіал КДП1

вч.рос. м. і літ.

Спец. вищої катег.

«Ст.учитель»

30

2015

2015

Зарубіжна література

5-11

6

Коваль Т.В.

1988р.

КДП1 ім. Горького

вч. іст правоз.

Спец. вищої катег.

«Ст.учитель»

34

2013

2014

Історія України, Всесвітня історія,

Правознавство

5-11

Питання самоосвітньої діяльності членів МО

Кукоба Н.І. – Формування мовленнєвих компетентностей учнів

у процесі вивчення англійської мови в 5-11 класах.

Коваль Т.В. – Формування історичної компетентності учнів старшої школи у процесі

вивчення історії.

Шелудько О.М. – Розвиток творчих здібностей учнів основної школи засобами

проектної діяльності.

Федусенко Т.О. – Формування мовленнєвих компетентностей учнів на основі

використання засобів ІКТ у процесі вивчення української мови та

літератури в 8- 11 класах

Ільєнко Л.А. – Формування ключових компетентностей учнів 5-8 класів засобами

інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури

Тригуб С.М. – Формування ключових компетентностей учнів 5 – 11 класів у

процесі позакласної роботи з англійської мови

IV. Організація навчально-виховної роботи

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення предметів гуманітарного циклу

серпень

Голова МО,

члени МО

Взаємоперевірка готовності кабінетів до навчального року. Складання паспортів навчальних кабінетів

серпень

Завідувачі кабінетів

Затвердження календарно-тематичних планів навчання предметів суспільно-гуманітарного циклу

серпень

Голова МО

Проведення консультацій з питань ведення шкільної документації

вересень

Голова МО

Визначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МО

Планування позакласної роботи з української мови й літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії (проведення предметних тижнів, місячників, Шевченківських свят, відзначення Міжнародного дня грамотності, Дня слов'янської писемності та культури, Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня українського козацтва, Всеукраїнського дня бібліотек, Всесвітнього дня книги)

вересень

Члени МО

Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів суспільно-гуманітарного циклу

жовтень

Члени МО

Проведення І (шкільного) етапу XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VIIІ мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка

листопад

Члени МО

Проведення предметних тижнів

згідно графіка

Члени МО

Перевірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

згідно плану

Голова МО

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації (вивчення й обговорення матеріалів для проведення ДПА та методичних рекомендацій)

березень-травень

Члени МО

Підготовка випускників школи до проходження ЗНО з предметів суспільно- гуманітарного циклу

упродовж року

Члени МО

Проведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени МО

Підсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів, члени МО

Упорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

червень

Завідувачі кабінетів

Написання науково-дослідницької роботи МАНу

протягом року

Вчителі - предметники

V. Засідання методичного об’єднання

п/п

Тематичні засідання

Форми провед.

Методи

провед.

Дата провед.

Місце провед.

Відповідальний

Примітка

1

Роль МО у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу. Вимоги до викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу та шляхи їх реалізації.

Теоретичний

семінар

Огляд та обговорення рекомендацій щодо викладання предметів

Вересень

2017 р.

Метод. кабінет

Шелудько О.М. , голова МО

2

Формування основних складників історичної компетентності учнів.

Круглий стіл

Огляд та обговорення

Грудень 2017р.

Метод. кабінет

Шелудько О.М., голова МО

3

Використання новітніх освітніх технологій під час формування ключових компетентностей учнів.

Семінар – практикум

Коло ідей

Лютий

2018р.

Метод. кабінет

Шелудько О.М., голова МО

4

Узагальнення роботи МО над реалізацією науково-методичної проблеми школи: «Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу».

Аукціон педагогічних ідей

Обговорення навчально-методичних рекомендацій

Травень

2018р.

Метод. кабінет

Шелудько О.М., голова МО

VI. Вивчення й поширення передового досвіду

Членам МО пропонувати до використання досвід роботи колег на певні теми:

1. Федусенко Т.О. - втілення в навчально-виховний процес основної школи

сучасних тенденцій навчання орфографії учнів;

2. Ільєнко Л.А. - формування творчої особистості на уроках зарубіжної

літератури;

3. Шелудько О.М. - використання новітніх освітніх технологій з метою

реалізації диференційованого навчання на уроках

української мови і літератури.

4. Коваль Т.В. - Досвід В. Власова «Методика формування хронологічних

та картографічних умінь на уроках історії

VIІ. Графік проведення відкритих уроків

Клас

Предмет

Тема уроку

Дата проведення

ПІП вчителя

8

Історія України

Козацько – селянські повстання 20-30-их років XVII столітя (8 кл.)

Листопад 2017р.

Коваль Т.В.

7

Українська мова

Інтерв’ю в публіцистичному стилі

(8 кл.)

Квітеть

2018р.

Федусенко Т.О.

7

Зарубіжна література

Мольєр «Міщанин – шляхтич». Основні образи комедії (8 кл.)

Березень

2018р.

Ільєнко Л.А.

9

Англійська мова

Свята в англомовних країнах

Лютий

2018р.

Кукоба Н.І.

10

Англійська мова

Happy Birthday

Лютий

2018р.

Тригуб С.М.

10

Українська мова

Повторення та узагальнення вивченого з теми «Дієприкметник»

Грудень

2017р.

Шелудько О.М.

VIІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

п/п

ПІП вчителя

Назва методичного доробку

Термін виконання

1

Коваль Т.В.

Тестові завдання до уроків з історії України 11 клас

Квітень 2018р.

2

Кукоба Н.І.

Навчально-методичний посібник з англійської мови

Квітень

2018р.

3.

