МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2019 № 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 березня 2019 р. за № 250/33221

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

№ 127 від 04.02.2020

№493 від 30.04.2021}

Відповідно до абзацу двадцять третього частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби якості

освіти України

В.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Р.В. Гурак

О.М. Мірошніченко

________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

09 січня 2019 року № 17

(у редакції наказу

Міністерства освіти

і науки України

від 30 квітня 2021 року №493)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2019 р.

за № 250/33221

ПОРЯДОК

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі - заклади освіти), крім структурних підрозділів таких закладів освіти, які забезпечують здобуття інших рівнів освіти.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

акт перевірки - документ, який складається під час інституційного аудиту за результатами проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти;

аналітична довідка - письмовий обґрунтований висновок, що складається членом експертної групи під час інституційного аудиту за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

анкета оцінювання роботи експертної групи - документ, що заповнюється керівником закладу освіти для оцінювання роботи експертної групи під час проведення інституційного аудиту в закладі освіти;

висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі - Висновок) - документ, який містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти;

звіт про проведення інституційного аудиту - документ, що складається з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення інституційного аудиту;

опитувальний аркуш - документ, який містить перелік питань для попереднього оцінювання (самооцінювання) керівником закладу освіти, де проводитиметься інституційний аудит, освітньої діяльності у ньому;

освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей;

рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти (далі - Рекомендації) - документ, який містить пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

управлінський процес закладу освіти - діяльність керівника, його заступників та органів управління закладом освіти, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про освіту».

4. Інституційний аудит проводить Державна служба якості освіти України, її територіальні органи в межах своїх повноважень.

5. Інституційний аудит передбачає:

оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

перевірку додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти (далі - перевірка).

Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

6. Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється за такими напрямами:

1) освітнє середовище закладу освіти:

забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

2) система оцінювання здобувачів освіти:

наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання;

3) педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти:

ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;

постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками (далі - батьки), працівниками закладу освіти;

організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

4) управлінські процеси закладу освіти:

наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, наведених у додатку до цього Порядку.

{Абзац двадцять перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 127 від 04.02.2020}

7. Інституційний аудит закладів освіти у плановому порядку здійснюється не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів.

Перспективні плани проведення інституційного аудиту в закладах освіти формуються відповідними територіальними органами Державної служби якості освіти України та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України з метою визначення черговості проведення інституційного аудиту в закладах освіти протягом 10 років.

Річні плани проведення інституційного аудиту в закладах освіти (далі - річні плани) визначають черговість проведення інституційного аудиту на наступний рік. Річні плани формуються відповідно до законодавства територіальними органами Державної служби якості освіти України на основі перспективних планів проведення інституційного аудиту і затверджуються керівником Державної служби якості освіти України щороку не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 01 січня по 31 грудня планового року.

Річні плани на наступний плановий період містять дату початку кожного планового інституційного аудиту і терміни його проведення.

Річні плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Державної служби якості освіти України та її територіальних органів до 01 грудня року, який передує плановому.

Зміни до річних планів вносяться в разі зміни найменування, реорганізації, ліквідації закладів освіти і необхідності виправлення технічних помилок.

Щороку до 01 квітня територіальні органи Державної служби якості освіти України готують звіти про виконання річних планів і оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

8. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, що підтверджено результатами незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти, проведеного відповідно до законодавства.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти у разі обґрунтованої ними необхідності в оцінюванні якості освітньої діяльності закладу освіти й одержання рекомендацій щодо її вдосконалення.

Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводиться не частіше одного разу на 2 роки, але не раніше ніж через 1 рік після проведення планового інституційного аудиту.

У разі проходження закладом освіти інституційного аудиту в позаплановому порядку Державна служба якості освіти України, її територіальний орган вносить зміни до перспективного плану проведення інституційного аудиту.

