Інформація

про викладання предметів варіативної складової

робочого навчального плану школи

на 2017 – 2018 навчальний рік

На виконання рішення колегії управління освіти і науки від 03.03 2000 року, наказу управління освіти і науки від 20.03.2000 року № 78, для кращого ознайомлення з традиціями та звичаями рідного краю, поліпшення патріотичного виховання школярів та за побажаннями учнів у 5-10 класах продовжується викладання факультативного курсу «Київщинознавство (1 год.).

Відповідно статті 15 Закону України « Про загальну середню освіту» вводяться додаткові години на вивчення окремих предметів з урахуванням інтересів та побажань учнів:

· В 1-4 класах виділено по 1 годині для індивідуальної роботи -для корекції знань та роботи з обдарованими учнями .

· В 1-4 класах введено 1 годину на підсилення вивчення української мови (4 год.).

· В 5,6,7,8,9 класах вводиться 0,5 додаткової години для підсилення вивчення предмету з інваріантної складової «Українська мова» ( 2,5 год.).

· Учні 5 - 6 класів з метою прищеплення любові до творчості, поезії, читання, підвищення рівня володіння державною мовою будуть відвідувати факультативні заняття з «Поетики» ( 2 год.) за програмою «Поетика», 5-6 класи. Авт. Колінченко О. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором. КОІПОПК,2010.

· В 5 класівведено курс «Біблійна історія та християнська етика» (1 год.) з метою формування моральних компетентностей. (Програма факультативного курсу для учнів 1-11 класів загальносвітніх навчальних закладів.МОН, 2010 р.).

· В 6-у класі з метою ознайомлення школярів з найдавнішими міфами народів світу буде викладатися курс за вибором «Міфологія»( 1 год.) за програмою «Міфологія». 6 клас. Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Київ,2010.

· За бажанням учнів та для здійснення допрофільного навчання у 8- 9 класах введено факультативний курс «Практикум з правопису української мови»(1 год.) (Програма авторів С.Г.Коберніка, Р.Р. Коваленка. Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів 7-11 класи. - Київ: редакція журналу «Дивослово»,2007).

· З метою ознайомлення з особливостями розвитку української прози, поезії, публіцистики в еміграції для учнів 10 класу проводяться факультативні заняття « Література української діаспори» (1 год), який викладається за Програмою факультативного курсу «Література української діаспори» ( 10 – 11 класи), автор В.Терехов, КОІПОПК, 2007р.

· З метою поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття, розвитку навчально – пізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій учні 10 класу будуть відвідувати курс за вибором «Досліджуємо історію України» (1 год.), який буде викладатися за програмою курсу за вибором «Досліджуємо історію України» , 10 клас. ( Збірник навчальних програм курсів за вибором для учнів 10 – 11 класів суспільно – гуманітарного напряму. Київ, 2010).

· В 10 класі будуть проводитися факультативні заняття із «Стилістики сучасної української мови»(1 год.) за бажанням учнів та батьків для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови (Програма авторів С.Г.Коберніка, Р.Р. Коваленка. (Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи.- Київ: редакція журналу «Дивослово», 2007) .

· З метою засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю учні 10 класу будуть відвідувати факультативний курс «Ділова українська мова» ( 1 год.) за програмою факультативного курсу «Ділова українська мова» для 10 (11) класу ЗНЗ. Автор О. Оперчук. Київ, «Дивослово», 2007.

· З метою розширення, доповнення, узагальнення знань старшокласників про зв'язок світового літературного процесу з Україною в 10 класі введено курс «Зарубіжні письменники й Україна» (1 год.) за програмою курсу «Зарубіжні письменники й Україна». 10-11кл.. Автор Д. Наливайко,м. Біла Церква, КОІПОПК, 2010.).Перелік навчальних програм

для реалізації варіативної складової

навчального плану Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2017 – 2018 навчальному році,

рекомендованих МОН України

Основна і старша школа. Освітні галузі

Мови і літератури

Українська мова

1.

Стилістика сучасної укра­їн­ської мови

Авраменко О.,

Чукіна В.Ф.

Факульта-тив

10-11

70

Лист МОНУ № 1/9-538 від 10.08.2010 року

1. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Сти­лістика сучасної української мови: про­грама факультативного курсу. 10-11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

2. Авраменко О. Стилістика української мови / програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Ме­тодичні діалоги. – 2006. – №7. – С. 8-12.

3. Українська мова й література. Про­гра­ми факультативних та спеціальних кур­сів: 7-11 класи. – Випуск 1 / Від­по­ві­да­ль­ний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Ре­дак­ція журналу «Дивослово», 2007. – С. 5-16.

2.

Ділова українська мова

Оперчук О.П.

Факульта-тив

10-11

70

Лист МОНУ № 1/9-538 від 10.08.2010 року

1. Оперчук О. Ділове українське мов­лен­ня: програма факультативного курсу для 10 (11) класу універсального про­фі­лю за­гальноосвітніх навчальних за­кладів // Ме­тодичні діалоги. – 2006. – №3. – С. 14-18.