Ільєнко Л. А.

Збірник текстів контрольних робіт із зарубіжної літератури для учнів 8 класу

Квітень

2018р.

Зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів

Ільєнко Л.А. – придбання художніх фільмів за програмою середньої та

старшої школи, програмової літератури сучасного періоду для

5 і 6 класів

Коваль Т.В. – виготовлення різнорівневих завдань до уроків з історії

України в 7-8-х класах.

Шелудько О.М. – складання тестових завдань до уроків з української мови в

7 класі, підготовка різнорівневих завдань до уроків з

української літератури в 5- 6 класах.

Федусенко Т.О. – виготовлення тестових завдань до уроків з української

мови та літератури в 8-9 - х класах, виготовлення карток

для контролю знань учнів з української мови в 8 класі.

Тригуб С.М. – виготовлення карточок для засвоєння часу The Future

Simple (6-7 класи), утворення множини іменників, вживання

дієслова to be в різних часових формах.

Кукоба Н.І. - придбання матеріалів краєзнавчого змісту до уроків

англійської мови.

IX. Позакласна робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Місячник правових знань

Жовтень 2017р.,

квітень 2018р.

Коваль Т.В.

2

Місячник народознавства

Грудень

2017р.

Шелудько О.М.

Федусенко Т.О.

3

Місячник сім’ї

Березень

2018 р.

Шелудько О.М.

Федусенко Т.О.

4

Тиждень історії

29.01-

02.02.

2018р.

Коваль Т.В.

5

Тиждень зарубіжної літератури

23.02-

27.02.

2018р.

Ільєнко Л.А.

6

Тиждень англійської мови

12.02-

16.02.

2018р.

Кукоба Н.І.

Тригуб С.М.

7

Тиждень української мови та літератури

05.03-

10.03

2018р.

Шелудько О.М.

Федусенко Т.О.

8

Виховні заходи щодо відзначення пам’ятних історичних дат

упродовж року

Коваль Т.В.

9

Виховні заходи з української мови та літератури

упродовж року

Шелудько О.М.

Федусенко Т.О.

ПЛАН РОБОТИ

Засідання І (вересень 2017р.)

1. Вибори голови та секретаря МО. ( члени МО)

2. Обговорення теми, над якою буде працювати МО «Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (члени МО).

3. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р (члени МО).

4. Аналіз стану успішності і результатів державної підсумкової атестації за

2016 - 2017 н.р. (члени МО, Кукоба Н.І.)

5. Обговорення програм, забезпечення підручниками, ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів суспільно - гуманітарного циклу в 2017 – 2018 н.р. Ознайомлення з оновленими програмами. Викладання предметів у старшій школі. (профільне навчання). ( члени МО).

6. Підготовка матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. (члени МО).

7. Про дотримання єдиного мовного режиму. Ведення шкільної документації. (Кукоба Н.І.)

Засідання II (грудень 2017р.)

1. Обговорення доповідей та відкритих уроків. (Коваль Т. В., Шелудько О. М.)

2. Обговорення місячника правознавства. (члени МО).

3.Обговорення результатів I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. (члени МО)

4.Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів. Підготовка до впровадження Концепції нової української школи. ( Кукоба Н.І.)

5.Огляд новинок психолого - педагогічної та методичної літератури.

(Кукоба Н.І.)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з історії та української мови

(Шелудько О.М., Коваль Т. В.)

Засідання III (березень 2018р.)

1. Обговорення доповідей та відкритих уроків (Кукоба Н.І., Тригуб С. М., Федусенко Т. О., Ільєнко Л.А.)

4. Обговорення результатів III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

5. Обговорення тижня зарубіжної літератури, англійської мови, української мови і літератури, історії. ( члени МО).

6. Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів. ( члени МО).

7. Огляд новинок психолого - педагогічної та методичної літератури.

( члени МО)

Завдання. Виготовити роздатковий матеріал з англійської мови, зар. літ., (Ільєнко Л.А., Тригуб С.М., Кукоба Н.І.)

Засідання IY (травень 2018р.)

1. Хід роботи над вирішенням науково - методичної проблеми

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках суспільно-

гуманітарного циклу» ( члени МО).

2. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації в 9 класі з

предметів суспільно-гуманітарного циклу. Обговорення необхідних

атестаційних матеріалів. (члени МО).

3. Ознайомлення зі складом державної атестаційної комісії для проведення

ДПА учнів 9-го класу в 2017 - 2018 н.р.

4. Підсумок роботи МО за 2017 - 2018 н.р. та планування роботи МО на новий

навчальний рік. ( члени МО).

5.Обговорення інструктивно - методичних матеріалів. ( Кукоба Н.І.)

Банк даних обдарованих дітей

п/п

Прізвище, ім’я учня

Рік народження

Клас

До яких предметів має обдарованість

Професійний ріст учня

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

1

Стріха Віталій

2002

10

Англійська мова, українська мова

V місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови

2

Безнісько Назар

2003

9

Англійська мова,

інформатика

VІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови

3

Качан Анна

2001

10

Історія

Лауреат

літературно-музичного конкурсу «Шевченківські читання»

4

Павлик Назар

2002

10

зарубіжна література, українська мова

Лауреат

літературно-музичного конкурсу «Шевченківські читання»

5

Ковтун Аліна

2001

11

Українська мова

Лауреат

літературно-музичного конкурсу «Шевченківські читання»

6

Юраш Яна

2001

11

Українська мова

VІ місце в V мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка

7

Волошин Владислав

2000

11

Історія України, українська мова, зарубіжна література

V місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії України

Кiлькiсть переглядiв: 97