9. Інституційний аудит проводиться у такі етапи:

1) підготовка до проведення перевірки та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

формування експертної групи;

оформлення документації для проведення інституційного аудиту (наказ, повідомлення, направлення);

заповнення керівником закладу освіти опитувального аркуша;

ознайомлення експертної групи з інформацією про діяльність закладу освіти;

2) робота експертної групи у закладі освіти;

3) складання документації за результатами інституційного аудиту (акт перевірки, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності), анкета оцінювання роботи експертної групи, аналітичні довідки, звіт про проведення інституційного аудиту, Висновок та Рекомендації).

10. Для проведення інституційного аудиту в закладі освіти Державна служба якості освіти України, її територіальний орган створює експертну групу, до складу якої залучаються педагогічні працівники, які пройшли сертифікацію та/або мають вищу кваліфікаційну категорію, керівники (заступники керівників) закладів освіти, які пройшли інституційний аудит, а також за потреби інші фахівці (експерти).

Експерти повинні мати вищу педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, практичний досвід роботи у закладі освіти не менше ніж 5 років і пройти відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти України.

Членами експертної групи не можуть бути особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції.

Працівники органів управління у сфері освіти можуть залучатися лише до проведення перевірки.

Інституційний аудит закладів спеціалізованої освіти проводиться з обов’язковим залученням відповідних фахівців.

За особами, які направляються для проведення інституційного аудиту, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.

До проведення інституційного аудиту можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

11. Головою експертної групи призначається працівник Державної служби якості освіти України або її територіального органу, який здійснює розподіл обов’язків між членами експертної групи та є відповідальним за її роботу.

Кількість членів експертної групи визначається керівником органу, який проводить інституційний аудит, залежно від чисельності педагогічних працівників закладу освіти, стосовно якого проводиться інституційний аудит, але має бути не менше ніж 3 і не більше ніж 12 осіб.

Голова експертної групи у разі виникнення обставин, які унеможливлюють участь члена експертної групи в її роботі, має право за погодженням з керівництвом органу, який проводить інституційний аудит, залучити іншого експерта.

12. Для здійснення інституційного аудиту орган, що його проводить, видає наказ і надсилає до закладу освіти письмове повідомлення про проведення інституційного аудиту.

Разом із повідомленням до закладу освіти надсилається опитувальний аркуш для попереднього оцінювання (самооцінювання) діяльності закладу освіти, який заповнюється його керівником і подається голові експертної групи у перший день її роботи в закладі освіти.

На підставі наказу оформлюється направлення на проведення інституційного аудиту.

13. Строк роботи експертної групи у закладі освіти для проведення інституційного аудиту не може перевищувати 10 робочих днів, а в закладах освіти, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, - 5 робочих днів.

Продовження строку проведення інституційного аудиту не допускається.

14. Експертна група допускається керівником закладу освіти до роботи із проведення інституційного аудиту в закладі освіти за наявності вчасно одержаного повідомлення та за умови пред’явлення копії направлення про проведення інституційного аудиту і документів, які посвідчують особи членів експертної групи.

У разі необґрунтованого недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або створення перешкод у її роботі складається акт, який підписує голова та не менше 2 членів експертної групи. Керівник закладу освіти повинен бути ознайомлений з актом. У разі відмови керівника закладу освіти від ознайомлення з актом голова експертної групи робить в ньому відповідний запис, що засвідчується підписами членів експертної групи. Копія акта подається засновнику (особі, уповноваженій засновником) закладу освіти для прийняття рішення відповідно до законодавства.

До початку роботи експертної групи в закладі освіти проводиться нарада за участі голови та членів експертної групи, керівника закладу освіти, представників педагогічного колективу, батьків здобувачів освіти, громадськості (за згодою) та особи, уповноваженої засновником, під час якої голова експертної групи інформує про порядок проведення інституційного аудиту, а особа, уповноважена засновником,- про створення умов для забезпечення функціонування закладу освіти.

15. Права та обов’язки голови і членів експертної групи, а також керівника закладу освіти під час проведення перевірки визначаються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Із метою оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти голова та члени експертної групи під час проведення інституційного аудиту спостерігають за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі відвідують навчальні заняття, а також опитують здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти.

У разі потреби голова та члени експертної групи можуть надавати керівнику та працівникам закладу освіти консультаційну допомогу з питань проведення інституційного аудиту.