2. Українська мова й література. Про­гра­ми факультативних та спеціальних кур­сів: 7-11 класи. – Випуск 1 / Від­по­ві­да­ль­ний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу "Дивослово", 2007. – С. 55-68.

3.

Практикум з правопису української мови

Омельчук С.

Факульта-тив

8-9

68

Лист МОНУ № 1/11-3715 від 05.07.2006 року

1. Омельчук С., Чаловська М. Прак­тич­ний курс української мови: програма фа­ку­льтативного курсу для 8-9 класів за­га­ль­ноосвітніх навчальних закладів // Ме­тодичні діалоги. – 2006. – №8. – С. 16-21.

2. Українська мова й література. Про­гра­ми факультативних та спеціальних кур­сів: 7-11 класи. – Випуск 1 / Від­по­відаль­ний за випуск В.Л. Федоренко. – К.: Ре­дак­ція журналу "Дивослово", 2007. – С. 45-54.

4.

Література української діаспори

Терехов В.

Факульта-тив

10-11

52

Лист МОНУ від 31.10.2007 року № 1/11-7853

1. Терехов В. Література української діаспори: програма факультативного кур­су для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-есте­тичного профілів загальноосвітніх навчальних закладів // Вивчаємо укра­їнську мову та літературу. – 2008. – №16-18. – С. 70-80.

2. Методичні рекомендації щодо орга­ні­за­ції та змісту навчально-виховного про­цесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОIПОПК, 2004. – Ч. ІІ. –

С. 53-71.

3. Збірник навчальних програм спец­кур­сів, курсів за вибором та факуль­та­тивів для допрофільної підготовки та про­філь­ного навчання: філологічний, суспільно-гуманітарний напрями / За заг. ред. Н.І. Кло­­кар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – С. 52-81.

4. Українська мова й література. Про­грами факультативних курсів : 8-11 кла­си. – Випуск 2 / Відповідальний за ви­пуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво "Дивослово", 2008. – С. 147-172.

5. Освітній портал КОІПОПК

5.

Поетика

Колінченко О.

Факульта-тив

5-6

70

Протокол засі­дання комісії з української літе­­ратури НМР з пи­тань освіти МОН України

№ 3 від 15.11.2007 року

1. Методичні рекомендації щодо орга­нізації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОIПОПК, 2004. – Ч. ІІ. – С. 106-117.

2. Збірник навчальних програм спец­кур­сів, курсів за вибором та факуль­та­ти­вів для допрофільної підготовки та про­філь­но­­го навчання: філологічний, суспіль­но-гу­­ма­ні­тарний напрями / За заг. ред. Н.І. Кло­кар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – С. 139-149.

3. Освітній портал КОІПОПК

6.

Українська усна народна творчість

Дмитренко М., Дмитренко Г.,

Шутенко Ю.

Факульта-тив

7-11

Лист МОНУ від 10.08.2010 року № 1/9-538

Дмитренко М., Дмитренко Г., Шутенко Ю. Українська усна народна творчість: про­гра­­ма факультативного курсу для 7-11 кла­сів універсального профілю за­галь­но­ос­вітніх навчальних закладів / Ук­раїн­ська мова й література. Програми фа­культа­тивних та спеціальних курсів : 7-11 кла­си. – Випуск 1 / Відповідальний за випуск В.Л.Фе­до­ренко. – К. : Редакція журналу "Дивослово", 2007. – С. 178-232.

7.

Зарубіжні

пись­менники та Україна

Волинець І.

Курс

за вибором

10-11

35 год. на рік

Лист МОНУ від 30.04.2010 року № 1/11-363

Програми курсів за вибором і факуль­тативів зі світової літератури. 8-11 кла­си. Книга 1 / За заг. ред.: К.В. Таранік-Ткачук, І.П. Двірницької. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – С. 268-299.

8.

Досліджуємо історію України

Малієнко Ю.

Курс

за вибором

10

35

Лист МОНУ

№ 1/11 – 1652 від 12.03.2010 року

1. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного на­пряму старшої школи. Частина ІІ. – К:. – 2010. – С. 93-98.

2. Історія України // Шкільний світ. – 2010. – №25-27. – С. 33-38.

9.

Українська культура сере­ди­ни XVI-XIX ст.

Загребельна С.

– " –

8-9

35

– " –

1. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного на­пряму старшої школи. Частина ІІ. – К:. – 2010. – С. 3-12.

2. Історія України // Шкільний світ. – 2010. – №30. – С. 13-21.

10.

Міфологія

Нікітіна І.

– " –

6-7

35

– " –

1. Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного на­пряму старшої школи. Частина ІІ. – К:. – 2010. – С. 118-125.

2. Історія України // Шкільний світ. – 2010. – №30. – С. 3-9.

11.

Біблійна істо­рія та християнська етика

Пилип (Осадченко Р.А.), Євнух М.Б., Ковровський І.Г.

Курс за вибором

1-11

35

Лист МОНУ №1/11-11629 від 21.12.2010 року

Біблійна історія та християнська етика: програма для загальноосвітніх на­вчаль­них закладів. 1-11 клас / Полтава ТОВ "АСМІ", 2011. – 132 с.