До початку інституційного аудиту в закладі освіти голова та члени експертної групи ознайомлюються з річним звітом про діяльність закладу освіти, іншою інформацією, оприлюдненою на веб-сайті закладу освіти (веб-сайті засновника закладу освіти).

16. Голова та члени експертної групи під час проведення інституційного аудиту діють об’єктивно та неупереджено.

Не допускається будь-який незаконний вплив на експертів, які проводять інституційний аудит.

17. Акт перевірки складається у 3 примірниках, кожен з яких підписується головою та членами експертної групи, керівником закладу освіти в останній день роботи експертної групи в закладі освіти.

Перший примірник акта перевірки вручається керівнику закладу освіти, другий - засновнику, третій - зберігається в органі, який проводив інституційний аудит.

18. Орган, який проводив інституційний аудит, на підставі акта перевірки видає розпорядження щодо усунення порушень.

Строк усунення порушень визначає орган, який проводив інституційний аудит, але такий строк не може перевищувати 1 календарного року з дня прийняття розпорядження про усунення порушень вимог законодавства. Строки усунення порушень, що потребують фінансових витрат, узгоджуються із засновником закладу освіти та його керівником.

Протягом 10 робочих днів після закінчення визначеного строку усунення порушень заклад освіти інформує орган, який проводив інституційний аудит, про усунення виявлених порушень. Протягом 5 робочих днів після надходження відповідної інформації орган, який проводив інституційний аудит, приймає рішення про доцільність проведення перевірки результатів усунення порушень безпосередньо в закладі освіти. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

19. Аналітичні довідки складаються експертами протягом 5 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти на підставі:

аналізу річного звіту та інших документів про діяльність закладу освіти, інших джерел інформації, не заборонених законодавством;

спостереження за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі шляхом відвідування навчальних занять;

опитування здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти.

20. Звіт про проведення інституційного аудиту узагальнює матеріали інституційного аудиту. Звіт складається головою експертної групи на підставі акта перевірки, аналітичних довідок та інших матеріалів інституційного аудиту протягом 10 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти.

Звіт має містити інформацію про узагальнення результатів інституційного аудиту з напрямів оцінювання, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

21. Висновок і Рекомендації складаються головою експертної групи на підставі матеріалів інституційного аудиту.

Висновок містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти за окремими напрямами, визначеними у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням:

досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

встановлених рівнів оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі - рівні оцінювання).

Рівнями оцінювання є:

перший (високий);

другий (достатній);

третій (вимагає покращення);

четвертий (низький).

До висновку може додаватися окрема думка члена експертної групи (у разі її наявності).

Рекомендації містять пропозиції для закладу освіти та його засновника, сформульовані на підставі Висновку, щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення ефективної роботи та сталого розвитку закладу освіти.

22. Проект Висновку надсилається для ознайомлення керівнику закладу освіти не пізніше 15 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання). Керівник закладу освіти може подати до органу, який проводив інституційний аудит, обґрунтовані заперечення до проекту висновку (далі - Заперечення) протягом 3 робочих днів після його отримання. Заперечення надсилаються за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) та розглядаються органом, який проводив інституційний аудит, протягом 5 робочих днів після їх отримання. Про результати розгляду Заперечень заклад освіти повідомляється письмово за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання).

Висновок і Рекомендації, складені з урахуванням розгляду Заперечень, надсилаються керівнику та засновнику закладу освіти рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) не пізніше 30 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти.

Висновок і Рекомендації оприлюднюються на веб-сайтах (у разі їх наявності) закладу освіти і засновника не пізніше 3 робочих днів після їх отримання.

Висновок і Рекомендації за результатами інституційного аудиту закладу освіти можуть ураховуватися у разі його реорганізації в заклад спеціалізованої освіти.

23. Керівник закладу освіти заповнює анкету оцінювання роботи експертної групи та надсилає її до Державної служби якості освіти України рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) протягом 3 робочих днів після завершення роботи експертної групи у закладі освіти.

24. Орган, що проводить інституційний аудит, зобов’язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»):

перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час проведення інституційного аудиту;

перспективні (на 10 років) та річні плани проведення інституційних аудитів;

звіти про виконання річних планів проведення інституційного аудиту в закладах освіти;

акти перевірки закладів освіти;

розпорядження про усунення порушень вимог законодавства в закладах освіти;

висновки про якість освітньої діяльності закладів освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;

рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладів освіти.

25. Державна служба якості освіти України та її територіальні органи безоплатно надають закладам освіти консультації з питань проведення інституційного аудиту.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 493 від 30.04.2021}

Генеральний директор

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

А.О. Осмоловський

________________________________________

Додаток

до Порядку проведення

інституційного аудиту закладів

загальної середньої освіти

(пункт 6)

КРИТЕРІЇ

оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Напрям оцінювання Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації

1 2 3 4 5

1. Освітнє середовище закладу освіти 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці 1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними 1.1.1.1. Спостереження, опитування

1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму 1.1.1.2. Спостереження, опитування

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень) 1.1.1.3. Вивчення документації, спостереження, опитування

1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу 1.1.1.4. Спостереження, опитування

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми 1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу 1.1.2.1. Спостереження, вивчення документації, опитування

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми 1.1.2.2. Спостереження, вивчення документації, опитування

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації, опитування

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки 1.1.3.2. Спостереження

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях 1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу 1.1.4.1. Вивчення документації, опитування

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу освіти діють у встановленому законодавством порядку 1.1.4.2. Вивчення документації, опитування

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників 1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти 1.1.5.1. Вивчення документації, спостереження

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування 1.1.5.2. Опитування

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті 1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет 1.1.6.1. Спостереження, опитування

1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання

мережі Інтернет 1.1.6.2. Опитування

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників 1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу 1.1.7.1. Опитування

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності 1.1.7.2. Опитування

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу 1.2.1.1. Вивчення документації, опитування

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації 1.2.1.2. Вивчення документації, опитування

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним 1.2.1.3. Опитування

1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства та запобігання йому 1.2.1.4. Опитування

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу 1.2.1.5. Опитування

та/або вивчення документації

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини 1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини 1.2.2.1. Вивчення документації, опитування

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти 1.2.2.2. Опитування

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки 1.2.2.3. Спостереження, опитування

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі - керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви 1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи 1.2.3.1. Вивчення документації, опитування

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення

про випадки булінгу 1.2.3.2. Вивчення документації, опитування

1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти (практичний психолог, соціальний педагог) здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття тощо) 1.2.3.3. Опитування

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку 1.2.3.4. Опитування

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи 1.2.3.5. Вивчення документації, опитування

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 1.3.1.1. У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі 1.3.1.1. Спостереження

1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу 1.3.1.2. Спостереження, опитування

1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) 1.3.1.3. Спостереження, опитування

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі потреби) 1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання 1.3.2.1. Вивчення документації, опитування

1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу 1.3.2.2. Спостереження, опитування

1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми

з особливими освітніми потребами 1.3.2.3. Спостереження

1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку тощо) 1.3.2.4. Вивчення документації, опитування

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) 1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна програма розвитку розроблена за участі батьків та створені умови для залучення асистента дитини в освітній процес 1.3.3.1. Вивчення документації, опитування

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами 1.3.3.2. Вивчення документації, опитування

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя 1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти 1.3.4.1. Спостереження

1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти 1.3.4.2. Спостереження, опитування

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо) 1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у рамках освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу 1.3.5.1. Спостереження, опитування

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти 1.3.5.2. Опитування

2. Система оцінювання здобувачів освіти 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.1. У закладі оприлюднено критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.1. Вивчення документації, спостереження, опитування

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень 2.1.1.2. Опитування

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання 2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу 2.1.2.1. Спостереження

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним 2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти справедливим і об’єктивним 2.1.3.1. Опитування

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти 2.2.1.1. Вивчення документації, опитування