Перелік навчальних програм

для реалізації інваріантної складової

навчального плану Слобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2017 – 2018 навчальному році

рекомендованих МОН України

п/п

Назва предмета

Клас

Назва програми

1

Українська мова

1-4

Українська мова. 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011 р., 2016 р.

5-9

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Київ: «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10

Українська мова . 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, «Шкільний світ», 2010 р.

11

Українська мова. 10-11класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011 р., 2016 р.

2

Літературне читання

1-4

Літературне читання. 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою . Київ. Видавничий дім «Освіта». 2011р., 2016 р.

3

Українська література

5-9

Українська література . 5-9 класи . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К, «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10

Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : «Шкільний світ», 2010 р.

11

Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : «Шкільний світ», 2011 р., 2016 р.

4

Математика

1-4

Математика . 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2013р.

5-9

Математика. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ : Видавничий дім «Освіта», 2013 р., 2017 р.

5

Алгебра

7-9

Математика. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ : Видавничий дім «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10-11

Математика 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, «Шкільний світ», 2010.

6

Геометрія

7-9

Математика. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ : Видавничий дім «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10-11

Математика 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, «Шкільний світ», 2010.

7

Зарубіжна література

5-9

Світова література 5 -9 класи. Програми для ЗНЗ. Київ «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10-11

Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ, К.: «Грамота»,

2010 р., 2016 р.

8

Історія України

5-9

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ.. К., «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10-11

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Поліграфкнига».

2010 р., 2016 р.

9

Всесвітня історія

5-9

Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта», 2013 р., 2017 р.

10-11

Історія України. Всесвітня історія 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Поліграфкнига»

2010., 2016 р.

10

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)

6

Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», 6 клас. Програма для учнів 6 класу. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

11

Біологія

6-9

Біологія 6-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10-11

Біологія 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

12

Фізика

7-9

Фізика. 7-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10-11

Фізика. Астрономія. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

13

Хімія

7-9

Хімія. 7-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10-11

Хімія. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

14

Астрономія

11

Фізика. Астрономія. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

15

Англійська мова

1-4

Іноземні мови 1-4 класи. Навчальні програми для ЗНЗ із спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. К, «Освіта». 2016 р.

5-9

Іноземні мови. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10-11

Іноземні мови 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

16

Географія

6-9

Географія. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10

Географія. 10 клас. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

17

Фізична культура

1-4

Фізична культура. 1-4 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2011 р., 2016 р.

5-9

Фізична культура. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Літера ЛТД», 2010 р., 2017 р.

10-11

Фізична культура. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

18

Інформатика

2-4

Сходинки до інформатики. 2-4 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2016 р.

5-9

Інформатика 5-9 класи. Навчальна програма для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

10-11

Інформатика. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

19

Трудове навчання

1-4

Трудове навчання. 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011р., 2016 р.

5-9

Трудове навчання. 5-9 класи . Нова редакція програми з трудового навчання для ЗНЗ. К., «Освіта», 2013 р., 2017 р.

20

Технології

10-11

Технології. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Літера ЛТД», 2010 р., 2016 р.

21

Музичне мистецтво

1-4

Музичне мистецтво. 1-4 класи . Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2011 р., 2016 р.

5-7

Мистецтво. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

22

Мистецтво

8-9

Мистецтво. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

23

Захист Вітчизни

10-11

Захист Вітчизни. 10-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Шкільний світ», 2010 р., 2016 р.

24

Природознавство

1-4

Природознавство . 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011р., 2016 р.

5

Природознавство. 5 клас. Навчальна програма для ЗНЗ. К. «Освіта». 2013 р.

25

Основи здоров’я

1-4

Основи здоров’я. 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011р., 2016 р.

5-9

Основи здоров’я. 5-9 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

26

Я у світі

3-4

Я у світі. 3 – 4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011р., 2016 р.

27

Образотворче мистецтво

1-4

Образотворче мистецтво. 1-4 класи. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. «Освіта». 2011р., 2016 р.

5-7

Образотворче мистецтво. 5-7 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта». 2013 р., 2017 р.

28

Правознавство

9

Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Програма для ЗНЗ . К., «Вікторія», 2009 р., 2017 р.

10

Правознавство. 10 клас. Програми для ЗНЗ . К.: «Поліграфкнига», 2010 р., 2016 р.

29

Художня культура

10-11

Художня культура. 10 – 11 класи. Програми для ЗНЗ . «Освіта». 2010 р., 2016 р.

30

Економіка

11

Географія. Економіка. 6-11 класи. Програми для ЗНЗ. К., «Освіта», 2010 р., 2016 р.

31

Екологія

11

Екологія. 11 клас. Програми для ЗНЗ. Тернопіль . «Мандрівнець», 2010 р., 2016 р.

32

Людина і світ

11

Людина і світ .11 клас. Програма для ЗНЗ. К., «Поліграфкнига», 2010 р., 2016 р.

Кiлькiсть переглядiв: 94