2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх коригування 2.2.1.2. Опитування

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися 2.2.2.1. Спостереження, опитування

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання 2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності 2.3.1.1. Опитування

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально ставляться до процесу навчання, оволодіння освітньою програмою 2.3.1.1. Опитування

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 2.3.2.1. Педагогічні працівники в системі оцінювання навчальних досягнень використовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 2.3.2.1. Спостереження, опитування

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Частка педагогічних працівників, які використовують календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу освіти та корегують у разі потреби 3.1.1.1. Спостереження, опитування

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними вміннями 3.1.2.1. Спостереження

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби) 3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій (складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень тощо) та відстежують їх результативність 3.1.3.1. Опитування, вивчення документації

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) 3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.4.1. Опитування

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку 3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей 3.1.5.1. Спостереження

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 3.1.6.1. Спостереження

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї педагогічної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації, опитування

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1. Вивчення документації, опитування

3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність в сфері загальної середньої освіти 3.2.2.2. Вивчення документації, опитування

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі 3.3.1.1. Опитування

3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти із застосуванням особистісно орієнтованого підходу 3.3.1.2. Спостереження

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах 3.3.2.1. Вивчення документації, опитування

3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо) 3.3.3.1. Вивчення документації, опитування

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності 3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності 3.4.1.1. Спостереження, опитування

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інформують здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності 3.4.2.1. Спостереження, опитування

4. Управлінські процеси закладу освіти 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, територія обслуговування,

формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела фінансування тощо), передбачає заходи з підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Вивчення документації, опитування

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку 4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку 4.1.2.1. Вивчення документації, опитування

4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування

4.1.2.3. Керівник та органи управління закладу освіти аналізують реалізацію річного плану роботи та у разі потреби коригують його 4.1.2.3. Вивчення документації

4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію річного плану роботи та стратегію розвитку закладу 4.1.2.4. Вивчення документації, опитування

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти 4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює документ, що визначає стратегію (політику) і процедури забезпечення якості освіти 4.1.3.1. Вивчення документації, опитування

4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не рідше одного разу на рік) само оцінювання якості освітньої діяльності відповідно до розроблених або адаптованих у закладі процедур 4.1.3.2. Вивчення документації

4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності 4.1.3.3. Вивчення документації, опитування

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання 4.1.4.1. Керівництво закладу освіти вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу (зокрема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, здійснює проектну діяльність тощо) 4.1.4.1. Вивчення документації, опитування

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру 4.2.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними 4.2.1.1. Опитування

4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо) 4.2.1.2. Вивчення документації, опитування

4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування 4.2.1.3. Вивчення документації, опитування

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах тощо) 4.2.2.1. Спостереження, опитування

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми 4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій) 4.3.1.1. Вивчення документації, опитування

4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом (мають відповідну освіту

та/або професійну кваліфікацію) 4.3.1.2. Вивчення документації

4.3.2. Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників 4.3.2.1. Опитування

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Керівництво закладу освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Вивчення документації, опитування

4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові 4.3.3.2. Опитування

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу 4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Опитування

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти 4.4.3.1. Опитування

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади 4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти, заходи тощо) 4.4.4.1. Вивчення документації, опитування

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам 4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.5.1. Вивчення документації, опитування

4.4.5.2. У розкладі навчальних занять забезпечено розподіл навчального навантаження з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти 4.4.5.2. Вивчення документації, опитування

4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми 4.4.5.3. Вивчення документації, опитування

4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 4.4.6.1. Керівництво закладу освіти забезпечує розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, використання форм організації освітнього процесу відповідно до потреб здобувачів освіти 4.4.6.1. Вивчення документації

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидіє фактам її порушення 4.5.1.1. Вивчення документації, опитування

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності 4.5.1.2. Опитування

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 4.5.2.1. Опитування

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 493 від 30.04.2021}

Генеральний директор

директорату дошкільної

та шкільної освіти

А.О. Осмоловський


Посилання на документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text

Кiлькiсть переглядiв: 64